Tiek īstenots RTA zinātniskais grants “Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”

Trešdiena, 20. septembris, 2017
2017.gada marta mēnesī RTA zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē, projekta vadītāja RTA docente Ž.Truskovska. Projektā iesaistītais akadēmiskais personāls – RTA programmu vadītāja lektore R.Orska, RTA docente M.Opincāne, RTA vieslektore A.Jurčenko. Studējošos pārstāv 15 cilvēku grupa no dažādām studiju programmām: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības „ Sociālais rehabilitētājs” - Ē.Kanča, Ļ.Kolesņikova, K.Bernāne, S.Pabērza; Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” – S.Līce, M.Mihaļkova; Profesionālās bakalaura studiju programmas „ Sociālais pedagogs” – A.Blaua, D.Janiša, J.Gedušs, E.Grandāns; Profesionālās bakalaura studiju programmas „Lietišķā komunikācija un tulkošana” – Z.Nikitina, I.Skromane un Profesionālās maģistra programmas „ Speciālā pedagoģija” - I.Saule, K.Ustinova. Piešķirtie finansiālie līdzekļi no RTA Granta – 1820 eiro. Visi projektā iesaistītie plāno, organizē un īsteno aktivitātes kā brīvprātīgie, finansu līdzekļi tiek tērēti aktivitāšu norisei, projekta rezultātiem. Projekta īstenošanas termiņi: 2017.gada 03.aprīlis – 2017.gada 31.decembris.

Projekta īstenošanas aktualitāti pamato RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstīšanas nepieciešamība - attīstīt RTA Labklājības virzienu,  veicinot  zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Nepietiekoši tika popularizēti jau esošie jauno zinātnieku pētījumi, tāpēc akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi,  veicinot  sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu tehnoloģiju izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē.

Projektā iesaistītie partneri: 1) Rēzeknes pilsētas un novada  pašvaldību Sociālie dienesti (Latvija) - pārstāv sociālā darba praktiķus, kas ilgtermiņā aprobēs un īstenos zinātnisko pētījumu rezultātus ikdienas profesionālajā darbībā, kā arī katrs piedalās ar 100 eiro līdzfinansējumu; 2) Anikščai Sociālās aprūpes māja un Lietuvas Sociālo darbinieku Asociācija  (Lietuva), kas pārstāv sociālā darba praktiķus Lietuvā, aprobēs un īstenos ilgtermiņā zinātnisko pētījumu rezultātus ikdienas profesionālajā darbībā, veicinot Baltijas valstīs kopējās izglītības un profesionālās darbības vides attīstību; 3) Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (Latvija) piedalās projektā, piedāvājot bezmaksas telpas un aprīkojumu 2 dienu starptautiskajam praktiskajam semināram (~70 pasākuma dalībnieki – profesionāļi praktiķi un jaunie zinātnieki), veicinot atbilstoši savas institūcijas darbībai projekta produktu pārnesi praksē Latgales reģionā, Latvijā un projekta ietvaros arī Lietuvā; 4) ”Nodibinājums TRĪS LAUVAS" (Reģistrācijas numurs, datums 40008160649, 28.05.2010) piedalās ar brīvprātīgo darbu, nodrošinot projekta aktivitātes atbilstoši plānotajam.

Būtiskākie paredzamie projekta kvantitatīvie rezultāti: 1) Zinātniski metodisks materiālu krājums „ Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārneses praksē instrumenti”  (drukāts & e-vidē); 2) trīs videomateriāli (klipi) profesijas - sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja un sociālā pedagoga - popularizēšanai e-vidē Latvijā, Lietuvā, kā arī izglītības iegūšanas popularizēšanai RTA; 3) ~10 jauno zinātnieku pētījumu aprobācija starptautiskajā  jauno zinātnieku un profesionāļu praktiķu 2 dienu praktiskajā seminārā Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā, piedaloties topošajiem sociālās jomas speciālistiem un praktiķiem no Latvijas un Lietuvas; 4) jauno zinātnieku publikācijas starptautiskā zinātniski pētnieciskā žurnālā e-vidē „ Socialine Sveikata” (Lietuvas, Latvijas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas kopsadarbība). Paredzamie kvalitatīvie rezultāti:

  1. realizētais projekts  popularizēs RTA Latvijā un Lietuvā.
  2. tiks veicināta Latvijas un Lietuvas sociālā darba un sociālās rehabilitācijas specialitāšu studentu pieredzes apmaiņa un   sadarbība  pētniecības un prakses jomās.
  3. jaunie zinātnieki attīstīs prasmes prezentēt, aprobēt un nodot praktiķiem zinātnisko pētījumu rezultātus.

Informāciju par aktivitātēm projekta īstenošanas periodā var iegūt arī projekta sadarbības partneru mājas lapās.

 

 Ž.Truskovska,

projekta vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.