Iespēja pieteikties Latvijas valsts meži stipendijai

Trešdiena, 5. septembris, 2018
LVM stipendijas tiek piešķirtas bakalaura (sākot no 2.kursa) un maģistra programmu studentiem, kuri apliecinājuši savu motivāciju izglītoties un iegūt praktisku pieredzi LVM interesējošās jomās.

Ikgadējās stipendiju programmas jomas tiek norādītas stipendiju konkursa sludinājumā.

 LVM stipendijas tiek piešķirtas no oktobra līdz jūnijam, par to noslēdzot stipendijas līgumu.

 LVM stipendijas apmērs ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

 LVM stipendijas tiek piešķirtas ne vairāk kā uz diviem stipendiju programmas gadiem. Stipendijas netiek piešķirtas iepriekšējo stipendiju programmu dalībniekiem.

 LVM stipendijas netiek piešķirtas LVM darbiniekiem.

 LVM stipendiju konkurss tiek izsludināts ar paziņojumu LVM interneta mājas lapā un augstskolās. Nolikums par LVM stipendijām un saistītie dokumenti atrodami LVM interneta mājas lapā.

 LVM stipendijai var pieteikties, iesniedzot šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstuli (forma pievienota nolikuma pielikumā), kurā norādīts:
  • stipendijas joma;
  • studiju programmas izvēles pamatojums un tālākie mērķi saistībā ar to;
 • Eseju (ikgadējā tēma tiek norādīta stipendiju konkursa sludinājumā LVM interneta mājas lapā.);
 • CV;
 • augstskolas apstiprinātu dokumentu ar norādītu vidējo vērtējumu par iepriekšējo studiju gadu - bakalaura un maģistra programmu studentiem, sākot no 2.kursa;
 • bakalaura diploma kopiju un sekmju izrakstu - maģistra programmu 1.kursa studentiem.

 Pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi stipendija@lvm.lv stipendiju programmas izsludināšanas paziņojumā norādītajā termiņā.

 LVM stipendiātu atlases posmi:

 • iesniegto dokumentu izskatīšana;
 • esejas izvērtējums;
 • sekmju izvērtējums;
 • saruna ar izvēlētajiem pretendentiem par iesniegtās esejas saturu, studiju programmas izvēles pamatojumu, motivāciju un mērķi zināšanu papildināšanai un praktiskās pieredzes iegūšanai stipendijas jomā;
 • atbilstošāko stipendiātu izvēle.

 Nākošajam atlases posmam netiek virzīti pieteikumi:

ja trūks kāds no 8. punktā minētajiem dokumentiem vai tie aizpildīti nepilnīgi;

dokumenti nav iesniegti noteiktajā termiņā.

 Stipendiju programmas noslēgumā stipendiāti sagatavo video, prezentāciju vai inovatīva produkta prototipu, atspoguļojot vēstījumu, savu izpratni un apgūto stipendiju programmas laikā. Informācija par praktiskā darba tēmu tiek sniegta katra stipendiju programmas gada sākumā. Labākais darbs iegūst LVM Stipendiāta balvu un saņem vienreizēju stipendiju EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.

 Stipendiātam, kurš kvalitatīvi izpildījis 12.punktā minēto praktisko uzdevumu, aktīvi piedalījies stipendiju programmā un atbilst šī nolikuma 1.punktā minētajām prasībām, ir tiesības kvalificēties otrajam stipendiju programmas gadam, par to noslēdzot stipendijas līgumu.

Stipendiātu atlase notiek uz brīvajām stipendiju programmas vietām.

LVM ir tiesīgs pārtraukt stipendijas līguma darbību un stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts:

 • semestrim beidzoties nav iesniedzis izziņu LVM par attiecīgā semestra mācību programmas sekmīgu apguvi (rudens sesija – līdz 28.februārim, pavasara sesija – līdz 30.jūnijam,);
 • pārtraucis studijas;
 • nav piedalījies LVM organizētajos stipendiātu pasākumos, mācībās un aktivitātēs.

 Pārtrauktā LVM stipendijas izmaksa netiek atjaunota līdz stipendiju programmas beigām.

 Stipendiāta un LVM pienākumi, atbildība un LVM stipendijas izmaksas kārtība noteikta stipendijas līgumā.

 Lēmumus par LVM stipendijām pieņem komisija.

Nolikums_augstskolas_2018.2019..pdf

Pielikums_nolikumam_pieteikums_stipendijai_2018.2019..pdf

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.