Apvārsnis 2020

Atvērts uzsaukums inovatīvo apmācību tīklu projektiem

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi

 

Iespēja apmeklēt infodienu un kontaktbiržu par SwafS programmu Varšavā

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Aicinām uz informācijas dienām par aprites ekonomiku un industrijas transformāciju

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Jaunie zinātnieki var iesniegt pieteikumus ERC Starting Grant

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Stipendijas
Iespēja pieteikties prakses stipendijai ASV
Vairāk: Stipendijas » Stipendijupiedāvājumi

 

Erasmus+ 

Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projektu īstenotāji tiksies seminārā

Vairāk: Erasmus+ » Jaunumi 

 

Nordplus

Jelgavā notiks seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

Vairāk: Nordplus » Jaunumi

 

Nozarukonkursi 

Noskaidroti labākie jaunie profesionāļi lauksaimniecībā

Vairāk: Nozarukonkursi » Jaunumi

 

Interreg Estonia-Latvia pārrobežu sadarbības programma

Uzsaukums dalībai projektā norit no 2019.gada 31.maija līdz 2019.gada 30.septembrim.

Projekta iesniegums ir orientēts uz vienu projekta programmas prioritāti Nr.4.1 “Apstākļu uzlabošana piekļuvei darba vietām ārpus robežām”.

Maksimālais atbalsts un kopējais pieejamais finansējums ir EUR 257 284.68.

Projekta partneri var būt nacionālās, reģionālās vai vietējās valsts iestādes, valsts iestādēm līdzvērtīgas institūcijas, privāti uzņēmumi, nevalstiskas organizācijas, individuālie komersanti, kas ir reģistrēti programmas īstenošanas teritorijā un kuru darbības mērķi saskan ar projekta īstenošanu.

Rezultatīvie rādītāji:

 1. Jauni un/vai uzlaboti pakalpojumi darba meklētājiem un/vai darba devējiem;
 2. Jauni dalībnieki pārrobežu mobilitātē.

Papildus informācija pieejama: https://estlat.eu/en/for-applicants/for-6th-call-applicants

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. Kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-08-2019 - 21-10-2019

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošana.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un specializācijas jomu attīstībā:

 1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;
 2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
 3. viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 4. viedā enerģētika;
 5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pasākuma mērķa grupa ir:

 1. zinātniskās institūcijas;
 2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti;
 3. zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, maģistranti un doktoranti

Papildus informācija pieejama: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-1-1-1-k-3

 

LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma

Ir atvērti projektu pieteikumu konkursi LIFE programmā. LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma laika posmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. LIFE juridiskais pamats ir Regula 1293/20131. LIFE programma ir strukturēta divās apakšprogrammās: Vides apakšprogrammā un Klimata politikas apakšprogrammā. Kopējais finansējums LIFE programmas īstenošanai ir EUR 3 456 655 000, no kuriem 75% ir piešķirti apakšprogrammai „Vide” (EUR 2 592 491 250) un 25% „Klimata politikas apakšprogrammai”.

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/easme/en/life

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

Interreg MED programma

Ir atvērts projektu pieteikumu konkurss stratēģiskajiem projektiem Interreg MED programmā. Interreg MED programmas galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi Vidusjūras reģionā, veicinot novatoriskas koncepcijas un praksi un saprātīgu resursu izmantošanu un atbalstot sociālo integrāciju, izmantojot integrētu un teritoriāli balstītu sadarbības pieeju.

Pirmais uzaicinājums uz stratēģiskajiem projektiem atvērts no 2019. gada 2. aprīļa līdz 2019. gada 6. jūnijam pusdienlaikā (CET).

Sīkāka informācija: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/first-call-for-strategic-projects/

 

Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014. – 2020. gada programma

Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014. – 2020. gada programmas vadošā iestāde (turpmāk - Programma) ar prieku paziņo, ka trešais uzaicinājums tagad ir atvērts, un ir iespējams iesniegt projekta iesniegumu trijām programmas prioritātēm. Programmas specifisko mērķu detalizētu aprakstu, tostarp informāciju par iespējamām atbalstītajām finansēšanas darbībām, saņēmējiem un mērķa grupām, kā arī sīki izstrādātus nosacījumus trešā konkursa pretendentiem var atrast: https://latlit.eu/calls-for-proposals/3rd/

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 9.jūlijs plkst. 12:00

Programmas vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienotu programmas reģionu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tiem padarīt tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, darbam un apmeklēšanai. Programmas vispārējais mērķis tiks sasniegts ar finansiālu atbalstu, kas piešķirts pārrobežu sadarbības projektiem, kas veicina tās īpašos mērķus.

Sīkāka informācija pieejama: https://latlit.eu/

 

OSMOZES programmas un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds

2019.gada martā ir atvērti projektu pieteikumu konkursi Latvijas un Francijas sadarbības programmā OSMOZE un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ietvaros. Šo programmu mērķis ir veicināt sadarbību zinātnē starp programmās pārstāvēto valstu zinātniekiem atbalstot starptautisku pētniecības projektu īstenošanu.

Informācija par projektu konkursiem atrodama:

saitē http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/progr_osmoze/izsludinatie_konkursi/ par programmu OSMOZE;

saitē http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_lt_taivanas_fonds/fonda_konkursi/ par Latvijas-Lietuvas-Taivānas fondu.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti. Plānotais 3. atlases kārtā pieejamais finansējums – 15 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts gan ar saimniecisko darbību saistītiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. 

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

 

Programma APVĀRSNIS 2020

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Daži aktuālie projektu konkursi :

 • Atbalsts ilgstpējīgai nekaitīgai ēdienu sistēmai
  • Plānotais projekta pieteikšanas temiņš no 2019.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 22.janvārim (17:00 pēc Briseles laika zonas)

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fnr-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 • Sabiedrība un inovācijas: izpratne par kontekstu, procesu un sekām
  • Plānotais projekta pieteikšanas temiņš no 2019.gada 5.novembra līdz 2020.gada 12.martam (17:00 pēc Briseles laika zonas)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 • Inovatīvas pieejas pilsētu un reģionālajai attīstībai, izmantojot kultūras tūrismu
  • Plānotais projekta pieteikšanas temiņš no 2019.gada 5.novembra līdz 2020.gada 12.martam (17:00 pēc Briseles laika zonas)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 • tehnoloģiskās pārvērtības, prasmes un globalizācija - nākotnes izaicinājumi kopīgai labklājība
  • Plānotais projekta pieteikšanas temiņš no 2019.gada 5.novembra līdz 2020.gada 12.martam (17:00 pēc Briseles laika zonas)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 • Veicināt lauku ekonomiku, izmantojot starpnozaru digitālo pakalpojumu platformas
  • Plānotais projekta pieteikšanas temiņš no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 22.aprīlim (17:00 pēc Briseles laika zonas)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

A2020 finansētais projekts  HubIT piedāvā iespēju piedalīties "Designing for the Good of Society" pasākumos visā Eiropā.

Aktivitātes mērķauditorija ir dizaineri, izgudrotāji, kā arī katrs, kas ir ieintersēts sociālo zinātņu jomā. No 2019.gada oktobra līdz 2020.gada jūnijam tiek plānoti 7 pasākumi dažādās Eiropas pilsētās (kahatoni, radošās darbnīcas u.tml.). Turklāt ceļojumiem ir atvēlēts finanējums un balvas par labākajām idejām, kā arī citas pievilcīgas iespējas.

Vairāk informācijas projekta jaunākajā ziņu lapā šeit: https://www.hubit-project.eu/newsletter/fourth-issue-of-hubits-newsletter-launched-in-august-2019?fbclid=IwAR1x2Pqb5LjPPSoTnOjySE5kpW4GYm2J9-6X2zq0U-5AxULCm_riq3ECtt8

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr. 474

Projekta īstenošanas laika periods: 2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Plānotais kopējais projekta finansējums – EUR 25 353 413

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/?tl_id=22866&tls_id=55365

 

DAAD

DAAD (Deusther Akademisher Autausch Dienst jeb German Academic Exchange Service)

Informācijas centrs Rīgā pārstāv Igauniju, Latviju un Lietuvu.

!!! DAAD aktuālais stipendiju piedāvājums!!!

DAAD Informācijas centrs informē par studiju iespējām Vācijā, palīdz veidot akadēmisko sadadarību, konsultē studentus un zinātniekus par stipendiju iespējām visos akadēmiskās izglītības un darba posmos, kā arī ir kontaktpersonas jautājumos, kas attiecas uz ģermānistikas jomu un citām ar Vāciju saistītām aktivitātēm.

Saņemiet jaunako informāciju DAAD mājas lapā, Facebook vietnē un atrodiet jaunumus DAAD notikumu kalendārā!

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.daad.lv/index.php/lv/

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu