Informācija par RTA zinātniskā granta "Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos"

Trešdiena, 3. janvāris, 2018
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 2017. gadā tiek īstenots zinātniskais grants- "Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos" sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

Vietējās pārtikas produkcijas realizācijas apjoma palielināšanā būtiska loma ir sabiedriskajam sektoram, kad pašvaldību publiskajos pārtikas produkcijas iepirkumos tiek palielināta vietējā teritorijā ražotās produkcijas daļa. Zaļais publiskais iepirkums (ZPI) ir instruments, kas tiešā veidā stimulē un nodrošina vietējās produkcijas realizācijas apjomu palielināšanos.

Latvijā, lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu klientu un audzēkņu ēdināšanu, tiek izmantoti divi iepirkumu veidi: pārtikas produktu iepirkums un ēdināšanas pakalpojumu iepirkums.

Latvijā iepirkumu veikšanu un datus par iepirkumiem uzrauga un apkopo Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), kas ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde.

Saskaņā ar IUB datiem, Latvijā kopumā pēdējos gados pārtikas produktu iepirkumu summas pārsniedz 40 milj. EUR gadā, un iepirkumu apjomam ir vērojama augšupejoša tendence. Savukārt Rēzeknes novadā vidējais pārtikas produktu iepirkumu apjoms ir apmēram 300 – 400 tūkst. EUR gadā.

Vērtējot pārtikas produktu iepirkumus novadā summas, kas iztērētas pārtikas produktu iegādei, pa gadiem ir svārstīgas. Ņemot vērā to, ka iepirkumu apjomi nav ļoti lieli, tad iepirkumu summas būtiski ietekmē katrs veiktais iepirkums. Izpētot iepirkumu summu svārstību iemeslus, var secināt, ka Rēzeknes novadā ir bērnu nams un internātpamastskola, kuru pārtikas iepirkumu summa ir ~ 17 % no visiem pārtikas iepirkumiem Rēzeknes novadā, un šīs iestādes iepirkumus izsludina vienu reizi divos gados. Līdz ar to, tajos gados, kad minētās iestādes iepirkumus neizsludina, novērojams Rēzeknes novada pārtikas produktu iepirkumu apjoma samazinājums.

Zinātniskā granta ietvaros tika veikta vietējās pašvaldības/pārvalžu pārstāvju aptauja, ar mērķi noskaidrot viedokli par ZPI izmantošanas iespējām un šķēršļiem pārtikas publiskajos iepirkumos Rēzeknes novadā.

Aptaujā piedalījās Rēzeknes novada pašvaldība un Rēzeknes novada pagastu pārvaldes. Rēzeknes novadu veido 25 pagasti jeb administratīvi pagastu pārvaldes, no tiem 2 pagasta pārvaldes ir kāda cita pagasta pārvaldes struktūrvienības un 3 pagastos nav ne skolas ne bērnudārza, tātad nav nepieciešamības īstenot ZPI. Vienas pagasta pārvaldes pārstāvis, nepaskaidrojot iemeslu, pētījumā piedalīties atteicās. Pētījuma respondentu kopu veido 20 respondenti, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldība un 19 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes.

Rēzeknes novada pašvaldība centralizēti visam novadam pārtikas produktu iepirkumu neveic, to dara katra pagasta pārvalde atsevišķi savā teritorijā esošo iestāžu nodrošināšanai ar pārtiku. Pagastu pārvaldes savās teritorijās 70 % publiskos pārtikas iepirkumus veic decentralizēti. Pārtikas produktu iepirkumu uzvarētāja izvēlē dominē zemākās cenas princips (65%), savukārt saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā kā visbiežāk lietotie ZPI kritēriji tiek minēti kvalitāte un videi draudzīgs produkts.

ZPI veiksmīgu pielietošanu Rēzeknes novada pašvaldības/pārvalžu publiskā pārtikas produktu iepirkšanā sekmētu vietējo ražotāju aktīvāka iesaistīšanās ZPI, jo šobrīd 19 iepirkumos no 20 visu vai daļu pārtikas produktu piegādā vairumtirdzniecības bāzes. Pašvaldību pārstāvji atzīst, ka ir problēma gan ar to, ka novada teritorijā nav pietiekami daudz pārtikas ražotāju, gan arī tas, ka šie ražotāji neiesaistās izsludinātajos pārtikas iepirkumos. Tas daļēji saistāms ar faktu, ka pašvaldības pārtikas iepirkumus izsludina vasaras beigās un rudenī, kad zemnieki nespēj vairs reaģēt uz piedāvājumiem, jo nav izaudzējuši nepieciešamos dārzeņus, kā arī jau attiecīgās sezonas ražai ir atraduši noieta tirgu.

Raksta autori ir pārliecināti, ka zinātniskā granta rezultāti būs stimuls jauniem pētījumiem, projektiem par ZPI Latgalē.

Raksts izstrādāts ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskā granta pētniecībai finansiālu atbalstu.

 

Sagatavoja:

zinātniskā granta projekta pētniekiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.