Izglītojošs seminārs pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā

Trešdiena, 18. aprīlis
2018.gada 11.aprīlī Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 ietvaros RTA docētāja Dr.iur. A.Gaveika vadībā Valsts robežsardzes koledžā no plkst. 13.00. līdz 16.40. notika izglītojošs seminārs par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā. Pasākumā piedalījās ap 100 izglītojamo, tajā skaitā 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības programmās studējošie, koledžas docētāji, arodbiedrības pārstāvji.

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne iepazīstināja klausītājus ar Tiesībsarga biroja darbības funkcijām, uzdevumiem un aktualitātēm. Tiesībsarga biroja pārstāvji regulāri veic tiesībsargājošo iestāžu, tajā skaitā Valsts robežsardzes, darbības monitoringu cilvēktiesību jomā. Cilvēktiesību ievērošana tiesībsargājošo iestāžu un citu valsts pārvaldes iestāžu darbībā tieši ietekmē labas pārvaldības principa ievērošanu saskaņā ar Valsts parvaldes iekārtas likuma prasībām. Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne pozitīvi novērtēja Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālo darbību Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā VRS Daugavpils pārvaldē, robežsargu vecamajos uzdevumos patvēruma procedūru īstenošanā un readmisijas pasākumos. Tiesībsarga pārstāve uzsvēra, ka Tiesībsarga uzdevums ir ne tikai uzraudzīt cilvēktiesību ievērošanas prasības, bet arī sniegt metodisko, izglītojošo palīdzību, tajā skaitā personīgi piedaloties tādos pāsākumos kā kopējie izraidīšanas pasākumi, kuros iesaistītas arī citas Eiropas Savienības valstis.

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Pirms tiesībsarga institūcijas izveides Latvijā darbojās Valsts cilvēktiesību birojs, un Tiesībsarga birojs ir šīs sākotnējās Latvijas cilvēktiesību aizsardzības institūcijas tiesību un saistību pārņēmējs.

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

  • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
  • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
  • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
  • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
  • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.

Tiesībsargs, izskatot privātpersonu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudes lietu, ja:

  • valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas, iespējams, ir pārkāpušas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības;
  • pret personu, iespējams, ir pieļauta diskriminācija vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums;
  • valsts un pašvaldību iestādes vai to amatpersonas pret personu, iespējams, ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu.

2011. gada 3. martā Latvijas Republikas Saeima tiesībsarga amatā uz pieciem gadiem ievēlēja Juri Jansonu. 2016. gada 3. martā Saeima atkārtoti tiesībsarga amatā apstiprina Juri Jansonu. Pašreizējā tiesībsarga pilnvaru termiņš ir no 2016. gada 16. marta līdz 2021. gada 16. martam (http://www.tiesibsargs.lv/lv/).

Semināra ietvaros notieka izvērsta diskusija ne tikai par cilvēktiesību ievērošanas problemātiku attiecībā uz aizturētajiem ārzemniekiem, patvēruma meklētājiem un likumpārkāpējiem, bet arī attiecībā uz pašu robežsargu cilvēktiesību ievērošanu atbilstošu dienesta pastākļu nodrošināšanas, sociālajā un citās jomā.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu