RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna amatā – Mārīte Rozenfelde

Piektdiena, 13. Novembris
Kopš 2005. gada Rēzeknes Augstskolā (RA) Pedagoģijas fakultāti vadīja profesors Jānis Dzerviniks. Laika gaitā fakultāte piedzīvojusi strauju attīstību, vairākkārt mainījusi nosaukumu, līdz šobrīd tā tiek dēvēta par Izglītības, valodu un dizaina fakultāti (IVDF).

Šajā struktūrvienībā vienmēr ir bijis lielākais īstenoto programmu skaits, ļoti daudzi šīs fakultātes absolventi papildinājuši Latvijas skolu pedagogu rindas, sekmīgi uzsākuši darba gaitas un snieguši savu artavu bērnu un jauniešu izglītošanā.

Oktobra beigās Rēzeknes Augstskolas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna amatā tika apstiprināta RA lektore, Mg.paed. Mārīte Rozenfelde, kura RA strādā jau no 1996. gada – sākumā kā vieslektore, no 2001. gada jau kā lektore, ir bijusi RA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja, vēlāk – Izglītības un metodiku katedras vadītāja.

Sākot ar 2001. gadu, M. Rozenfelde izstrādājusi, licencējusi un akreditējusi ar augstāko novērtējumu piecas studiju programmas – 3 profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (4,5 un 2,5 g.), bakalaura studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs” un profesionālā maģistra studiju programmu „Speciālā pedagoģija”. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas, izejot atkārtotu akreditāciju, tikušas vēlreiz pārstrādātas un modernizētas. Šobrīd dekāne ir bakalaura studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” un profesionālā maģistra studiju programmas „Speciālā pedagoģija” direktore un Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētniece.

M. Rozenfeldei ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Daugavpils Universitātē (DU) ir izieta promocijas darba priekšaizstāvēšana, un viņa ir pretendente uz Dr.paed. grādu nozaru/speciālajā pedagoģijā. Lektores zinātniskās publikācijas ir atrodamas starptautiski citējamās datubāzēs iekļautos izdevumos. Darbojoties dažādos starptautiskos un Latvijas nozīmes projektos, viņa ir izstrādājusi mācību un metodisko literatūru, programmas un materiālus, kas saistīti ar speciālās un sociālās pedagoģijas jomu. Savu pētījumu rezultātus dekāne prezentējusi daudzās Latvijas un starptautiska līmeņa konferencēs.

M. Rozenfelde vada lekcijas ne tikai RA IVDF studentiem, bet ir arī DU vieslektore, ir vadījusi vieslekcijas studentiem Lietuvā (Šauļu Universitātē) un Norvēģijā (Agderas Universitātē). Augstskolu personāla apmaiņas programmā apmeklējusi Viļņas kolēģiju, Utenas koledžu un Šauļu Universitāti. Jāuzsver, ka jaunā dekāne savas zināšanas un pieredzi nodod ne tikai studentiem, bet arī skolotājiem un citiem interesentiem, strādājot par RA Mūžizglītības centra lektori, izstrādājot un īstenojot Latvijas teritorijā vairāk kā trīs desmitus skolotāju profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu; tāpat M. Rozenfelde ir arī DU Mūžizglītības centra skolotāju profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursu lektore.

IVDF dekāne M. Rozenfelde uzskata, ka viņas vadīto fakultāti raksturo šādi atslēgas vārdi: īpaša labvēlīga aura, ko atzīmē liela daļa studentu, individuāla attieksme un darbs ar katru studentu, aktīvi un radoši profesionāļi, kuri spēj motivēt un ieinteresēt studentus, kreativitāte, zinātnes saistība ar praksi, starpdisciplināri pētījumi un aktivitātes.

Runājot par to, ko vajadzētu uzlabot pašreizējā darba procesā, dekāne atzīst, ka ilggadējais dekāns J. Dzerviniks fakultāti vadījis ļoti profesionāli, pārdomāti, vienmēr atbalstījis visu jauno, aktuālo, kas varētu sekmēt fakultātes vispārējo attīstību un darba kvalitāti. Vienīgais, ko dekāne vēlētos, – radīt mācībspēkos lielāku kolektīva izjūtu, piederību savai augstskolai, fakultātei. „Kādreiz bija lielāka piederības sajūta, tagad katrs ir vairāk pats par sevi. Varbūt varētu atjaunot kādas aizmirstas tradīcijas, pulcēt kopā cilvēkus un radīt kopības sajūtu. Docētājam ir svarīgi nepazaudēt saikni ar augstskolu,” saka dekāne.

Svarīgi esot arī turpināt jau iesākto darbu augstākās izglītības jomā, arvien aktīvāk iesaistīties starptautiskās un Latvijas mēroga aktivitātēs, starptautisku projektu izstrādē un īstenošanā, lai palīdzētu risināt nozīmīgas valsts un reģiona līmeņa problēmas, saglabāt un veicināt savu labo tēlu, tā uzrunājot arvien vairāk potenciālo studentu.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu