Īstenotie projekti 2017.gadā

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Kopsavilkums

Dr.oec. Anda Zvaigzne

Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos

Vietējās pārtikas produkcijas realizācijas apjoma palielināšanā būtiska loma ir sabiedriskajam sektoram, kad pašvaldību publiskajos pārtikas produkcijas iepirkumos tiek palielināta vietējā teritorijā ražotās produkcijas daļa. Zaļais publiskais iepirkums ir instruments, kas tiešā veidā stimulē un nodrošina vietējās produkcijas realizācijas apjomu palielināšanos.

Pētījuma mērķis: veikt starpdisciplināru pētījumu, kura rezultātā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte projektam „Pārtikas produktu zaļā publiskā iepirkuma kapacitāte Latgales reģionā”, kā arī izstrādāti priekšlikumi Rēzeknes novada pašvaldībai par ZPI ieviešanu pārtikas produktu iepirkumos.

Projekta ietvaros plānots izpētīt situāciju pārtikas publiskā iepirkuma jomā Rēzeknes novada pašvaldībā, kā arī noskaidrot pašvaldības, t.sk., pagastu pārvalžu (ņemot vērā, ka pārtikas iepirkums tiek veikts decentralizēti) attieksmi pret ZPI. Tiks apkopota informācija par pārtikas ražošanas uzņēmumiem Rēzeknes novadā, kā arī veikta vietējo uzņēmēju aptauja.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta tehniski ekonomiskā priekšizpēte, gan arī sagatavoti priekšlikumi Rēzeknes novada pašvaldībai ZPI ieviešanas uzlabošanai.

 

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs

Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas

Latvijas viedās specializācijas mērķis ir inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā. Akadēmiskā personāla, studentu un uzņēmēju iesaistīšanās inovatīvos projektos, attīstot akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešama RTA zinātniski pētnieciskās darbības  sekmēšanai.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam tiek norādīts, ka inovatīvas, ekoefektīvas un konkurētspējīgas ekonomikas centrā jābūt uzņēmībai un uzņēmējdarbību atbalstošai videi. Atbalsts jaunu ideju radīšanai un komercializēšanai, zināšanu pārnese un lietotāju virzīta pētniecība, pasaules līmeņa zinātne, inovācijas, tehnoloģiju attīstība ir tikai daži no perspektīvajiem ekonomikas attīstības virzieniem.

Pamatota inženierzinātņu nozīme, kas reģionā kopumā veicina ne tikai pētniecības un inovāciju attīstību, bet arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmē zinātnes, izglītības un uzņēmējdarbības sektora sadarbību, kā arī atbalsta jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi RTA.

Pētījuma ietvaros tiks organizētas vairākas publicitātes aktivitātes, lai informētu sabiedrību un reģiona uzņēmējus par pētījumu: uzrakstīta preses relīze un nosūtīta masu medijiem, kā arī ievietota mājas lapā un sociālajos tīklos. Tiks izveidots sižets, ar pētījuma rezultātiem, ar kuru būs iespējams iepazīties RTA organizētajos pētījuma prezentācijas pasākumos. Pētnieku grupa sagatavos un iesniegs vismaz divas zinātniskās publikācijas starptautiskām zinātniskām konferencēm Latvijā un ārzemēs.

Dr.biol. Rasma Tretjakova

Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums

Viens no VVS prioritātēm ir teritoriju esošos resursu apzināšana un specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Latgales ezeru zilā māla resursi nav apzināti un pētīti. Pētījumā tiks apsekoti un iegūti zilo mālu paraugi no Latgales ezeriem, noteiktas to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, pēc kurām piemeklēti iespējamie zilā māla pielietojuma veidi. Augsts zilā māla pielietojuma potenciāls ir kosmētisko līdzekļu ražošanā, tāpēc māla efektivitātes pārbaudei produktu paredzēts testēt, nosakot ādas parametrus pirms un pēc produkta lietošanas. Pētniecības ilgums – 10 mēneši. Kopējās izmaksas – 2100,00 EUR. Plānotie rezultāti – 1 zinātniskā publikācija; pētījuma prezentācija 1 zinātniskajā konferencē; sadarbība ar uzņēmumu LatCosmetics, aprīkojuma ādas testēšanai iegāde.

Dr.geol  Jānis Prols

Jauni funkcionāli kompozītmateriāli no oglekļa šķiedras un šķiedraugiem

Pēdējās tendences pasaules un Eiropas Savienības pētnieciskajā jomā parāda nepieciešamību pēc jaunu funkcionālo materiālu izstrādēm. Akcents tiek likts uz nanomateriāliem un viedajiem materiāliem, kas izmantojami jaunu produktu izstrādē.

Pēc 2014. gada norisēm Ukrainā, ir mainījusies LR Aizsardzības ministrijas un Latvijā esošo aizsardzības un drošības jomā darbojošos uzņēmumu attieksme pret zinātniskajām institūcijām un jauniem, funkcionāliem produktiem un pētījumiem šai virzienā.

RTA pētnieku darbs, kas tika uzsākts 2016. gadā pie kompozītmateriālu izstrādes, ir turpināms, jo tas paver jaunas iespējas zinātnieku iesaistei starptautiskos projektos, kā arī starpdisciplināru pētniecisko grupu veidošanu, piemēram, iesaistot arī lāzertehnoloģiju speciālistus no Mitvaides augstskolas (Vācija).

Līdz ar to galvenais projekta mērķis ir Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas centrā izveidot pētnieku grupu jaunu kompozītmateriālu un produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei. Dotais uzstādījums atbilst gan Latvijas, gan Eiropas Savienības, gan, protams, RTA interesēm par starptautisku pētniecību un radīto izstrādņu pārnesi industrijā.

Galvenie uzdevumi šinī projektā vērsti pamatā uz jaunu kompozītmateriālu aizsardzības un drošības industrijas vajadzībām izstrādi; materiālu mehānisko īpašību testēšanu; eksperimentālo produktu izstrādi no jaunajiem kompozītmateriāliem, piemēram, korpusi droniem, aizsargplāksnes utt.

Ņemot vērā projektā iesaistīto akadēmiskā personāla un studējošo spektru, ir pamats domāt, ka attīstīsies ne tikai materiālu izstrāžu un testēšanas iemaņas, bet arī studējošajiem būs iespēja iesaistīties publikāciju rakstīšanā, kas būtisks solis RTA akadēmiskā personāla ataudzes nodrošināšanā.

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana

RTA kopā ar Riebiņu novada pašvaldību īsteno kopīgu projektu, kura mērķis ir veicināt Riebiņu novada kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu, atjaunināšanu  un iekļaušanu mūsdienu vidē.

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos – Riebiņu novadā esošo kultūrvēstures objektu un  Gelenovas, Galēnu un Riebiņu parku izpēte; Riebiņu novada vides izpēte, Tūrisma attīstības iespēju izpēte. Katrā virzienā ir paredzēti savi noteikti uzdevumi, lai sekmīgi sasniegtu kopējo projekta mērķi.

Šī granta ietvaros tiks veikta nozīmīga Riebiņu novada kūltūrvēstures objektu un Galēnu, Gelenovas un Riebiņu parka vēsturiskā izpēte, lai apzinātu, savāktu un apkopotu vēsturisko informāciju. Vides izpētes jomā tiks apzināti esošie pētījumi par vides, augsnes un ūdens kvalitāti, kā arī ekoloģiskās ekspedīcijas laikā tiks ievākta aktuālā informācija. Balstoties uz vēstures un vides izpētes rezultātiem, tiks izstrādāti priekšlikumi jaunu tūrisma maršrutu izveidei Riebiņu novadā, kā arī izstrādāta Riebiņu novada kultūrvēstures objektu attīstības stratēģija.

Riebiņu novada domei balstoties uz izstrādātajiem materiāliem, pilnveidosies tūrisma produkts, tiks radīts jauns tūrisma produkts, tiks veicināta esošo tūrisma pakalpojumu attīstība, un novada varēs piedāvāt konkurētspējīgu piedāvājumu tūrisma jomā. Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam kā viena no ekonomiskajām specializācijām ir noteikts tūrisms un apkārtējo novadu iedzīvotajiem kā brīva laika   pavadīšanas un atpūtas vieta.

Projekts pilnībā atbilst stratēģiskiem zinātnes un tautsaimniecības attīstības dokumentiem, RTA noteiktajām prioritātēm, jo projekts: stiprina sadarbību starp RTA un Riebiņu novada pašvaldību, iepriekš noslēgtā sadarbības līguma ietvaros; starpdisciplinārs, jo tajā iesaistīti dažādu zinātņu nozaru – ekonomikas, mārketinga, tūrisma  un vides zinātnes -  speciālisti; sadarbojas docētāji ar atbilstošā studiju virziena studentiem.

RTA docētāju un studentu kopīga zinātniskā darbība veicinās studiju satura kvalitāti, jo dos iespēju studentiem piedalīties zinātnisko pētījumu veikšanā, projekta uzdevumi atbilst studiju kursiem.  Projekta uzdevumi un sasniegtie rezultāti tiks integrēti un izmantoti docētāju docējamajos studiju kursos un uzdotajos uzdevumos (piemēram, “Inženiertehnisko pētījumu metodoloģija”, „Tūrisma uzņēmējdarbība”, ekoloģiskās ekspedīcijas uzdevumos u.c.).

Dr.paed. Ženija Truskovska

Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē

Projekta  mērķis ir RTA labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana. Akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi,  veicinot  sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu tehnoloģiju izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē. Tiks. popularizēti jau esošie jauno zinātnieku pētījumi, kā arī apkopotas veiksmīgākās un jaunākās zinātnē balstītās sociālo pakalpojumu tehnoloģijas un  metodikas, kā arī citi materiāli darbam sociālo pakalpojumu sfērā Latvijā un Lietuvā.

Izstrādātais Zinātniski metodisko materiālu krājums (papīra formātā un e-vidē) un Videomateriāls  profesijas popularizēšanai e-vidē Latvijā un Lietuvā nodrošinās teorijas pārnesi praksē, jaunāko zinātniski metodisko izstrādņu pieejamību studiju procesā   topošajiem sociālās jomas profesionāļiem, izmantošanai praksē tālākizglītības procesā sociālajā jomā strādājošajiem,  kā arī  plašākam profesionāļu lokam, kuru darbība cieši saistīta ar sociālo jomu (psihologiem, sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem u. atml.). Projekts popularizēs RTA, sekmēs aktīvāku sadarbību ar ilggadējiem partneriem, veicinās dialogu starp zinātniekiem un praktiķiem Latvijā un Lietuvā, tādējādi sekmējot Baltijas valstīs kopējās izglītības un profesionālās darbības vides attīstīšanu.

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)

RTA kopā ar Rēzeknes novada pašvaldību un TIC īsteno kopīgu projektu, kura mērķis ir izstrādāt metodoloģiju tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) auditēšanai un to praktiski aprobēt uz Rēzeknes novada tūrisma produktiem (izmitināšanas pakalpojumiem un atpūtas vietām).

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos – izmitināšanas pakalpojumu novērtēšana, tūrisma atpūtas vietu novērtēšana un izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu vizualizācija un programmatūras prototipa izstrāde. Katrā virzienā ir paredzēti savi noteikti uzdevumi, lai sekmīgi sasniegtu kopējo projekta mērķi.

Šī granta ietvaros tiks veikts pētījums, lai izstrādātu zinātniski un praktiski pamatotus kritērijus tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu, atpūtas vietu) novērtēšanai. Tiktu izstrādāti atsevišķi kritēriji dažādām izmitināšanas pakalpojumu kategorijām (viesu mājas, pirtis, kempingi, telšu vietas) un tos praksē aprobēt, veicot Rēzeknes novada teritorijā esošo tūrisma produktu (izmitināšanas mītņu un atpūtas vietu) izvērtēšanu (kvalitātes auditu), tādējādi novadā būtu iespēja izveidot vienotu kvalitatīvu tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) piedāvājumu, lai  pilnveidotu esošā izmitināšanas pakalpojumu kvalitāti, veicinātu tūristu uzturēšanās ilgumu un veidotu kopējo piedāvājuma tēlu.

Projekta pētījumiem ir praktiska nozīme, jo rezultāti tiks izmantoti Rēzeknes novada tūrisma produktu ranžēšanai pēc kvalitātes kritērijiem un iegūtie dati vizualizēti kartogrāfiskā materiālā. Projekts veicina zinātnisko pētījumu integrēšanu tūrisma pakalpojumu uzlabošanai Rēzeknes novadā, rosina tūrisma pakalpojumu sniedzējus veicināt pakalpojumu kvalitāti.

Projekts pilnībā atbilst stratēģiskiem zinātnes un tautsaimniecības attīstības dokumentiem, RTA noteiktajām prioritātēm, jo projekts:

stiprina sadarbību starp RTA un Rēzeknes novada pašvaldību;

starpdisciplinārs, jo tajā iesaistīti dažādu zinātņu nozaru – ekonomikas, mārketinga, viesmīlības, vides zinātnes un IT – speciālisti;

sadarbojas docētāji ar atbilstošā studiju virziena studentiem.

Dr.philol. Angelika Juško-Štekele

S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma  „ŁOTYSHE INFLANT POLSKICH”  (Poļu Inflantijas latvieši) 1.DAĻAS izdošana

Projekta „S.Uļanovskas etnogrāfiskās pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļas izdošana” mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar S.Uļanovskas etnogrāfisko pētījumu „Łotysze inflant polskich”, nodrošinot tradicionālās kultūras, kultūrvēstures un socioloģijas pētniekus ar unikālu izziņas un pētniecības avotu par Latgales iedzīvotāju tradicionālo kultūru un sadzīvi 19.gadsimta otrajā pusē un apvienojot Latvijas, Polijas, Vācijas un Krievijas zinātniekus Latgales reģionam veltītu pētījumu izstrādē.  Projekts apliecinās uz Latgales reģiona kultūras popularizēšanu vērstos RTA darbības un attīstības stratēģijā noteiktos uzdevumus un stiprinās RTA zinātniski pētniecisko sadarbību ar Latgales novada pašvaldībām.

