Pētījuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” (The EU's external border security, Latvian internal security) Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 uzsākšana

Piektdiena, 1. decembris, 2017
2017. gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi līgumu par pētniecības pieteikuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros.

Pētījums veltīts ES ārējās robežas normatīvā regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas acquis (Šengenas tiesību kopuma) (ES Padomes Lēmums (1999/435/EK), 1.p.) darbības telpā.

Pētījuma mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta  funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā.  Mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai  un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un  patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

 Tiek plānots īstenot pētnieciskos un zinātniskos pasākumus: konferences, seminārus, anketēšanas un aptaujas, mobilitātes pasākumus, izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai, zinātniskās atziņas apkopojot monogrāfijā.

Normatīvā regulējuma un tā praktiskās piemērošanas pilnveidošanas priekšlikumi  nepieciešami ES, tajā skaitā FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency - http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/) un Latvijas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu darbībā krasi saasinātās nelegālās migrācijas krīzes un patvēruma procedūras ļaunprātīgas izmantošanas apstākļos ES, it īpaši Vidusjūras reģionā, un Latvijā. Projekta rezultāti un zinātniskā literatūra tiks piedāvāti ES robežkontroles institūciju un Latvijas tiesībsargājošo institūciju aamatpersonu izglītībai un kompetences paaugstināšanai.

Pētījuma projekta sadarbības partneris ir Valsts Robežsardzes koledža, kas ir arī ilglaicīgs RTA sadarbības partneris. Valsts robežsardzes koledža saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Nolikumu ir Valsts robežsardzes pētniecības centrs (Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.978 7.6. punkts „Valsts robežsardzes koledžas uzdevums ir veicināt, koordinēt un veikt pētniecības darbību koledžā un Valsts robežsardzē valsts robežas drošības jomā). Pētījums ir starpdisciplinārs, jo pētījumā tiks iesaistīts 1 pedagoģisko zinātņu doktors, 3 jaunie pētnieki – doktoranti, kuru pētījumu tēmas ir vadības un tiesību zinātņu jomā.  Šie pētnieki ir profesionāli Valsts Robežsardzes darbinieki, no kuriem viens (vadības zinātņu jomā) ir bijušais Valsts robežsardzes koledžas direktors robežsardzes pulkvedis Arvīds Liepiņš. Viņš augsti novērtēja pētījuma tēmas aktualitāti un praktisko nozīmi Latvijas un ES iekšējā drošībā pieaugošās nelegālās imigrācijas apstākļos. Minētie pētnieki ir tieši saistīti ar Valsts robežsardzes pildāmām funkcijām un ir uzskatāmi arī par ekspertiem. Tādejādi tiks nodrošināts pētījuma vispusīgs raksturs. Pētījuma rezultātā ievērojami sekmēs RTA studiju procesa kvalitāti, it sevišķi robežsargu izglītības kvalitāti un zinātnisko- pētniecisko darbību, sadarbību ar citām izglītības iestādēm, zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu Valsts robežsardzes un citu institūciju praksē.

Pētījuma zinātniskais konsultants ir RTA asociētā profesore tiesību zinātņu doktore Ilona Bulgakova (Studiju virziena „Tiesību zinātne” vadītāja), advokātu biroja „Ilonas Bulgakovas advokātu birojs” vadītāja, veic juridisko praksi likumpārkāpēju un likumpārkāpumos cietušo personu aizstāvībā, tajā skaitā ES ārējo robežu pārkāpumu, nelegālās imigrācijas un patvēruma lietās, teicami pārzina juridiskās prakses problēmas šajās jomās.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.