Latviešu valodas skolotājs: radošs, gudrs, iedvesmojošs

Otrdiena, 6. jūnijs, 2017
Šobrīd IZM ir apstiprināts modulis „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs”. Tā jumta programma ir profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, kurā bez latviešu valodas un literatūras satura tiek piedāvāti arī pedagoģiskas un psiholoģiskas ievirzes studiju kursi, kas nepieciešami jebkuram kvalificētam skolotājam neatkarīgi no tā, kuru priekšmetu viņš mācīs.

Kam un kādēļ būtu vērts studēt šajā programmā, apgūstot latviešu valodas skolotāja moduli? Ja vēlies būt radošs un inovatīvs latviešu valodas skolotājs, tad šī programma ir domāta tieši Tev!

Studiju laikā Tu:

* iepazīsi latviešu valodu no dažādiem aspektiem (modulī ir iekļauti gan akadēmiskie valodu kursi (fonētika, sintakse u.tml.), gan arī kursi, kas atklāj valodas lietojumu sabiedrībā (valoda un migrācija, valoda un kultūra, multilingvāla klase, latviešu valoda pasaulē u.c.);

padziļināti apgūsi arī angļu un krievu valodu (moduļa saturs pamatā tiek apgūts latviešu valodā, bet dažos studiju priekšmetos tiek salīdzināti termini arī angļu un krievu valodā vai lekciju laikā tiek plānotas videonodarbības angļu valodā, diskutējot par šiem jautājumiem latviešu valodā);

* iegūsi vai pilnveidosi zināšanas par latgaliešu valodu (modulis ir unikāls, jo vienīgais visā pasaulē piedāvā sagatavot latviešu valodas skolotājus, kuri prot arī latgaliešu rakstu valodu, kuri ir lasījuši latgaliešu folkloru un literatūru, turklāt – pārzina arī novadmācības jautājumus);

* pielietosi modernās tehnoloģijas (visos studiju priekšmetos mērķtiecīgi tiks izmantotas tehnoloģijas kā rīki satura padziļinātā apguvē, turklāt programmā ir arī studiju priekšmeti, kas atklās tīmeklī esošos mācību materiālus, veidos prasmi izmantot dažādus digitālos rīkus, lai sagatavotu uzdevumus virtuālajā vidē);

* mācīsies radoši un interaktīvi (būs studiju priekšmeti, kas atklāj jaunākās pieejas un metodes valodu un literatūras mācīšanā. Ir paredzētas daudzveidīgas formas arī pašu studiju kursu apguvē: videolekcijas dažādās valodās, filmas, interviju ieraksti, mācīšanās darot un izzinot (piemēram, ārpus akadēmijas soliem), darbošanās komandās, piedalīšanās projektos, ar skolas vai klases vidi saistītu problēmsituāciju risināšana, mācību stundu imitācija u.c.).

Gaidām Tevi mūsu RTA studentu rindās!

Sanita Lazdiņa,

atbildīgā par latviešu valodas skolotāja moduļa sagatavošanu

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.