Seminārs par EURAXESS tīkla un programmas „Apvārsnis Eiropa” aktualitātēm

Ceturtdiena, 19. decembris, 2019
16. decembrī RTA zinātniskais personāls piedalījās informatīvajā seminārā par EURAXESS tīkla un programmas „Apvārsnis Eiropa 2021 – 2027” aktualitātēm.

Zinātņu daļas vadītāja Antra Kļavinska dalījās ar zināšanām un pieredzi, kas gūta EURAXESS TOP IV projekta “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network” seminārā, kas notika š.g. 7.decembrī  Bulgārijā, rīkotājs: Sofijas Universitāte.  Aktuālākās  tēmas: zinātnieku starptautiskās mobilitātes, karjeras attīstības veicināšana, atvērtās zinātnes politika un intelektuālā īpašuma tiesības, cilvēkresursu stratēģija pētniekiem (HRS4R). Savukārt Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Lienīte Litavniece iepazīstināja ar programmas "Apvārsnis Eiropa 2021-2027" aktualitātēm. Apvārsnis Eiropa programmas 2.pīlārā “Globālie izaicinājumi un rūpniecības konkurētspēja” ir paredzēti seši tematiskie klāsteri:

  • Veselība
  • Kultūra, radošums un iekļaujoša sabiedrība
  • Civilā aizsardzība
  • Digitālā joma, rūpniecība, kosmoss
  • Klimats, enerģija un mobilitāte
  • Pārtikas, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide

Pašreiz rit aktīvs darbs, lai katra ES dalībavalsts noteiktu savas prioritātes katrā no minētajiem klāsteriem, jo atbilstoši prioritātēm katra valsts arī paredzēs savu līdzfinansējuma apjomu. Kopumā lielākais finansējums nākamajā plānošanas periodā būs digitālajai jomai, rūpniecībai, kosmosa (15 milj.EUR), klimata, enerģijas izpētei un mobilitātei (15 milj.EUR), pārtikas, bioekonomikas, dabas resursu, lauksaimniecības un vides izpētei (10 milj.EUR), kā arī veselības izpētei (7 milj.EUR).

 EURAXESS TOP IV Project  “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network”

ERAF līdzfinansēts projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”, Nr. 1.1.1.5/18/I/012

 

Antra Kļavinska, 

Zinātņu daļas vadītāja

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.