Pēcdoktorants A.Gaveika piedalās Juristu dienās

Ceturtdiena, 15. marts
No 2018.g. 28.februāra līdz 1.martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās tradicionālais ikgadējais Tiesību zinātnes virziena pasākums „Juristu dienas 2018”, kas apvieno topošos un esošos juristu profesiju pārstāvjus, ļaujot iegūt jaunas zināšanas un iepazīt juridiskās izglītības un juridiskās prakses problemātiku.

Pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas visās Latvijas augstskolās ir uzsākta juridiskās izglītības reformēšana, paredzot vienotā jurista eksāmena ieviešanu, lai panāktu augstāku juridiskās izglītības kvalitāti. Juridiskā izglītība ir populāra jauniešu vidū, jo jurista kvalifikācija ir pieprasīta daudzās jomās tautsaimniecībā un valsts pārvaldē. Pašreizējās situācijas analīze Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā liecina, ka gandrīz visi Tiesību zinātnes maģistra studiju programmas absolventi ir iekļāvušies darba tirgū atbilstoši iegūtai izglītībai un kvalifikācijai. Ap 10% pilna laika studentu un ap 70 % nepilna laika studentu, kas studē profesionālā bakalaura studiju programmā jau studiju laikā strādā juridiskās jomas darba vietās vai amatos. Tāpēc reģionālajās augstskolās ir nepieciešama Tiesību zinātnes studiju programmu saglabāšana, to pakāpeniska un pamatota pilnveidošana, paredzot to specializāciju attiecīgā normatīvajā regulējumā un Vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturā.

Kā jebkurā augstākās izglītības virzienā ir svarīga zinātniski pētnieciskā darbība, kur viena no zinātniskajām aktivitātēm ir dalība konferencēs un publicēšanās iespējas kā docētājiem, tā arī studentiem, it sevišķi maģistrantiem. „Juristu dienas 2018” ievada daļā klātesošie tika iepazīstināti ar informāciju par žurnāla „Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (Administrative un Criminal Justice) izdošanas aktualitātēm un nozīmi studiju virziena „Tiesību zinātne” zinātniskā un pētnieciskā darba attīstībā. Noderīgo informāciju sniedza RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) studiju virziena „Tiesību zinātne” docents, Dr.iur. Artūrs Gaveika, kurš ir žurnāla „Administratīvā un Kriminālā Justīcija” redkolēģijas loceklis. Žurnālam ir starptautiska redkolēģija, kurā pārstāvēti tiesību zinātnieki no Latvijas, Polijas, Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas, Moldovas u.c. valstīm. Žurnālu vada galvenais redaktors – Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors Dr. iur. Dainis Mežulis.2017. gada decembrī apritēja šī izdevuma divdesmitā gadskārta. Savulaik 1997.gadā žurnāls dibināts kā Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskais izdevums, šobrīd žurnāls turpina iznākt Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgās sadarbības ietvaros.

Katru gadu pie lasītājiem dodas četri žurnāla laidieni. "Administratīvās un Kriminālās Justīcijas" uzmanības centrā ir konkrētas tiesību nozares: krimināltiesības, policijas tiesības, kriminālistika un operatīvās darbības teorija. 2007.gadā Latvijas Zinātnes padome žurnālam piešķīra vispāratzīta recenzējama zinātniska izdevuma statusu. Ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas iniciatīvu ir izveidota šī žurnāla elektroniskā platforma, kas tehniski atvieglos publikāciju iesniegšanu un recenzēšanu, bet galvenais, nodrošinās plašāku starptautisku pieejamību un citējamību.

Viena no „Juristu dienu 2018” aktivitātēm bija diskusija par tēmu „Jurista loma likumu jaunradē un piemērošanā”, kuru vadīja RTA Studējošo padomes vadītājs, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” 3.kursa students Kaspars Ločmelis. Diskusijā piedalījās RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docents, Dr.iur. Artūrs Gaveika un zvērināta advokāte, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” lektore, Mg.iur., Mg.soc.sc Ilga Krampuža. Diskusijas laikā ikvienam bija iespēja paust savas domas par mūsdienu jurista lomu. Tā bija ļoti interesanta pieredze studentiem, kuri uzzināja jaunus aspektus jurista profesijā, kā arī praktizējošiem juristiem, daloties ar savu pieredzi, domām un secinājumiem.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu