Valsts robežsardzes darbībā piemērojamā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē (2019.g.7.–10.septembrī)

Ceturtdiena, 5. decembris, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” ietvaros 2019.gada no 7.10.2019. līdz 11.10.2019. pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika atradās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē un tās struktūrvienībās mobilitātes pasākumā sakarā ar Valsts robežsardzes darbībā piemērojamā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses – tiesu sriedumu izpēti.

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Starptautiskā prakse ir tāda, ka lidsabiedrība noslēdz līgumu ar lidostām par ceļošanas dokumentu pārbaudi pasažieriem ar nolūku, lai tas tiktu veikts ar pienācīgu rūpību, kā norādīts lietā Nr.143AA43-0088-11/2, uzsverot noteikta apjoma judikatūras izveidošanos un nozīmi. Līdzīga judikatūra ir izveidojusies sakarā ar vairākām citām tiesvedībām pārvadātāju atbildības jomā un it sevišķi attiecībā uz aviopārvadātāju AS „Air Baltic Corporation”:

  • lietā Nr.A42710309 AS „Air Baltic Corporation” lidostas darbinieka kļūdas dēļ atveda uz Latviju Krievijas pilsoni ar derīgu pasi, bet nederīgu (beidzies termiņš) Šengenas vīzu, kas izdota Itālijā. AS „Air Baltic Corporation” sodīta ar 1800 Ls sodu, bet apelācijas sūdzība noraidīta;
  • lietā Nr.A420588910 AS „Air Baltic Corporation” atveda Baltkrievijas pilsoni ar anulētu pasi, bet derīgu Šengenas vīzu tajā un ar derīgu jaunu pasi. ICAO konvencija pieļauj šādus gadījumus pretēji Latvijas Imigrācijas likuma 21.panta pirmās daļas prasībām, līdz ar ko AS „Air Baltic Corporation” pieteikums par VRS lēmuma atcelšanu apmierināts (analoģiska arī Lieta Nr.A42668107);
  • lietā Nr.142163611 AS „Air Baltic Corporation” atveda Baltkrievijas pilsoni ar derīgu vīzu ieceļošanai Bulgārijā tranzītā caur Latviju un Austriju. Vīzas izsniedzējs kļūdaini uzskatīja, ka Bulgārija ir Šengenas dalībvalsts, taču tā ir tikai ES dalībvalsts un vēl nepiemēro pilnā apjomā Šengenas acquis. AS „Air Baltic Corporation” pieteikums par VRS lēmuma atcelšanu noraidīts (analoģiski arī spriedumi Lietā Nr.142062610 un Lietā Nr.A42742008);
  • lietā Nr.A42709009 AS „Air Baltic Corporation” atveda Ukrainas pilsoni bez derīgas vīzas bērnam (2 gadu vecumā), kurš bija ierakstīta mātes pasē. VRS lēmums par pārvadātāja sodīšanu ar 1700 Ls naudas sodu atcelts sakarā ar nenozīmīgo pārkāpuma kaitējumu un humānajiem apsvērumiem. Līdzīgs spriedums ir lietā Nr.142005209, kad persona tika atvesta 1 dienu pirms vīzas derīguma termiņa sākuma, lietā Nr.A42759908, kad Indijas pilsonis tika atvests ar derīgu vīzu anulētā pasē, un lietā Nr.A

Latvijas Imigrācijas likums nenosaka nederīga dokumenta kritērijus, toties nosaka četrus vispārīgus derīga ceļošanas dokumenta noteikumus, kuri jāpapildina ar ICAO konvencijas ieteikumu par dokumentu izdošanu mašīnlasāmā formā (standarts Doc 9303 (sērija) „Mašīnlasāmie ceļošanas dokumenti”).

Tiesu praksē problēma rodas sakarā ar Imigrācijas likumā 4.panta pirmās daļas otrā punkta normu „derīga vīza derīgā ceļošanas dokumentā”, kas bija iekļauta Imigrācijas likumā ar 2010.gada 22.aprīļa grozījumiem, lai rastu risinājumu biežajām kolīzijām sakarā ar pārvadātāju atbildību par pasažieru pārvadāšanu ar nederīgiem dokumentiem. Minētā problēma vēl joprojām nav atrisināta, bet tās risinājums būtu iespējams, skaidri un pilnīgi nosakot derīga ceļošanas dokumenta(u) kritērijus ICAO konvencijā vai vismaz Šengenas acquis ietvaros, jo tieši lidostu robežšķērsošanas vietās ierobežotā pasažieru reģistrācijas laika dēļ šādas problēmas rodas visbiežāk. Imigrācijas likuma norma „derīga vīza derīgā ceļošanas dokumentā” būtu jāizslēdz vismaz līdz laikam, kamēr derīga ceļošanas dokumenta regulējums tiek skaidri noteikts Šengenas acquis.

2019.g. 15. oktobris

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.