Autorizēties   |   Reģistrēties

LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma

Ir atvērti projektu pieteikumu konkursi LIFE programmā. LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma laika posmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. LIFE juridiskais pamats ir Regula 1293/20131. LIFE programma ir strukturēta divās apakšprogrammās: Vides apakšprogrammā un Klimata politikas apakšprogrammā. Kopējais finansējums LIFE programmas īstenošanai ir EUR 3 456 655 000, no kuriem 75% ir piešķirti apakšprogrammai „Vide” (EUR 2 592 491 250) un 25% „Klimata politikas apakšprogrammai”.

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/easme/en/life

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

Interreg MED programma

Ir atvērts projektu pieteikumu konkurss stratēģiskajiem projektiem Interreg MED programmā. Interreg MED programmas galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi Vidusjūras reģionā, veicinot novatoriskas koncepcijas un praksi un saprātīgu resursu izmantošanu un atbalstot sociālo integrāciju, izmantojot integrētu un teritoriāli balstītu sadarbības pieeju.

Pirmais uzaicinājums uz stratēģiskajiem projektiem atvērts no 2019. gada 2. aprīļa līdz 2019. gada 6. jūnijam pusdienlaikā (CET).

Sīkāka informācija: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/first-call-for-strategic-projects/

 

Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014. – 2020. gada programma

Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014. – 2020. gada programmas vadošā iestāde (turpmāk - Programma) ar prieku paziņo, ka trešais uzaicinājums tagad ir atvērts, un ir iespējams iesniegt projekta iesniegumu trijām programmas prioritātēm. Programmas specifisko mērķu detalizētu aprakstu, tostarp informāciju par iespējamām atbalstītajām finansēšanas darbībām, saņēmējiem un mērķa grupām, kā arī sīki izstrādātus nosacījumus trešā konkursa pretendentiem var atrast: https://latlit.eu/calls-for-proposals/3rd/

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 9.jūlijs plkst. 12:00

Programmas vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienotu programmas reģionu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tiem padarīt tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, darbam un apmeklēšanai. Programmas vispārējais mērķis tiks sasniegts ar finansiālu atbalstu, kas piešķirts pārrobežu sadarbības projektiem, kas veicina tās īpašos mērķus.

Sīkāka informācija pieejama: https://latlit.eu/

 

OSMOZES programmas un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds

2019.gada martā ir atvērti projektu pieteikumu konkursi Latvijas un Francijas sadarbības programmā OSMOZE un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ietvaros. Šo programmu mērķis ir veicināt sadarbību zinātnē starp programmās pārstāvēto valstu zinātniekiem atbalstot starptautisku pētniecības projektu īstenošanu.

Informācija par projektu konkursiem atrodama:

saitē http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/progr_osmoze/izsludinatie_konkursi/ par programmu OSMOZE;

saitē http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_lt_taivanas_fonds/fonda_konkursi/ par Latvijas-Lietuvas-Taivānas fondu.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti. Plānotais 3. atlases kārtā pieejamais finansējums – 15 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts gan ar saimniecisko darbību saistītiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. 

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

 

Programma APVĀRSNIS 2020

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Daži aktuālie projektu konkursi -

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr. 474

Projekta īstenošanas laika periods: 2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Plānotais kopējais projekta finansējums – EUR 25 353 413

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/?tl_id=22866&tls_id=55365

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Ir izsludināts trešais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30. maijs, plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem valsts iestādē „Apvienotais tehniskais sekretariāts” (Konstitūcijas pr. 7, LT-09308, Viļņa). Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projektu-pieteikumu-konkursi/tresais-projektu-pieteikumu-konkurss-atklts/2742

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ir apstiprināts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” koncepcijas projekts. Pēc programmas apstiprināšanas Latvijai līdz 2024. gada pavasarim būs pieejams 17 milj. eiro liels finansējums pētniecībai un izglītībai, stipendijām, kā arī izglītības programmu veidošanai ar mērķi radīt skolēnu un jauniešu interesi par STEM jomām. Programmu plānots īstenot trīs jomās. Baltijas pētniecības programmā tiks finansēti sadarbības projekti pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu. Mobilitātes jeb stipendiju apakšaprogramma atbalstīs Latvijas, Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Īslandes studentus, augstskolu akadēmisko un neakadēmisko personālu. Savukārt trešās programmas ietvaros reģionālajiem inovācijas centriem Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī būs iespēja attīstīt jaunas izglītības un mācību programmas un ārpus centra pasākumus skolotājiem, studentiem un skolēniem zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Kopējais programmas finansējums ir vairāk nekā 17 milj. eiro, no tiem  6 milj. eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums, 8,5 milj. eiro - EEZ finanšu instrumenta piešķīrums, bet 2,5 milj. eiro -  nacionālais programmas līdzfinansējums.

Informācija par atvērtu projekta konkursu vēl sekos.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.izm.gov.lv/en/international-cooperation/eea-and-norway-grants/2014-2021-eea/baltic-research-programme

 

DAAD

DAAD Informācijas centrs sniedz konsultācijas interesentiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas par studiju un pētniecības iespējām Vācijā un DAAD stipendiju programmām, kā arī informē par studiju uzsākšanu un pētniecības plānošanu Vācijā. Šobrīd ir aicinājums pieteikties uz forumu Falling Walls Vilnius. Falling Walls Lab ir starptautisks forums nākamās paaudzes izcilajiem novatoriem un radošiem domātājiem. Mērķis ir veicināt ārkārtas idejas un piesaistīt daudzsološos zinātniekus no visām pasaules daļām. Pieteikties var bakalaura studenti, maģistranti, doktoranti, pēcdoktoranti, jaunie uzņēmēji un jebkuras disciplīnas uzņēmēji, kuri ir no Latvijas vai Lietuvas. Lietuvas (Viļņas) pieteikšanās termiņš ir 1. aprīlis, iesniegšanas termiņš Latvijai (Rīga) ir 13. maijs.

Pētniecības stipendijas - Īstermiņa stipendijas ārvalstu doktorantiem, jaunajiem akadēmiķiem un zinātniekiem. DAAD finansē pētniecības projektus vai dalību tālākizglītības kursos valsts vai valsts atzītā augstskolā vai neuniversitātes pētniecības institūtā Vācijā, kas tiek īstenota sadarbībā ar Vācijas akadēmisko konsultantu.

Pētījumi paliek universitāšu akadēmiķiem un zinātniekiem. DAAD finansē pētījumus, kas atrodas Vācijas valsts vai valsts atzītās augstākās izglītības iestādēs vai citās universitātēs. Pētniecības uzturēšanās var notikt arī vairākās uzņēmējvalstīs. Pretendentiem jābūt universitātes pasniedzējiem vai citiem dibinātājiem.

Atkārtots uzaicinājums programmas iepriekšējiem stipendiju turētājiem. Lai uzturētu kontaktus ar Vāciju, bijušie DAAD pētniecības grantu vai studiju stipendiju saņēmēji ar finansējumu vairāk nekā sešus mēnešus un bijušo Austrumvācijas stipendiju saņēmējus, kuri vismaz vienu gadu studēja Vācijā, var pieteikties atkārtotai ielūgumam. Finansējums ir pieejams pētniecības un darba projektiem valsts vai valsts atzītā (publiskā) universitātē vai neuniversitātes pētniecības iestādē.

Stipendiju pieteikumus var iesniegt līdz 30. aprīlim.

Ārzemju studentu grupu apmeklējumi. Akadēmiskais personāls Baltijas valstu universitātēs var pieteikties DAAD studiju braucienu un studiju prakses finansēšanai studentu grupām līdz 1.maijam. "Studiju vizīte" ir divu vai vairāku Vācijas augstskolu apmeklējums. "Studiju prakse" ir tikai vienas Vācijas augstākās izglītības iestādes apmeklējums. Mācību brauciena mērķis ir nodrošināt dalībniekiem ar priekšmetu specifiskām zināšanām, organizējot vizītes vismaz divās universitātēs, mācību priekšmetus un informatīvas diskusijas augstākās izglītības jomā (mācību braucieni) vai dalību specializētos kursos, bloku semināros pēc partneru augstskolas uzaicinājuma (studiju prakses). Uzturēšanās Vācijā var notikt pēc 2019. gada 1. septembra. Pieteikumi mācību braucieniem pēc 2020. gada 1. marta ir iespējami līdz 1. novembrim.

Fraunhofera pētniecības stipendijas pēcdoktorantiem. Dotācija „Fraunhofer Attract” piedāvā izcilu ārējo zinātnieku iespēju attīstīt savas idejas vienā no labi aprīkotajiem Fraunhofer institūtiem, kas darbojas tuvu tirgus vajadzībām. Zinātniekiem tiks piedāvāts 2,5 miljonu eiro budžets 5 gadu laikā, lai vadītu 3-5 kolēģu grupu. Pieteikties var līdz 9. aprīlim.

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.daad.lv/index.php/lv/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv