Valsts robežsardzes personāla aptaujas rezultāti

Trešdiena, 20. februāris, 2019
Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=21&m=2  (1.02.19.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/127. Projekta izpildītājs ir pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. Artūrs Gaveika.  Projekta sadarbības partneris ir Valsts robežsardzes koledža.

Pētījuma mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta  funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā.  Mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai  un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un  patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros tika plānots īstenot dažādus pētnieciskos un zinātniskos pasākumus, tai skaitā veikt Valsts robežsardzes personāla aptauju par nelegālās imigrācijas ierobežošanu un Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas un izglītības sistēmas pilnveidošanu.

Valsts robežsardzes personāla aptaujas izstrādāja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Dr.paed. A.Indriksons sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas direktoru pulkvedi Mg. iur. M.Petrušinu un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldi, aptaujas rezultātus apkopoja un rezultātu analīzi veica Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Mg. iur. I.Adijāne.

Aptaujā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas personāls, kā arī Valsts robežsardzes koledžas studējošie un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošās Valsts robežsardzes amatpersonas.

Kopumā jāsecina, ka lielākā daļa aptaujāto Valsts robežsardzes amatpersonu uzskata, ka nelegālo imigrāciju noteikti samazināt varētu labāk sakārtota valsts robežas josla, kas sevī ietvertu dažādus inovatīvus tehniskos risinājumus. Daudzas Valsts robežsardzes amatpersonas ir pārliecinātas, ka labāka infrastruktūra un materiāli tehniskais nodrošinājums uzlabotu robežapsardzības sistēmu, tādējādi nepieļaujot nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu. Aptaujātās Valsts robežsardzes amatpersonas uzskata, ka jāvērš uzmanība arī uz regulāru un optimāli plānotu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apgūšanu, nepārtrauktu sadarbību gan ar kaimiņvalstu kompetentajām iestādēm, gan imigrācijas kontrolē iesaistītajām Latvijas Republikas iestādēm.

Profesionālās izglītības kvalitāte kopumā aptaujātās Valsts robežsardzes amatpersonas apmierina. Galvenie ieteikumi, kuri respondentu skatījumā varētu uzlabot apmācības – profesionālo  studiju kursu, kā arī praktisko nodarbību skaita īpatsvara palielināšana gan Valsts robežsardzes koledžas, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības programmās.        

Aptaujāto Valsts robežsardzes amatpersonu atbildes bija konkrētas, praktiski realizējamas, kas liecina par respondentu izpratni un spēju novērtēt situāciju, nosakot nepieciešamos izmaiņu un attīstības virzienus. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā uzlabojot profesionālo apmācību sistēmu Valsts robežsardzē.

Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127  Sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžas pārstāve (eksperte)

Mg. iur. Iveta AdijāneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.