2017. gada 8.septembris – Latvijas Speciālo pedagogu asociācijas dibināšanas diena

Pirmdiena, 18. septembris, 2017
Latvijā izglītības jomā jau šobrīd notiek un ir gaidāmas lielas pārmaiņas, kas aktualizē dažādus izglītības procesa īstenošanas aspektus un kopumā skar visus izglītošanas darbā iesaistītos.

Vēsturiski Latvijā pastāvējušas un vēl šobrīd pastāv speciālās pamatizglītības iestādes izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem jeb speciālajām vajadzībām. Šajās iestādēs mācību procesu pamatā īsteno speciālie pedagogi un pedagogi ar lielu darba stāžu un pieredzi speciālajā izglītībā. Šajās izglītības iestādēs vide, viss mācību process ir pielāgots un atbilstošs iestādē izglītojamo skolēnu vajadzībām.

Sekojot Eiropas vienotajām nostādnēm un tendencēm izglītībā, akceptējot vecākiem sniegto iespēju izvēlēties izglītības iestādi, kurā izglītību iegūst viņu bērns, pēdējos piecpadsmit gados arī Latvijā aktualizējas centieni integrēt un izglītot izglītojamos ar speciālajām izglītības vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs. Šādu mērķi – iekļaujošas izglītības īstenošanu vispārējās izglītības iestādēs – norāda arī valstī akceptētie nacionālās attīstības un izglītības attīstības plānošanas dokumenti. Aktuālie MK noteikumi nosaka vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošu nodrošinājumu. Lielākai daļai izglītojamo ar speciālām vajadzībām, pēc šiem noteikumiem, būtu jānodrošina speciālā pedagoga/ speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīga palīdzība.

Realitātē speciālo pedagogu/ speciālās izglītības skolotāju un pedagogu palīgu skaits vispārējo izglītības iestāžu atbalsta komandās ir niecīgs, tāpat kā viņu darba slodzes, ja pat tie ir izglītības iestādē. Iespējams, lielākais vairums skolu vadītāju uzskata, ka svarīgāk nodrošināt psihologa (darbs ar uzvedības traucējumiem) un logopēda (darbs ar valodas un runas traucējumiem) darbību izglītības iestādē, jo naudas līdzekļu, lai nodrošinātu pilnu speciālistu spektru, iestādei nepietiek. Bieži publiskajā telpā tiek jaukti divu skolu atbalsta komandu speciālistu amati: sociālais pedagogs (darbs sociālo problēmu risināšanā mācību procesā) un speciālais pedagogs/ speciālās izglītības skolotājs (darbs attīstības traucējumu korekcijā, mazināšanā, kompensēšanā).

Ne visiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestāde ir labākā izglītības ieguves vieta, tā ir ļoti individualizēta izvēle. Vienmēr būs izglītojamie, kuri viegli ieies vispārējās izglītības iestādes vides mācību procesā, bet būs izglītojamie, kuri būs mehāniski integrēti, nelaimīgi, lielajā darba apjomā nepamanīti, nesaņēmuši pat minimālu uzmanību, neizmantojuši savas, kaut minimālās, iespējas, lai gan izglītībā vienmēr tiek uzsvērts humāna un bērncentrēta izglītības procesa nodrošinājums.

Speciālistiem ir skaidrs: lai kur izglītojamais ar speciālajām vajadzībām izglītosies: vispārējās izglītības vai speciālajā izglītības iestādē, nemainīgi viņam ir nepieciešama speciālā pedagoga/ speciālās izglītības skolotāja palīdzība, korektējoša, kompensējoša darbība, lai sasniegtu augstāku izglītotības līmeni un, iespējams, lai nākotnē izglītojamie spētu patstāvīgi dzīvot, strādāt un sevi uzturēt. Nevar citādi, jo vairums gadījumos, izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecāku, dažādu iemeslu dēļ, nav spējīgi saprast savu bērnu īpatnības un ar tām saistītās vajadzības, sniegt atbalstu, palīdzēt, un/vai arī nodrošināt atbilstošu speciālistu palīdzību ārpus izglītības iestādes.

Investēt līdzekļus speciālo pedagogu/ speciālās izglītības skolotāju darba nodrošinājumam vispārējās izglītības iestādēs, saglabāt iespēju izglītoties arī speciālās izglītības iestādēs – nozīmē investēt nākotnē, mazināt iespēju šiem izglītojamajiem nākotnē papildināt sociālo pabalstu saņēmēju un uzturamo rindas, un tas sasaucas ar modernas demokrātiskas sabiedrības politiku – ilgtspējīgu attīstību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Viens no ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem ir – lai visiem vienas sabiedrības indivīdiem būtu vienādas iespējas, tātad arī izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Apzinoties esošo situāciju valstī izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības ieguves, speciālo pedagogu/ speciālās izglītības skolotāju un pedagogu palīgu nodrošinājuma vispārējās izglītības iestādēs jautājumā, 8. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) pulcējās speciālie pedagogi, speciālās izglītības skolotāji, vispārējo izglītības iestāžu skolotāji un interesenti no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales, lai vienotos par Latvijas Speciālo pedagogu asociācijas (LSpecPA) dibināšanu.

Latvijas speciālo pedagogu asociācijas mērķis ir aktualizēt un pārstāvēt speciālo pedagogu/ speciālās izglītības skolotāju profesiju Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Kā galvenie uzdevumi tiek noteikti: aktualizēt speciālā pedagoga profesijas atpazīstamību Latvijā, piedalīties profesionālās likumdošanas saskaņošanā, aktualizēt un risināt Latvijā pastāvošās ar speciālo izglītību saistītās problēmas; piedāvāt speciālās pedagoģijas ekspertu viedokli/ ieteikumus; veicināt speciālās pedagoģijas zinātnes attīstību, sadarbību ar zinātniskajām, profesionālajām organizācijām un NVO pasaulē, pētīt un publicēt dokumentus un jaunākās atziņas un nodrošināt profesionālās pieredzes apmaiņu; pārstāvēt un aizstāvēt asociācijas biedru intereses; iesaistīties sabiedriskā labuma darbībās veselības, zinātnes un izglītības jomās, attīstības traucējumu profilaksē, kas vērsta uz cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, ģimenēm, kas audzina bērnus ar attīstības traucējumiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem.

Speciālie pedagogi/ skolotāju palīgi strādā visā Latvijā, tādēļ, lai atvieglotu asociācijas darba organizāciju, asociācijas dibinātāji vienojās par asociācijas reģionālo valžu trīs cilvēku sastāvā izveidi. Reģionālās valdes un to priekšsēdētāji: Rīgā (Iluta Vilnīte – Rīgas 5. internātskola – Attīstības centrs, direktore), Zemgalē (Dace Lonerte – Jelgavas Iekļaujošās izglītības centrs, speciālais pedagogs), Vidzemē (Inga Auga – Palsmanes internātpamatskola, direktore), Kurzemē (Līga Kuršinska – Pelču internātpamatskola – Attīstības centrs), Latgalē (Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde – RTA).

Vienbalsīgi par pilnvaroto personu asociācijas dibināšanas dokumentu sagatavošanai un asociācijas reģistrēšanai tika ievēlēta Dr.paed., asociētā profesore Mārīte Rozenfelde.

Dr.paed., asociētā profesore Mārīte Rozenfelde

Māra Justa foto

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.