16. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā apbalvos aktīvākos RTA studentus un darbiniekus

Ceturtdiena, 9. novembris, 2017
16. novembrī plkst. 16.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas alejā 115, aktu zālē) notiks svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, darbinieki, mācībspēki aicināti būt kopā svētkos!

Programmā: svinīgais koncerts, kura laikā tiks pasniegti Atzinības raksti; domu apmaiņa pie kafijas tases.

***

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai Atzinības raksts tiks izsniegts šādiem RTA studentiem:

Inženieru fakultāte

Aigaram ABRICKIM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 3.kursa studentam – par RTA tēla popularizēšanu un līdzdalību ārpusstudiju aktivitātēs;

Tomam KĻAVIŅAM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 3.kursa studentam – par RTA tēla popularizēšanu un līdzdalību ārpusstudiju aktivitātēs;

Kārlim PĪGOŽNIM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 5.kursa studentam – par RTA tēla popularizēšanu un līdzdalību ārpusstudiju aktivitātēs;

Daivim RUDZGAILIM, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 3.kursa studentam – par aktīvu darbu Inženieru fakultātes pašpārvaldē un RTA studējošo  padomē;

Mārai AVIŠĀNEI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” 4.kursa studentei  –  par RTA tēla popularizēšanu un līdzdalību ārpusstudiju aktivitātēs;

Līgai RATNIKAI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” 2.kursa studentei – par RTA tēla popularizēšanu;

Sandim RIMŠAM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 2.kursa studentam –  par aktīvu darbu Inženieru fakultātes pašpārvaldē un RTA studējošo  padomē;

Jūlijai KIRILLOVAI, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” 2.kursa studentei –  par RTA tēla popularizēšanu;

Dainai MIHAILOVAI, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 1.kursa studentei  –   par aktīvu darbu RTA studējošo padomē, RTA tēla popularizēšanu un līdzdalību ārpusstudiju aktivitātēs;

Mārītei ELKSNEI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 3.kursa studentei – par izcilām sekmēm studijās;

Renātei BAUSKAI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 3.kursa studentei – par izcilām sekmēm studijās;

Arnim RITIŅAM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 4.kursa studentam – par izcilām sekmēm studijās;

Aigaram BEKMANIM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 5.kursa studentam –  par izcilām sekmēm studijās;

Andrim SNIĶERIM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa studentam – par izcilām sekmēm studijās.

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Sarmītei AKMENTIŅAI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Tūrisma uzņēmuma vadītāja  specializācija)  4.kursa studentei – par neatlaidīgu, radošu un aktīvu darbību studējošo pašpārvaldē;

Elīnai ZUJĀNEI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Mārketinga sektora vadītāja specializācija) 4.kursa studentei - par neatlaidīgu, aktīvu darbību studējošo pašpārvaldē; 

Evijai KOZLOVSKAI, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studentei - par aktīvu darbību studējošo pašpārvaldē;

Guntim KAIROVAM, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Tūrisma uzņēmuma vadītāja  specializācija)  4.kursa studentam -  par aktīvu līdzdalību darbā ar ārzemju studentiem; 

Lindai PASTAREI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija) 4.kursa studentei - par neatlaidīgu, atbildīgu darbu ar ārzemju studentiem;  

Kasparam LOČMELIM, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studentam - par aktīvu darbību studējošo pašpārvaldē;

Dagnijai VOLODJKO, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studentei -  par aktīvu darbību studējošo pašpārvaldē;

Diānai DROZDOVAI, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” (specializācija “Finanšu un grāmatvedības vadītāja”) 2. kursa studentei - par aktīvu, radošu darbību studējošo pašpārvaldē;

Guntai LATIŠEVAI-ČUDAREI, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 2.kursa studentei -  par sportiskajiem sasniegumiem un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas popularizēšanu;

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Laurai KUDRAVSKAI, profesionālā bakalaura studiju programmas „Lietišķā komunikācija un tulkošana” 4. kursa studentei – par aktīvu iesaistīšanos Studentu padomē un RTA pasākumos;

 Zanei GRĀVĪTEI, profesionālā bakalaura studiju programmas „Sociālais pedagogs” 3. kursa studentei – par aktīvu iesaistīšanos Studentu padomē un studentu teātrī „ĶerRa”, Erasmus+ programmas mentoru grupā un mērķtiecīgu Mobilitātes virziena vadīšanu;

 Sintijai KAĻVAI, profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” ( studiju modulis ”Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 4. kursa studentei  –  par aktīvu  un mērķtiecīgu darbību Studentu padomē un  studentu teātrī „ĶerRa”;

 Annai POŠEVAI, profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” ( studiju modulis ”Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 2. kursa studentei –   par aktīvu iesaistīšanos Studentu Padomē;

 Kitijai PŪPOLAI, profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” ( studiju modulis ”Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 2. kursa studentei – par aktīvu  iesaistīšanos Studentu Padomē, deju kopā „Dziga”, Erasmus+ programmas mentoru grupā un mērķtiecīgu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pašpārvaldes vadīšanu;

 Janai KĻAČICAI, profesionālā bakalaura studiju programmas "Interjera dizains" 4.kursa studentei – par teicamām sekmēm studijās un aktīvu līdzdalību projektos;

 Santai MIEZĪTEI, profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" 2.kursa studentei – par aktīvu mākslinieciski radošo darbību;

Inesei SPRUDZĀNEI, profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” 4. kursa studentei –  par aktīvu sabiedrisko darbību un dalību projektos;

 Zanei ŅIKITINAI, profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” 4.kursa studentei  –   par aktīvu sabiedrisko darbību un dalību projektos;

 Līgai LOSĀNEI, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis “Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 3.kursa studentei –  par sekmīgām studijām un aktīvu iesaisti “Zinātnieku nakts” darbnīcas organizācijā;

 Raivim RUDZGAILIM, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis “Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs”) 4.kursa studentam –  par sekmīgām studijām ERASMUS+ apmaiņas programmā un aktīvu iesaisti studiju virziena pasākumos;

 Sandrai TROŠINAI, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis “Svešvalodas (angļu) skolotājs”) 4.kursa studentei – par RTA popularizēšanu un aktīvu piedalīšanos ārpusstudiju pasākumos.

 

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai Atzinības raksts tiks izsniegts šādiem RTA darbiniekiem:

Vecākajai bibliotekārei Antrai SAUKĀNEI par veiksmīgi organizētu darbu un kompetenci studentu un docētāju konsultēšanā un apmācībā;

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānei, profesorei, vadošajai pētniecei Ivetai MIETULEI par būtisku ieguldījumu internacionalizācijas procesa attīstībā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;

Docentam, pētniekam Artūram GAVEIKAM - par nozīmīgu ieguldījumu studiju virziena „Tiesību zinātne”  zinātniskajā darbībā;

profesorei, vadošajai pētniecei, Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centra vadītājai Andai ZVAIGZNEI - par nozīmīgu ieguldījumu Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centra izveidē un attīstībā;

Profesorei, vadošajai pētniecei Irēnai SILINEVIČAI - par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar  bakalaura un maģistra studiju programmu ārzemju  studentiem;

Lektorei, studiju procesa speciālistei-lietvedei, zinātniskajai asistentei Dainai ZNOTIŅAI -  par nozīmīgu ieguldījumu darbā  ar ārzemju studentiem un kopīgo studiju programmu attīstībā; 

Lektorei, studiju procesa speciālistei-lietvedei Aijai ČERPINSKAI - par nozīmīgu ieguldījumu studiju virzienu „Ekonomika” un “Robežapsardze” attīstībā;

Vieslektoram, Juridisko konsultāciju centra direktoram Kristapam GAILIM par nozīmīgu ieguldījumu studiju virziena „Tiesību zinātne” attīstībā;

Lektoram, pētniekam Ēvaldam VIŠĶERAM - par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar studentiem;

Fakultātes studiju procesa speciālistei Lilitai RUŽAI – par profesionālu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes  studiju procesa nodrošināšanā; 

Viesdocentei Gitai GORBUNOVAI - par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” realizēšanā; 

Viesdocentei Mārai SPRŪDŽAI - par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās maģistra studiju programmas  “Arhīvniecība” realizēšanā;

Docentei, pētniecei Sandrai MURINSKAI par ieguldījumu pēcdoktorantūras projekta ieviešanā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;

