Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Trešdiena, 15. maijs, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika sagatavotaotrā aptauja Valsts robežsardzes personālam ar mērķi:

  1. Noskaidrot Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, nelegālās imigrācijas kontroles un citās jomās;
  2. Noskaidrot Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā.

 Lai to īstenotu, tikaizstrādāts aptaujas anketas koncepts un struktūra, kas tika saskaņots ar Valsts robežsardzes koledžas vadību un pēcdoktorantūras pētnieku Dr. iur. Artūru Gaveiku.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikts:

  • respondentu dienesta ilgums Robežsardzē, lai konstatētu sniegto atbilžu saikni ar respondentu dienesta pieredzi;
  • Amatpersonas (darbinieka) izglītības stāvoklis – anketa paredzēta 1. un 2. līmeņa studiju programmās studējošajiem, kā arī virsniekiem, kas dien dažādās struktūrvienībās un pilda pienākumus robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, imigrācijas kontrolē un citos amatos;
  • respondentu mērķauditorija -amatpersonas (darbinieka) ieņemamais amats uz aptaujas brīdi ir jaunākā virsnieka un vecākā virsnieka amati. Pētījumā tiks iekļauti studējošieValsts robežsardzes koledžā, studējošieRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Valsts robežsardzes koledžas absolventi unRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventi.

Atbildot uz anketas jautājumiem, respondentiem ir iespēja līdzdarboties šajā pētījumā. Respondentiem, kuriem ir konkrēti komentāri, apgalvojumi un ieteikumi, tiek piedāvāts atsaukties uz konkrētiem ārējiem normatīvajiem aktiem (likumiem un MK noteikumiem) un to normām – Robežsardzes likumu, LR Valsts robežas likumu, Imigrācijas likumu, Patvēruma likumu utml, kas noteikti sekmēs teorijas un prakses ciešu saikni.

Izstrādājot konceptuālos aptaujas anketas jautājumus, tika ņemts vērā, ka sekmīgai pētījumu veikšanai ir nepieciešams ievērot noteiktu pētījuma plānu atbilstoši šādiem posmiem: pētījuma teorētiskā analīze un jaunu ideju atklāšana, pētījuma plānošana,  pētījuma norise, rezultātu analīze un interpretācija. Pec saskaņošanas ar Valsts robežsardzes koledžas vadību un pēcdoktoranturas pētnieku Dr. iur. Artūru Gaveiku, aptaujas anketas jautājumi tika izstrādāti robežparbaužu, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma normatīvā regulējuma un juridiskās prakse jomā. Anketā tika iestrādāti tieši jautājumi, kurus nevar pārprast. Par respondentu atbildžu matricu tika izvēlēta Likerta atbilžu skala, kas paredzēta aptaujas iesaistīto attieksmes mērīšanai, ar kuras palīdzību tika noskaidrots, cik lielā mērā respondents piekrīt vai nepiekrīt kādam jautājumam vai viedoklim.

Aptaujas anketas koncepta izstrādes un saskaņošanas procesāaptaujas anketas jautājumi vairākkārtēji tika saskaņoti un izstrādāti saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas direktora pulkveža M.Petrušina norādījumiem.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.