Rēzeknes Augstskolā notika LR proklamēšanas 97. gadadienai veltīts pasākums

Pirmdiena, 23. novembris, 2015
17. novembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai.

Pasākuma ievadā klātesošos uzrunāja augstskolas Rozes un Bruņinieka titula ieguvēji Ērika Kanča un Toms Kļaviņš, kā arī RA Satversmes sapulces priekšsēdētājs Gunārs Strods. Pēc valsts himnas un RA himnas atskaņošanas varēja sākties pasākuma svinīgā daļa – Atzinības rakstu pasniegšana gan mācībspēkiem, gan studentiem.

Savās pārdomās par gada laikā paveikto dalījās studiju prorektore Angelika Juško-Štekele: „Liels paldies visiem par to, ko šajā studiju gadā kopā esam darījuši. Mēs esam auguši. Ceļš ir gājis ne tikai uz priekšu, bet arī kalnā. Tas ir mūsu kopīgais sasniegums.”

Rēzeknes Augstskolas Atzinības rakstu pasniedza šādiem darbiniekiem:

Mg.paed., Mg.hist., lektorei Valdai Čakšai par nozīmīgu ieguldījumu akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Lietišķā vēsture” attīstībā;

Mg.paed., vieslektorei Viktorijai Pokulei par nozīmīgu ieguldījumu ES kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” izveidē un attīstībā;

Mg.iur., vieslektorei Inesei Novikai par nozīmīgu ieguldījumu RA tiesību normatīvās bāzes un profesionālās bakalaura programmas „Tiesību zinātne” attīstībā;

Dr.oec., docentei Lienītei Litavniecei par nozīmīgu ieguldījumu akadēmisko un zinātnisko aktivitāšu organizēšanā Ekonomikas un pārvaldības fakultātē;

Dr.oec., prof. Ivetai Mietulei par nozīmīgu ieguldījumu studiju virziena “Ekonomika” attīstībā un augstiem sasniegumiem studiju procesa internacionalizācijā fakultātē;

Dr.sc.ing., profesoram Artim Teilānam par konferences „Vide.Tehnoloģija.Resursi” modernizēšanu e-vidē un par personīgo ieguldījumu Reģionālistikas zinātniskā institūta elektronisko datu bāzu un izdevumu sistēmas ieviešanu atbilstoši pasaules līmeņa kritērijiem;

Mg., lektoram Pāvelam Naricam par vasaras skolas „Inovatīvās lāzertehnoloģijas” organizēšanu;

PhD viesprofesoram Ļubomiram Lazovam par lāzertehnoloģiju studiju attīstību un vasaras skolas „Inovatīvās lāzertehnoloģijas” organizēšanu;

Mg.chem., lektorei Ērikai Teirumniekai par ieguldījumu studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” attīstībā un resursietilpīgo studiju un studiju programmu attīstību Rēzeknes Augstskolā ;

Dr.philol.,lektorei Antrai Kļavinskai par sekmīgu pētniecisko darbību un sadarbības attīstību lituānistikā;

Dr.paed.,docentei Ainai Strodei par sadarbības veicināšanu mākslas jomā ar Latvijas un ārzemju augstskolām un profesionālajām organizācijām, par studiju virziena „Mākslas” studējošo zinātniskās darbības sekmēšanu;

Mg.paed., lektorei Silvijai Mežinskai par Rēzeknes Augstskolas popularizēšanu un starpdisciplināras sadarbības veicināšanu ar ārzemju augstskolām;

Dr.paed., profesorei Veltai Ļubkinai par sadarbības veicināšanu ar Latvijas un ārzemju augstskolām un profesionālajām organizācijām, par doktora studiju programmas „Pedagoģija” attīstību;

Mg.psych., lektorei Ritai Orskai par iniciatīvu un uzņēmību, organizējot kopīgās bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” darbu;

Mg.philol., vieslektorei Svetlanai Iļjinai par aktīvu sabiedrisko darbību un dalību starptautiskos projektos;

Dr.habil.geol., vadošajam pētniekam, viesprofesoram Gotfrīdam Novikam par mūža ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Vides un inženierzinātņu pētījuma virziena attīstībā;

