Žurnāla „Jurista Vārds” studentu konkursa uzvarētāju vidū – RTA absolvente Olīvija Tuvi

Otrdiena, 3. decembris, 2019
27. novembrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē notika žurnāla „Jurista Vārds” 14. pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana. 47 iesniegtie darbi, kas tapuši studiju procesā kā maģistra darbi, bakalaura darbi vai studiju darbi, bija sagrupēti sešās sekcijās, kur tos vērtēja žūrija trīs ekspertu sastāvā (žurnāla „Jurista Vārds” autori, kas ir atzīti savas nozares praktiķi un autoritātes). Augstāko novērtējumu Tiesību teorijas un vēstures sekcijā ieguva RTA bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” absolvente Olīvija Tuvi ar darbu „Sociālā stratifikācija ārstniecības tiesiskajās attiecībās” (vad. Dr.iur., asoc.prof. Līga Mazure).

„Kad ierados uz apbalvošanas pasākumu, vēl nezināju par konkursa rezultātiem. Atskanot mana darba nosaukumam kā 1. vietas ieguvējam, biju ļoti pārsteigta, jo negaidīju šādu rezultātu. Atmiņā no apbalvošanas pasākuma joprojām palicis apmulsums un izbrīns,” atceras jauniete.

Olīvija atklāj, ka civiltiesības viņai bijušas tuvas jau no 1. kursa, savukārt 3. kursā ieinteresēja tiesību socioloģija, kas arī tika apgūta studiju laikā. „Tāpēc arī bakalaura darbu vēlējos rakstīt, attīstot iepriekšējos gados rakstītajos studiju darbos apskatītos tematus, kas tika aprobēti arī divās RTA starptautiskajās studentu un docētāju zinātniski praktiskajās konferencēs „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”,” viņa stāsta. „Darba temats „Sociālā stratifikācija ārstniecības tiesiskajās attiecībās” ir aktuāls, jo sociālā stratifikācija ir sastopama visās tiesiskajās attiecībās, tā tiek veikta pēc dažādiem kritērijiem un paņēmieniem. Neskatoties uz starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos ietverto visu cilvēku līdztiesību un nostiprinātajām tiesībām uz veselības aizsardzību, personas joprojām tiek stratificētas pēc dažādiem kritērijiem, tādā veidā ietekmējot ārstniecības tiesiskās attiecības, kur nepieciešami konkrēti stratifikācijas kritēriji, ņemot vērā, ka tiek skarta veselība kā personas nemantiskais labums.”

Kā atklāj RTA absolvente, tad „darba tēmas teorētiskā nozīme un novitāte izpaužas sociālās stratifikācijas pētniecībā tieši ārstniecības tiesiskajās attiecībās, kur galvenokārt vērtēta praksē pastāvošā slēptā, nekorektā stratifikācija, kas negatīvi ietekmē tiesību uz veselības aizsardzību īstenošanu, tāpēc darbā tiek piedāvātas atziņas, sociālās stratifikācijas ārstniecībā definējums, stratifikācijas kritēriju sistēma, normatīvo aktu pantu projekti sociālās stratifikācijas negatīvās ietekmes mazināšanai ārstniecības tiesiskajās attiecībās”.

„Jāteic, ka šis darbs ir mans, zinātniskās vadītājas un manas ģimenes, kas vienmēr mani atbalsta, kopdarbs. Īpaši jāatzīmē manas zinātniskās vadītājas asoc. prof., Dr. iur. Līgas Mazures nopelns darba tapšanā, jo tieši viņa iedrošināja pētīt sociālo stratifikāciju ārstniecības tiesiskajās attiecībās kā aktuālu, maz izpētītu tematu Latvijā. Tā radās starpdisciplinārs pētījums, kur apvienotas medicīnas tiesības kā civiltiesību apakšnozare un tiesību socioloģija kā tiesību teorijas sastāvdaļa. Jāatzīst, ka bija bail uzsākt darba rakstīšanu, jo iepriekš nebiju apguvusi studiju kursu „Medicīnas tiesības” un šaubījos par savām spējām sniegt pietiekami kvalitatīvu personisko ieguldījumu, analīzi un idejas risinājumu izstrādei, taču zinātniskā vadītāja mani iedrošināja un atbalstīja. Vēlos izteikt lielu pateicību Līgai Mazurei par ilggadējo sadarbību, ieguldīto darbu un laiku, palīdzot bakalaura darba tapšanā, kā arī iedrošinājumu piedalīties žurnāla „Jurista Vārds” 14. pētniecisko darbu konkursā!” saka RTA absolvente.

Olīvija atklāj, ka, mācoties skolā, viņu interesēja latviešu valoda un literatūra, kā arī ļoti aizrāva vēsture, tāpēc ilgus gadus vēlējusies kļūt par skolotāju, tomēr tad, kad pienāca laiks izdarīt izvēli, nolēmusi studēt tiesību zinātni. „Ideja kļūt par juristu gan nav spontāna, jo, vasarā kārtojot savas mapes, nejauši atradu savu 6. klasē rakstītu referātu par sapņu profesiju, kurā aprakstīju tieši jurista profesiju; par šo notikumu gadu garumā biju aizmirsusi,” viņa saka, uzsverot, ka  šo četru RTA studiju gadu laikā ir apguvusi plašu studiju kursu klāstu, un viss, ko iemācījusies, ir bijis noderīgs un vienlīdz svarīgs, tādēļ RTA tiesību virziena mācībspēkiem  jauniete saka paldies par sniegtajām zināšanām.

Arī citiem RTA studiju virziena „Tiesību zinātne” studentiem Olīvija iesaka piedalīties žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursā, jo dalība tajā sniedz vērtīgu pieredzi un ļauj apzināties savas stiprās un vājās puses, liek aizdomāties, kas savā darbā vēl būtu jāpilnveido.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no žurnāla „Jurista Vārds” arhīva (B. Koļesņikova foto)Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.