Pētījuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 zinātniskās aktivitātes (2019.aprīlis. – 2019.g. septembris)

Pirmdiena, 21. oktobris, 2019
Research project The EU's external border security, Latvian internal security Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127

Īstenojot pētniecības pieteikumu sadarbībā ar sadarbības partneri Valsts robežsardzes koledžu tika tika veikta 2.Valsts Robežsardzes personāla aptaujas (anketēšana), lai  noskaidrotu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, nelegālās imigrācijas kontroles un citās jomās, kā arī noskaidrot Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā.

Valsts robežsardzes personāla aptauju izstrādāja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Mg. iur. I.Adijāne sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas direktoru pulkvedi Mg. iur. M.Petrušinu.

Aptaujā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas studējošie un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošās Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī abu minēto mācību iestāžu absolventi, kā arī Valsts robežsardzes struktūrvienību vadības amatpersonas.

Kopumā jāsecina, ka lielākā daļa Valsts robežsardzes amatpersonu uzskata, ka ārējais tiesiskais regulējums gan nelegālās imigrācijas ierobežošanas jomā, gan patvēruma un bēgļu jomā ir sakārtots.  Aptaujāto atbildes norādīja, ka lielākās problēmas sagādā tieši šo tiesību aktu vienota izpratne un vienveidīga piemērošana praktiskajās situācijās gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan citās sadarbības institūcijās. Kā viena no problēmām tika atzīta  - zināšanu trūkums ar juridisko metožu palīdzību noskaidrot tiesību normu saturu.  

Īstenojot pētniecības pieteikumu mobilitātes pasākumos sadarbībā ar zinātnisko konsultantu Dr. iur. asoc. profesori Ilonu Bulgakovu „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā” no 4.04.2019. līdz 5.04.2019. un no 22.07.2019. līdz 26.07.2019 un sadarbībā ar Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes pārstāvjiem tika turpināta normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte.

RTA Zinātnieku nakts 2019 ietvaros notika pētnieciskā projekta rezultātu prezentēšana, kurā interesentiem tika sniegta informācija par Valsts robežsardzes piemērojamā normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanas un patvēruma procedūras ļaunprātīgas izmantošanas jomā.  Normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpētes rezultātā atlasīti, izpētīti un sistematizēti Starptautiskie, Eiropas Savienības, trešo valstu (Latvijas kaimiņvalstu) tiesu materiāli un juridiskā prakse par valstu robežām, migrāciju un patvēruma procedūrām.

Turpināta monogrāfijas izstrāde, veikta monogrāfijas satura kārtošana un avotu papildināšana. Monogrāfijai tiks izmantoti pētniecības rezultāti no konferencēm:

  1. Gaveika A. (2019). Legal regulation of the border between the Republic of Latvia and the Russian Federation from a historical perspective. „VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019” ar publikāciju no 23.08.2019. līdz 4.09.2019. Bulgārijā (Albena). Indexing by ISI Web of Science - Clarivate, ELSEVIER products - Mendeley, CrossRef, EBSCO, ProQuest, RSCI (Russian eLibrary - РИНЦ), Google Scholar, CiteULike, British Library and many others
  2. Gaveika A. (2019). The legal framework governing the state borders between the Republic of Latvia and the Republic of Belarus. Lietuvas Publiskās drošības akadēmijas 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē PROBLEMS OF ENSURING PUBLIC SECURITY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS Kauņā Lietuvā  no 7.05.2019. līdz 10.05.2019.  The journal Public Security and Public Order: https://www3.mruni.eu/ojs
  3. Gaveika A. (2019).  ‘’LEGAL FRAMEWORK CONCERNING EMERGENCY REGIMES IN THE CONTEXT OF STATE BORDER SECURITY‘’ konferencē “International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts - SGEM 2019” (Indexing by Web of Science (WoS), ELSEVIER products - Mendeley, EBSCO, ProQuest, British Library and etc.) 11. – 14. 04.2019. Vīnē Austrijā. Konferences rakstu krājums Volume 6 Modern science Issue 1.1. ISBN 978-619-7408-73-7.

 Ir notikušas vairākas tikšanās, diskusijas un konsultācijas ar sadarbības partneri īstenojamo kopējo pētījuma pasākumu plāna koriģēšanai un 2.Aptaujas (anketēšanas) sgatavošanai un īstenošanai.

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītais pēcdoktorants,

RTA pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.