Uzsākta pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

Ceturtdiena, 2. novembris, 2017
2017. gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi līgumu par pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros.

Pētījuma mērķis ir  transformējot pēcdoktoranta iepriekš gūto pieredzi hidroloģijas un sapropeļa izpētē, apzināt zilā māla resursus Latgales ezeros, izpētīt to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības un noteikt to pielietošanas iespējas, tādā veidā palielinot zinātnisko kapacitāti un kompetenci sekmīgai pētījumu komercializācijai. Viena no Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) (RIS3) prioritātēm ir teritoriju esošo resursu apzināšana un specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Latgales ezeru zilā māla resursi nav apzināti un pētīti. Pētījumā tiks apsekoti un iegūti zilo mālu paraugi no vismaz 10 Latgales ezeriem, noteiktas to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, pēc kurām piemeklēti iespējamie zilā māla pielietojuma veidi.

Rezultāti tiks apkopoti un ievietoti projekta tīmekļa vietnē, izveidojot datu kopu. Šī vietne tiks noformēta ar CC (Creative Commons) licenci un nodrošinās atvērto piekļuvi datu kopai. Augsts zilā māla pielietojuma potenciāls ir kosmētisko līdzekļu ražošanā, tāpēc, māla efektivitātes pārbaudei, produktu paredzēts testēt, tiks noteikti ādas parametri pirms un pēc produkta lietošanas. Paredzēts izstrādāt jaunu zilo mālu saturošu kosmētisko produktu. Lai noskaidrotu patērētāju vēlmes un faktorus, kas nosaka kosmētiskā līdzekļa izvēli un jaunie produkti atbilstu pieprasījumam tirgū, tiks veikta iedzīvotāju aptauja. Zināms par zilā māla pielietojumu tautas medicīnā, lai pamatotu klīnisko pētījumu nepieciešamību brīvprātīgajiem pēc zilā māla terapijas tiks veikta aptauja par procedūru ietekmi uz veselības stāvokli.

Pētniecības ilgums - 36 mēneši, kopējās izmaksas – 133806,00 EUR, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 113735,10 EUR, kas ir 85% no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām. Plānotie rezultāti – 4 zinātniskās publikācijas; pētījuma prezentācija 4 zinātniskajās konferencēs; izstrādāts vismaz 1 jauns zilo mālu saturošs kosmētiskais produkts; sadarbība ar uzņēmumu LatCosmetics; izveidota datu kopa ar atvērto piekļuvi (projekta tīmekļa vietnē); sabiedrības informēšana.

 

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA Vadošā pētniece Dr. biol. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.