Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Otrdiena, 18. decembris, 2018
Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika sagatavota aptauja Valsts robežsardzes personālam ar mērķi noskaidrot Valsts robežsardzes darbinieku un sabiedrības viedokli par nelegālās imigrācijas ierobežošanu no vienas puses un patvēruma meklētāju (bēgļu) tiesību aizstāvība no otras puses un noskaidrot Valsts robežsardzes personāla viedokli par profesionālās sagatavošanas un izglītības sistēmas pilnveides iespējām. Lai to īstenotu, tikaizstrādāts aptaujas anketas koncepts un struktūra, kas tika saskaņots ar Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un pēcdoktorantūras pētnieku Dr. iur. Artūru Gaveiku.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikts:

  • respondentu dienesta ilgums Robežsardzē, lai konstatētu sniegto atbilžu saikni ar respondentu dienesta pieredzi;
  • respondentu dzimums – sakarā ar lielo pretēju dzimumu pārstāvju īpatsvaru Valsts robežsardzē, radās nepieciešamība identificēt uzskatu un viedokļu atšķirību starp dažāda dzimuma pārstāvjiem;
  • respondentu mērķauditorija – lai nodrošinātu datu validitāti, pēc saskaņošanas ar Valsts robežsardzes koledžas vadību un Galveno pārvaldi pētījumā tika iekļauti studējošieValsts robežsardzes koledžā, studējošieRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Valsts robežsardzes koledžas absolventi unRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventi.

Izstrādājot konceptuālos aptaujas anketas jautājumus, tika ņemts vērā, ka sekmīgai pētījumu veikšanai ir nepieciešams ievērot noteiktu pētījuma plānu atbilstoši šādiem posmiem: pētījuma teorētiskā analīze un jaunu ideju atklāšana, pētījuma plānošana,  pētījuma norise, rezultātu analīze un interpretācija. Pec saskaņošanas ar Valsts robežsardzes Glaveno pārvaldi un pecdoktoranturas pētnieku Dr. iur. Artūru Gaveiku, aptaujas anketas jautājumi tika izstrādāti par robežparbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, starptautiskās sadarbības un robežsargu preofesionālās sagatavošanas jomām. Anketā tika izstrādāti un uzdoti tieši jautājumi, kurus nevar pārprast. Par respondentu atbildžu matricu tika izvēlēta Likerta atbilžu skala, kas paredzēta aptaujas iesaistīto attieksmes mērīšanai, ar kuras palīdzību tika noskaidrots, cik lielā mērā respondents piekrīt vai nepiekrīt kādam jautājumam vai viedoklim.

Aptaujas anketas koncepta izstrādes un saskaņošanas procesāValsts robežsardzes Galvenajā pārvalde tika iesaistīts liels dažādu struktūrvienību amatpersonu un darbinkieku skaits, kā arī aptaujas anketas jautājumi vairākkārtēji tika saskaņoti un izstrādāti saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas direktora norādījumiem.

2018.g. decembrī

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.