Dr.paed., vadošajai pētniecei, Zinātņu daļas vadītājai Svetlanai Uščai par personīgo ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta elektronisko datu bāzu un elektronisko izdevumu publicēšanas organizēšanā atbilstoši pasaules līmeņa kritērijiem;

Dr.philol., vadošajai pētniecei, profesorei Sanitai Lazdiņai par personīgo ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Zinātniskās padomes darbības organizēšanā un veiksmīgā norisē;

Dr.oec., vadošajai pētniecei, asociētajai profesorei Andai Zvaigznei par personīgo ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Sociālo zinātņu pētījuma virziena attīstībā un sociālo zinātņu žurnāla „Latgales tautsaimniecības pētījumi” redkolēģijas vadīšanā;

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Lolitai KIVLENIECEI-KUZŅECOVAI par radošu un daudzveidīgu RA tēla popularizēšanu un Zinātnieku nakts tradīciju uzturēšanu;

Vecākajai bibliotekārei Dacei LAIZĀNEI par nozīmīgu personīgo ieguldījumu bibliotēkas lietotāju apkalpošanā;

Dr.paed. prof. Jānim DZERVINIKAM par būtisku ieguldījumu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes attīstībā, ilggadīgi veicot dekāna pienākumus;

Studiju daļas vadītājai Alvīnei KAZINIKAI par inovatīvu pieeju un mērķtiecīgu darbu studiju procesa optimizācijā un studiju kvalitātes nodrošināšanā;

Dienesta viesnīcas vadītājai Inesei JERMAKOVIČAI par ieguldījumu Dienesta viesnīcas darbības uzlabošanā.

Mg.math., vieslektoram Aivaram VILKASTEM par nozīmīgu ieguldījumu lāzertehnoloģiju studiju attīstībā un veikumu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas izveidē;

Rektora palīdzei Kristīnei LELEI par iniciatīvu un atbildīgu darbu rektorāta administratīvo procesu nodrošināšanā;

Rektora vietniekam sadarbības un attīstības jautājumos, Dr.paed., docentam Gunāram STRODAM par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu RA internacionalizācijas politikas veidošanā un īstenošanā.

Savukārt fakultāšu dekāni sveica savus aktīvākos, zinošākos un atbildīgākos studentus valsts svētkos un Studentu dienā.

Pēc Atzinības rakstu pasniegšanas klātesošajiem bija iespēja noskatīties režisora Normunda Puča 2014. gadā uzņemto dokumentālo spēlfilmu „Segvārds Vientulis.” Filma balstīta uz patiesiem notikumiem, kuri norisinājās Līvānu apkārtnē 1945. gadā, pēc padomju okupācijas atgriešanās.

Pēc svētku pasākuma Atzinības rakstus saņēmušie studenti dalījās savās pārdomās par paveikto, izteica novēlējumus citiem RA studentiem.

Simona Geršebeka („Vides inženieris”, 4.kurss): „Sajūtas ir lieliskas, ka tieku novērtēta pozitīvi. Mana rīcība ir nesavtīga, jo pati esmu iejutusies „Erasmus” studenta lomā un zinu, cik svarīga ir ikkatra izpalīdzīga roka un padoms. „Erasmus” studenti šajā semestrī ir ļoti atsaucīgi un zinātkāri, atvērti visām mūsu idejām un labprāt piedalās RA rīkotajos pasākumos. Palīdzu kā varu – gan ar padomu, gan praktisku darbību. Kopā gatavojāmies 18. novembra skrējienam „Ieelpo Rēzekni”, kurā „Erasmus” grupa skrēja uz laiku 3 km. Pēdējā laikā nesanāk apmeklēt daudz RA pasākumus, jo lielāko daļu mana laika aizņem mācības un „Erasmus” studenti. Pēdējais pasākums, kurā piedalījos, bija studentu iesvētību balle un pirms tam – seminārs par meža nozari Latvijā. Taču kopā ar „Erasmus” studentiem mums katru nedēļu ir tradicionālās vakariņas vai kāda tematiskā pasēdēšana, par ko lielu paldies jāsaka studentu viesnīcas vadītājai. Visiem studentiem novēlu izturību un gribasspēku, tuvojoties sesijai. Arī veiksme šajā gadījumā noderēs. Taču neaizmirsīsim, ka esam studenti un vēl jauni, tāpēc – ballējam, neguļam un lekcijas izturam!”