Projekta uzdevumi:

1.Veikt sagatavotā tulkojuma rediģēšanu un koriģēšanu.

2. Izveidot grāmatas maketu.

3. Izdot S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļu.

4. Organizēt S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļas izdošanai veltītus zinātniskos lasījumus Viļānos, pieaicinot S.Uļanovskas darbu pētniekus no Latvijas (L.Leikuma), Polijas (D.Rembiszevska, K.Sikora), Vācijas (N.Nau) un Krievijas (A.Andronovs).

5. Prezentēt izdoto grāmatu Viļānos grāmatu dienās un RTA.

6. Papildināt Viļānu pašvaldības un RTA prezentācijas priekšmetu klāstu ar kvalitatīvu Latgales reģiona pētniecībai veltītu zinātnisku literatūru.

 

Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanas procesā

Projekta mērķis ir izpētīt krāsaino virsmu spektrālo raksturlīkņu izmaiņas, inducējot krāsaino virsmu novecošanu.

Projekta uzdevumi:

1.Veikt krāsoto un marķēto virsmu izturības analīzi.

2. Veikt krāsoto un marķēto virsmu krāsas izmaiņas analīzi to novecošanas procesā.

3.Padziļināt zināšanas par krāsu teoriju.

4. Organizēt semināru par krāsu izturību.

5. Sagatavot publikācijas par krāsoto un marķēto virsmu izturību.

6. Apgūt spektrofotometra praktisko izmantošanu un rast tam arī jaunus pielietojumus.

Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta

Projekta nosaukums- “Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta”. Mērķis- izstrādāt un izgatavot materiālu triecienpretestības testēšanas iekārtas prototipu, kuru varētu izmantot pētījumu veikšanai un uzņēmumu ražotās produkcijas kvalitātes pārbaudēm. Projektā iesaistītais partneris SIA “PROMOLD”. Projekta kopējās izmaksas 2250EUR, īstenošanas laiks- 9 mēneši. Iekārta paredzēta dažādu plātņveida formas materiālu (kopozīti, metāli, plastmasas, elastomēri, keramika, stikls, finieris u.c.) testēšanai, lai noteiktu to izturību pret triecieniem.

Iekārtas darbības princips: vertikāls tērauda stienis tiek noslogots ar dažādas masas atsvariem un pacelts aptuveni 1m augstumā; stienis tiek atbrīvots un krīt uz apakšā novietoto pētāmo paraugu; tieši pirms un uzreiz pēc trieciena tiek izmērīts stieņa ātrums un aprēķināts parauga caursišanai pastrādātais darbs; jo lielāks darbs, jo izturīgāks materiāls. Iekārta ir apgādāta ar automātiskās vadības sistēmu, kura nodrošina stieņa pacelšanu, atbrīvošanu, ātruma mērīšanu un parauga caursišanai pastrādātā darba aprēķināšanu. Iekārtas vadībai izstrādāta atbilstoša datorprogramma; ir paredzēta aizsargsistēma tās drošai ekspluatācijai.

Iekārtas izmantošana: pētījumu veikšanai RTA un citu augstskolu zinātniekiem; saražotās produkcijas testēšanai uzņēmumiem; laboratorijas darbu izpildei un pētnieciskajam darbam RTA studentiem; kā sākotnējais variants citu testēšanas iekārtu izstrādei un izgatavošanai pēc augstskolu un uzņēmumu pasūtījuma.

Projekta realizācijas gaitā RTA MMPC paredzams izveidot pieredzējušu pētnieku un inženieru grupu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei. Tas dotu iespēju RTA iegūt papildus finansējumu no tirgus orientētiem pētījumiem un mehatronikas iekārtu izgatavošanas pasūtījumiem.

 

2016.gads : Projektu konkurss „RTA Zinātniskais grants pētniecībai”

Grants

Vadītājs

"Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā"
A.Zvaigzne
"Oglekļa šķiedras un šķiedraugu kompozītmateriālu tehnoloģijas izstrāde augstas izturības detaļu izgatavošanai"
E.Teirumnieks
"Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā"
I.Prudņikova
"Pedagoģisko tehnoloģiju darbam ar skolēniem iekļaujošā vidē datu bāzes izveide tīmeklī"
S.Ušča
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mutvārdu vēstures arhīva (MVA) izveide"
V.Malahovskis
"Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē"
V.Malahovskis
"Jaunu produktu izstrādes procesu modelēšana un analīze Latvijā – inovāciju barjeras"
I.Silineviča
"Viesnīcu pakalpojumu attīstības iespēju izvērtējums Rēzeknes pilsētā"
L.Litavniece
"Tūrisma produktu attīstības iespēju izpēte Lūznavas muižā"
L.Litavniece
"Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai"
Ļ.Lazovs

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv