Uzsākta projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) īstenošana

Trešdiena, 5. septembris, 2018
No 2018. gada 3. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiks īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātībā” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 2. kārtas projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”, Nr. 1.1.1.5/18/I/012. Projekta finansējums: 113 383.53 EUR (85% ERAF finansējums, 15% valsts budžeta finansējums).

Projekta mērķis ir palielināt RTA pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, nodrošinot zinātniskā personāla dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos Eiropas pētniecības telpā un sagatavojot vismaz piecus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikumus RTA prioritārajās  pētniecības jomās.  

Projekta galvenās darbības un sasniedzamie rezultāti:

* Tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi: dalība 5 programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; dalība 10 starptautiskās zinātniskās konferencēs.

* Programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana: sagatavoti 5 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projekti.

* Atbalsts starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā: 7 konferences RTA.

RTA zinātnisko struktūrvienību vadītāji un akadēmiskais personāls tiek aicināts aktīvi iesaistīties projekta īstenošanā! Kontaktinformācija: antra.klavinska@rta.lv.

     Antra Kļavinska, projekta vadītāja   

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.