Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija veiks dienesta viesnīcas pārbūvi

Pirmdiena, 25. marts, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” realizēšanu (projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/037).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas ēka Atbrīvošanas alejā 115 (K-2) ir gan fiziski, gan morāli novecojusi. Veicot ēkas tehnisko apsekošanu tika konstatēts, ka ēkas pamatkonstrukcijas ir labā tehniskā kārtībā, bet inženiertehniskās komunikācijas ir ļoti nolietotas vai avārijas stāvoklī. Sertificēta būvspeciālista slēdzienā norādīts, ka ēkas atjaunošana ir iespējama un lietderīga. Sertificēts energoauditors ir sastādījis ēkas energosertifikātu un izstrādājis ekonomiski pamatotu pasākumu plānu, kurš vērsts uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem tika izstrādāts ēkas pārbūves tehniskais projekts. Projektā paredzēta gan ēkas pārbūve, atbilstoši mūsdienu prasībām, gan energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu kopums, atbilstoši energoauditora rekomendācijām.

Svarīgākie energoefektivitātes pasākumi ir logu un durvju nomaiņa, ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, siltummezgla un apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas pārbūve, jaunas elektroinstalācijas izbūve. Pārbūves darbu rezultātā ēka tiks pielāgota personām ar kustību traucējumiem, tajā tiks uzstādīts lifts un trīs speciālie pacēlāji. Projekta realizēšanas plānotais laiks ir 12 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 558 775,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 474 958,75 euro.
             Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.

             Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā. 

            Iecerēts, ka nākotnē dienesta viesnīcu varēs izmantot gan pašmāju, gan ārvalstu studenti.

 Andris Skredeļs,

RTA izpilddirektorsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.