Vieslektorei Inesei DUNDUREI par profesionālu studiju programmas "Interjera dizains" studentu izglītošanu;

Asociētajam profesoram Vladislavam PAURAM par    projekta „Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstrādi un realizāciju;

Docentei, pētniecei Ženijai TRUSKOVSKAI par veiksmīgu zinātniski praktiskā semināra organizēšanu RTA zinātniskā granta "Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē" ietvaros;

Asociētajai profesorei, Mūžizglītības centra vadītājai, vadošajai pētniecei Karīnei LAGANOVSKAI par ieguldījumu studiju programmas ,,Lietišķā komunikācija un tulkošana'' pilnveidē, attīstot mašīntulkošanu RTA un par ieguldījumu mūžizglītības sistēmas attīstībā RTA.

Profesorei, vadošajai pētniecei, Reģionālistikas zinātniskā institūta direktorei Veltai ĻUBKINAI par mērķtiecīgu darbu finansējuma piesaistē Reģionālistikas zinātniskā institūta darbības nodrošināšanai, par iniciatīvu un uzņēmību starptautisko projektu izstrādē un īstenošanā, stiprinot RTA tēlu Latvijā un pasaulē;

Vieslektorei, studiju procesa speciālistei-lietvedei Nellijai KIVKUCĀNEI par aktīvu iesaisti radošo darbnīcu vadīšanā pedagogiem, iniciatīvu un uzņēmību organizējot studentu iesaisti studiju virziena pasākumos;

Profesorei, vadošajai pētniecei Ilgai ŠUPLINSKAI par Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanu un vadīšanu, par latgaliešu kultūras un valodas attīstīšanu un popularizēšanu skolēniem, studentiem un citiem interesentiem;

Vadošajam pētniekam, docentam, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājam Aivaram KAUPUŽAM par finansējuma piesaisti līgumdarbos Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskās darbības nodrošināšanai;

Vadošajai pētniecei, docentei Svetlanai UŠČAI par personīgo ieguldījumu zinātnisko rakstu sagatavošanā augsti citējamos žurnālos Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskās darbības nodrošināšanai;

Pētniekam Gilberto MARZANO par personīgo ieguldījumu zinātnisko rakstu sagatavošanā augsti citējamos žurnālos Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskās darbības nodrošināšanai;

Vadošajai pētniecei, profesorei Sanitai LAZDIŅAI par personīgo ieguldījumu finansējuma piesaistei zinātnes projektos Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskās darbības nodrošināšanai un par būtisku ieguldījumu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pasākumos RTA;

Vadošajai pētniecei, asociētajai profesorei Ainai STRODEI par būtisku ieguldījumu Reģionālistikas zinātniskā institūta vizuālā tēla veidošanā, par studentu starptautiskās zinātniskās darbības organizēšanu;

Lietvedei, lektorei, pētniecei Anitai PUZULEI par personīgo ieguldījumu un precizitāti Reģionālistikas zinātniskā institūta dokumentācijas kārtošanā;

Inženieru fakultātes dekānei, lektorei Ērikai TEIRUMNIEKAI par būtisku ieguldījumu uz tehnoloģisko izcilību vērstā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstībā;

Vadošajam pētniekam, viesprofesoram Ļubomiram LAZOVAM par augstiem zinātniskiem sasniegumiem un RTA starptautisku popularizēšanu;

Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra laborantam Elvijam APEINĀNAM par personīgo ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā;

Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra laborantam Edgaram Zaicevam par personīgo ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā;

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra inženierim Pāvelam Cacivkinam par personīgo ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā;

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra laborantam Antonam Pacejam par personīgo ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā;

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centra vadītājam, vadošajam pētniekam, profesoram Artim Teilānam par inovatīviem risinājumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko platformu attīstībā;

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centra datorsistēmu un datortīklu administratoram, informācijas sistēmu drošības pārvaldniekam, lektoram Mihailam Kijaško par inovatīviem risinājumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko platformu attīstībā;

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājam, pētniekam, docentam Pāvelam Naricam par personīgo ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā;

studiju programmas “Apģērba dizains un tehnoloģijas” direktorei, lektorei Silvijai Mežinskai par studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” attīstību un personīgo ieguldījumu līgumdarbu izpildē RTA;

Mūžizglītības centra speciālistei – lietvedei Anitai STRODEI par personīgo ieguldījumu RTA mūžizglītības procesa organizēšanā un pilnveidošanā;

Zinātņu daļas vadītājai, docentei, vadošai pētniecei Antrai KĻAVINSKAI par ieguldījumu RTA starptautiskās mūžizglītības veicināšanā;

Studiju daļas studiju procesa galvenajai speciālistei, Senāta sekretārei Ivetai VOLKOVAI par inovatīvu, atbildīgu un operatīvu darbu reflektantu uzņemšanā, studiju procesa nodrošināšanā un par ilggadēju, atbildīgu darbu RTA Senātā;

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktoram Aivaram VILKASTEM par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas attīstībā;

Finanšu analītiķei Olgai Trančenokai par ieguldījumu RTA studiju un zinātnes finansējuma administrēšanā;

Personāla daļas vadītājai Ingai Lesničijai par operatīvu un atbildīgu darbu RTA tiesiski pamatotu principu ieviešanā RTA personāla plānošanā;

Juristei Inesei Novikai par iniciatīvu un uzņēmību RTA normatīvās bāzes stiprināšanā;

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Jūlijai JURĀNEI par aktīvu un radošu darbību RTA popularizēšanā;

Koordinatorei ārzemju studentu piesaistes jautājumos Sandai KAULIŅAI par būtisku ieguldījumu internacionalizācijas procesa attīstībā RTA;

Saimniecības daļas vadītājam – speciālistam energoapgādes jautājumos Oskaram BABRIM par radošu, konstruktīvu un mērķtiecīgu pieeju saimniecisko jautājumu kārtošanā;

Elektriķim Edgaram Petrovskim par nesavtīgu ieguldījumu RTA objektu inženiertehnisko komunikāciju uzturēšanā, remontā un rekonstruēšanā.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai Atzinības raksts tiks izsniegts šādiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas  pedagogiem:

Marutai KRUSTĀNEI par augstu skolēnu mācību sasniegumu nodrošināšanu, sekmīgu skolas un skolnieku projektu vadību, sekmīgu darbu skolnieku pilsoniskajā audzināšanā;

Dainai ŠUBROVSKAI par augstu skolēnu mācību sasniegumu nodrošināšanu;

Nellijai VILKASTEI par efektīvu skolēnu mācību procesa un metodiskā darba organizāciju, augstu skolnieku rezultātu nodrošināšanu, sekmīgu darbu skolnieku pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai  tiks izteiktas pateicības sekojošiem RTA darbiniekiem:

Par inovatīvu, atbildīgu un operatīvu darbu reflektantu uzņemšanā un studiju procesa nodrošināšanā:

Studiju daļas vadītājai Alvīnei KAZINIKAI;

Studiju procesa speciālistei, vieslektorei Mārītei MEŽĀREI;

Studiju procesa speciālistei Laurai KAZINIKAI;

Zinātņu daļas speciālistei – lietvedei, vieslektorei, studiju procesa speciālistei -lietvedei Sintijai AUGULEI par inovatīvu, atbildīgu un operatīvu darbu zinātnes informatīvās sistēmas attīstībā;

Dienesta viesnīcas vadītājai Inesei JERMAKOVIČAI  par nesavtīgu ieguldījumu RTA Dienesta viesnīcas uzturēšanā un sadzīves apstākļu uzlabošanā;

Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālistei Ingai KAĻVAI-MIŅINAI par aktīvu un radošu darbību RTA popularizēšanā;

Galvenajai grāmatvedei Irēnai Beinarovičai-Litvinovai par RTA projektu finanšu jautājumu sekmīgu organizēšanu;

Speciālistei – grāmatvedei Ērikai BACKĀNEI par atbildīgu un operatīvu darbu saistību uzskaitē;

Speciālistei – grāmatvedei Ingrīdai RUNČAI par atbildīgu un operatīvu darbu atlīdzības aprēķināšanā un dokumentu kārtošanā;

Saimniecības strādniekam Andrim GOLOVINAM par atbildīgu darbu RTA objektu tehniskajā uzturēšanā.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.