Latvijas Valsts robežsardzes kā pārvaldes iestādes darbība

Piektdiena, 28. februāris, 2020
(Mobilitāte Rīgā „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā”: normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte turpmākai normatīvā regulējuma pilnveidei Valsts robežsardzē).

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veiktas konsultācijas „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā” par starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma ietekmi un nozīmi Valsts robežsardzes kā valsts pārvaldes iestādes darbībā.

Valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana pēc būtības ir tiesībaizsardzības funkcija, kas ietver:

  • darbības, kas vērstas uz to objektu un vērtību aizsardzību, kas ir noteikti ar normatīvo regulējumu (pamatā likumiem) un par tādiem ir uzskatāmi valsts robeža, valsts drošība, sabiedrības drošība, sabiedriskā (publiskā) kārtība, personu drošība, cilvēka tiesības un brīvības;

  • juridiskas iedarbības pasākumus, kas pilnībā balstās uz tiesību un normatīvā regulējuma pamata jeb pārvaldes likumības principa, kas izriet no likuma atrunas principa un likuma prioritātes principa;

  • tiesiski procesuālo (administratīvo, krimināltiesisko un civiltiesisko) kārtību tiesībaizsardzības pasākumu īstenošanā;

  • profesionālu valsts institūciju speciālu pilnvarojumu.

Patstāvīgu robežkontroles institūciju kā atsevišķu valsts pārvaldes iestāžu pastāvēšana balstās uz visai plašu un specifisku policejisku uzdevumu apjomu tajās ES valstīs, kurās ir sauszemes ārējās robežas un galvenokārt sauszemes robežu robežkontroles uzdevumu lielā īpatsvara dēļ.

Robežsardzes likums nosaka četrus ļoti vispārīgi definētus iestādes darbības principus. No 11 Administratīvā procesa likuma noteiktajiem vispārējiem tiesību principiem tikai četri principi līdzīgā vai tiešā veidā ir noteikti Robežsardzes likumā. Robežsardzes likumā nav nepieciešams dublēt Administratīvā procesa likumā noteikto tiesību principu būtību, kuri turklāt daļēji pārklājas ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem. 

Robežsardzes likumā noteikto pilnvaru skaits kopš 1999.gada ir krasi pieaudzis, kas liecina par Valsts robežsardzes kompetences būtisku paplašināšanos. No visai plašā tiesību uzskaitījuma vairākas tiesības ir uzskatāmas par pienākumiem, piešķirot tiem obligātu juridiski saistošu raksturu, jo tās ir tieši saistītas ar tiesību principu ievērošanas un piemērošanas pienākumu.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.Gaveika

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.