Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas galvenie secinājumi

Pirmdiena, 30. septembris, 2019
Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros notika otrā Valsts robežsardzes personāla aptauja, lai  noskaidrotu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, nelegālās imigrācijas kontroles un citās jomās, kā arī noskaidrot Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā.

Kopumā jāsecina, ka lielākā daļa Valsts robežsardzes amatpersonu uzskata, ka ārējais tiesiskais regulējums gan nelegālās imigrācijas ierobežošanas jomā, gan patvēruma un bēgļu jomā ir sakārtots.  Aptaujāto atbildes norādīja, ka lielākās problēmas sagādā tieši šo tiesību aktu vienota izpratne un vienveidīga piemērošana praktiskajās situācijās gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan citās sadarbības institūcijās. Kā viena no problēmām tika atzīta  - zināšanu trūkums ar juridisko metožu palīdzību noskaidrot tiesību normu saturu.  

Aptaujātie pārliecinoši norādīja, ka tiesību normu jaunradē, kas attiecas uz  nelegālās imigrācijas ierobežošanu,  vienmēr jāpiedalās tām VRS amatpersonām, kurām ir gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes attiecīgajā jomā, obligāti iesaistot praktiskās puses ekspertus. Aptaujātie uzskata, ka teorētiķu izstrādāto normatīvo aktu ieviešana un ievērošana praksē bieži rada problēmas.

Lielākā daļa no aptaujātajiem piekrīt, ka informācijas komunikāciju tehnoloģiju, datubāzu darbības tiesiskais regulējums ir pietiekošs un atbilstošs mūsdienu prasībām un Valsts robežsardzes funkcijām, un nodrošina personu tiesību ievērošanu.

Aptaujātie uzskata, ka attiecībā uz patvēruma un bēgļu jomu, Valsts robežsardzes amatpersonas spēj kvalitatīvi veikt darbības, kas nepieciešamas patvēruma procedūras ietvaros un  Valsts robežsardzes kapacitāte, Valsts robežsardzes amatpersonu zināšanas un prasmes ir pietiekami efektīvas patvēruma procedūras īstenošanai.

Galvenie ieteikumi tiesiskā regulējuma uzlabošanā un vienveidīgā piemērošanā bija saistīti ar nepieciešamību pēc normatīvo aktu skaidrojuma, lai visās gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan citās sadarbības institūcijās, kas ir saistītas ar nelegālās imigrācijas ierobežošanu un patvēruma jomu, būtu vienota izpratne. Tāpat tika sniegti priekšlikumi par to, ka nepieciešams pilnveidot tiesību aktu izstrādes procesu, nodrošinot kvalitatīvi izstrādātus iekšējos normatīvos aktus, kuri ir saistoši visām iesaistītajām institūcijām, un kopīgo pasākumu/rīcības īstenošanas skaidrojumu. Tika norādīts, ka būtu nepieciešamas apmācības gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan kopīgas apmācības ar sadarbības partneriem, kurās tiktu skaidrots tiesiskais regulējums, papildus pieaicinot konkrētās jomas ekspertus.

 2019.g. septembris

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.