Dace Dortāne („Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, 3.kurss): „Biju patīkami pārsteigta par izteikto atzinību. Tas bija negaidīti, bet ļoti patīkami, ka novērtē manu ieguldīto darbu. Šajā mācību semestrī piedalījos Zinātnieku naktī ar radošo darbnīcu un apmeklēju starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, citos pasākumos diemžēl nesanāca piedalīties sakarā ar metodisko praksi. Pārējiem studentiem iesaku aktīvi iesaistīties augstskolas organizētajos pasākumos un neapstāties pie pirmajām grūtībām, jo vēlāk gandarījums un darba rezultāts ir ieguldīto pūļu vērts.”

Marta Reča („Lietišķā vēsture”, 2.kurss): „Man Atzinības raksta saņemšana ir motivācija, īpaši tagad, kad tuvojas sesija, kad darbi uzveļas virsū, tad tevī parādās spēks, darboties tālāk. Ja parasti esmu paškritiska pret sevi, tad šoreiz lepojos ar paveikto. Piedalījos Zinātnieku nakts pasākumos. Pati vadīju viktorīnu vidusskolēniem. Iepriekšējā studiju gadā piedalījos zinātniskajā konferencē. Studentiem novēlu neslinkot un nedarīt visu pēdējā brīdī, kā to bieži daru es pati.”

Aleksejs Gribovskis („Mehatronika”, 4.kurss): „Ļoti negaidīti, ka saņēmu Atzinības rakstu, iepriekšējā dienā par to jau uzzināju. Ar kursa biedriem piedalāmies augstskolā visur, kur vien iespējams. Paši mācāmies un sevi pilnveidojam. Studentiem novēlu mācīties, visur iesaistīties, nevis sēdēt malā, jo, šādi darbojoties, augstskolas dzīve ir daudz interesantāka.”

Kristīne Kovaļkova („Elektroniskā komercija”, 2.kurss): „Biju priecīga, jau pirms tam uzzinot, ka saņemšu Atzinības rakstu. Esmu Inženieru fakultātes pašpārvaldes vadītāja jau otro gadu, un Atzinības raksts arī bija par Inženieru dienu rīkošanu un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs – „Erudītā”, kuģīšu sacensībās, Sporta dienā un arī konferencē „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”, kurā vadīju sekcijas. Studentiem novēlu nepadoties mazu šķēršļu priekšā, jo gandarījums par paveikto cels pašapziņu.”

Par redzēto filmu savās pārdomās dalījās divas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentes.

Agita Papkova („Tiesību zinātne”, 4.kurss): „Kā jau daudzas vēsturiskas filmas, arī šī bija nedaudz skumja, un tās beigās sajutu nelielu „kamoliņu” kaklā. Man filma patika, uzskatu, ka tā bija laba un kvalitatīva. Veiksmīgi bija izdevies filmu papildināt ar hroniku materiāliem, kas tai piešķir papildu šarmu. Ņemot vērā to, ka filmā apspēlētas reālas personības un notikumi, man, kā tiesību zinātnes studentei, neviļus nācās aizdomāties par tēmu – cilvēktiesības, kuras attiecīgajā laika periodā bija problemātisks jautājums, bet mūsdienās mēs tās uztveram kā pašsaprotamas un varbūt citreiz piemirstam par to vērtību, tāpat kā mums doto brīvību un mūsu mīļo – Latviju.”

Dagnija Kotāne („Uzņēmējdarbība” (Mārketinga sektora vadītāja specializācija), 4.kurss): „Filma lika atkal aizdomāties par vēsturi. Visu filmas laiku domāju, vai es varētu būt kāda no partizāniem un cīnīties par Latviju un brīvību. Filma parādīja, cik ļoti agrāk bija patriotiska tauta, kā arī to, ka dažu cilvēku nodevība spēj iznīcināt veselu valsti. Vēsturiskajām filmām, kas paredzētas jauniešiem, vajag būt īsākām, tad, iespējams, tās spētu piesaistīt vairāk jauno cilvēku uzmanību.”

Valsts svētki aizvadīti Rēzeknes Augstskolā godam, gaidīsim kopā ziemas saulgriežu pasākumus.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.