Rēzeknes Augstskola varēs piešķirt doktora zinātnisko grādu pedagoģijā

Pirmdiena, 9. Novembris
27. oktobrī valdībā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par promocijas tiesību piešķiršanu augstskolām, kā rezultātā turpmāk Rēzeknes Augstskolai (RA) būs tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu pedagoģijā.

RA tiek īstenota doktora studiju programma „Pedagoģija”, kuru absolvējot, var iegūt doktora zinātnisko grādu pedagoģijā. Promocijas tiesības konkrētajā zinātnes nozarē RA ir piešķirtas, jo tā atbilst izvirzītajiem nosacījumiem – augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) direktore, RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” direktore Velta Ļubkina stāsta, ka šī doktora studiju programma tika izveidota 2008. gadā, bet idejas aizmetņi par to esot radušies jau 2006. gadā.

„2008. gadā tika sagatavots viss dokumentu komplekts, un mēs dabūjām licenci programmas īstenošanai. Protams, tas nebija viegli, jo Latvijā katrā universitātē ir doktora studiju programma pedagoģijā, tāpēc uzreiz radās jautājums – kāpēc Rēzeknē vajag doktora studiju programmu, ja tā ir universitātes tipa augstākās izglītības iestādēs. Sagatavotajā dokumentu paketē norādījām to, ka šī studiju programma tiks īstenota ar profesoru no sešām Eiropas universitātēm iesaisti, kā arī tika akcentēta programmas specifika saistībā ar speciālās un sociālās pedagoģijas virzieniem. Līdz ar to izdevās pamatot, ka Rēzeknē ir vajadzīga doktora studiju programma un ka mēs esam spējīgi to kvalitatīvi īstenot,” stāsta profesore V. Ļubkina.

Pirmajā gadā RA doktora studiju programmā „Pedagoģija” tika uzņemts ļoti daudz doktorantu. Lai arī programma bija tikko licencēta, cilvēki ticēja RA un šīs studiju programmas īstenotājiem.

Savukārt nākošais svarīgais posms pēc tam bija gatavoties programmas, kas jau pusotru gadu tika īstenota, starptautiskai akreditācijai. Profesore atceras, ka tas bijis pārbaudījumiem piepildīts laiks, jo tajā periodā, kad vajadzējis akreditācijas komisijas priekšā aizstāvēt šo doktora studiju programmu, viņa esot bijusi ar salauztu kāju. Par spīti veselības problēmām, profesore neesot sēdējusi mājās, bet gan akreditācijas komisijas priekšā aizstāvējusi savu studiju programmu, parādot tikai pusotra gada laikā sasniegtos rezultātus. 2010. gadā RA doktora studiju programma „Pedagoģija” tika starptautiski akreditēta, saņemot starptautisko ekspertu augstāko vērtējumu.

„Pēc akreditācijas mums uzreiz bija iespēja piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā doktorantiem, kas bija kolosāls atbalsts un iespēja doktorantiem pētījumu veikšanai un popularizēšanai pasaules mēroga starptautiskajās konferencēs. Pēc programmas akreditēšanas saņēmām arī Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu – vienu budžeta vietu, tagad tās ir trīs. Bijām atttainojuši cilvēku ticību mums. Pirmie divi zinātņu doktori mums bija uzreiz pēc pirmajiem četriem gadiem. Pašlaik jau ir seši mūsu jaunie doktori. Praktiski tādi statistikas rādītāji pēc aizstāvēto doktoru skaita tik īsā laika posmā mums ir vienīgajiem Latvijā,” stāsta RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” direktore.

Doktorantiem teorētiskais kurss ir trīs gadi studijās, tālākais laika posms ceļā uz doktora grāda iegūšanu ir atkarīgs no tā, cik ātri zinātniskā grāda pretendents pats var sagatavoties, protams, izmantojot sava zinātniskā vadītāja konsultācijas. Te jāuzsver, ka RA profesori, vadošie pētnieki – promocijas darbu vadītāji – ļoti atbildīgi strādā ar saviem zinātniskā grāda pretendentiem, lai doktoranti būtu gatavi pēc iespējas ātrāk iegūt doktora grādu, visādi viņus stimulējot, iekļaujot projektos. „Institūtā ir pietiekoši projektu, kuros arī tagad darbojas doktoranti, tas ir stimuls un atbalsts cilvēkam savu pētījumu veikšanai promocijas darba ietvaros,” uzsver V. Ļubkina. „Tas jau ļāva arī sasniegt augsto rezultatīvo rādītāju, jo, kā jau teicu, doktora studiju programmu sākām īstenot tikai 2008. gadā, bet 2012. gadā mums jau bija pirmie divi zinātņu doktori šajā studiju programmā – Svetlana Ušča un Ilga Prudņikova. Šobrīd mums ir seši savi zinātņu doktori, uz pašreizējo brīdi ir divi zinātniskā grāda pretendenti, kuri 4. decembrī komisijai sniedz savu pētījumu priekšaizstāvēšanā, lai tālāk tiktu virzīti uz Valsts atestācijas komisiju un darba aizstāvēšanu zinātniskā grāda iegūšanai. Tie ir Valsts robežsardzes koledžas docētājs Alens Indriksons, kura pētījums saistās ar militarizētas izglītības iestādes specifiku, un Jeļena Laškova – pieaugušo izglītībā. Ir arī vēl divi zinātniskā grāda pretendenti, kuri 4. decembrī ies uz pirmo priekšaizstāvēšanu.”

Jaunie RA zinātņu doktori aktīvi darbojas zinātnes jomā un pierāda sevi kā zinoši un kompetenti speciālisti. Svetlana Ušča savu karjeru ir sākusi kā RA metodiķe doktorantiem un caur projektiem ir izaugusi līdz RA Zinātņu daļas vadītājai. Ilga Prudņikova strādā Izglītības un zinātnes ministrijā Valsts izglītības satura centrā, pateicoties doktora grādam, viņa ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. „Abas doktores strādā kopā ar mani Valsts pētījumu programmā, kuru esam vinnējuši Latvijā. Ilga vada arī pirmo projektu šajā Valsts pētījumu programmā. Viņa ir arī ievēlēta par pētnieci mūsu institūtā,” stāsta V. Ļubkina.

Doktora grādu ir ieguvis Jānis Poplavskis, kurš ir Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors. Viņš ir viesdocents RA, sadarbība turpinās dažādos projektos, kopā ar jaunajiem doktorantiem viņš raksta publikācijas, nododot savu pieredzi nākamajiem zinātņu doktoriem. Te jāakcentē, ka J. Poplavska sieva Vēsma šogad studē RA 1.kursā doktorantūrā un darbojas ERASMUS+ projektā.

Zinātņu doktore Ženija Truskovska ir REGI pētniece, ilgus gadus ir RA docente. Inamora Zaiceva, kura ir ieguvusi doktora grādu nozaru – speciālajā pedagoģijā, aktīvi darbojas tieši šajā jomā Latvijā un Lietuvā, savukārt Spodra Austruma strādā Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrā.

„Šogad 1.kursā esam uzņēmuši piecus doktorantus, no kuriem tikai viena ir no Rēzeknes, bet četri – no Rīgas, papildus tiem vēl viena doktorante ir no Kazahstānas, kura saņem Latvijas stipendiju. „Ieskaitījām viņu trešajā studiju gadā promocijas darba pabeigšanai, lai jau pēc gada viņa var iziet promociju un iegūt doktora grādu pie mums Latvijā, un, iespējams, ka tepat Rēzeknē jaunajā promocijas padomē,” stāsta RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” direktore. Viņa akcentē arī to, ka jaunās promocijas padomes specifika ir tāda, ka RA nevar piešķirt jebkuru doktora grādu pedagoģijā. „Tā kā esam pamatojuši, ka esam vadošā augstākās izglītības iestāde speciālajā pedagoģijā, iekļaujošajā izglītībā un sociālajā pedagoģijā, mums ir piešķirtas promocijas tiesības nozaru pedagoģijā un sociālajā pedagoģijā.”

Kādas RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” studentes teiktais, ka, „man bija iespēja studēt Latvijas Universitātē doktorantūrā budžeta vietā, bet es izvēlējos Rēzeknes Augstkolu un studēšu par saviem līdzekļiem”, ir apliecinājums tam, ka šīs studiju programmas studenti iegūst kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas un nozīmīgu praktisko pieredzi pētnieciskajā jomā, tādēļ šo studiju programmu izvēlas studenti no visas Latvijas reģioniem, tai skaitā arī no Rīgas.

Inga Kaļva, RA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu