RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI STUDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2017. GADĀ

# Vispārīgie uzņemšanas noteikumi

 1. Šie uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā 2017. gadā reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) doktora studiju programmās.
 1. Uzņemšana studijām RTA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta pieņemtajiem noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RTA Satversmei, šiem noteikumiem.
 2. Uzņemšanu nodrošina RTA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas komisijas nolikumam.
 3. Tiesības studēt RTA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RTA studijas ir iespējamas uz līguma pamata. Ārzemnieku uzņemšana RTA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RTA notiek saskaņā ar noteikumiem „Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” un „Kārtība ārzemju studentu studiju uzsākšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.
 4. RTA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem.
 5. RTA piedāvā doktora studijas, kuru mērķis ir sagatavot  konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu ar zinātņu doktora grādu  zinātniskajam un akadēmiskajam darbam ar zinātņu doktora grādu.
 6. Doktorantūrā studējošie padziļināti apgūst mūsdienu zinātnes attīstībai atbilstošus attiecīgo zinātņu nozaru studiju kursus, nokārto promocijas eksāmenus un veic patstāvīgu pētniecisko darbu, kura rezultāts ir promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana, iegūstot zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē.
 7. Uzņemšanai doktora studiju programmās RTA rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošus pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

# Pieteikšanās konkursam

1. Piesakoties studijām, dokumenti tiek iesniegti personīgi.

2. Reflektantam RTA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartiņa (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

3. Personai, kura ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic akadēmisko grādu vai citu augstāko izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV 1050, tālr.: 67225155, 67212317, fakss: 67221006, mājas lapa: http://www.aic.lv, e-pasts: aic@apa.lv).

Dokumentu pieņemšana notiek no 16.01.2017. līdz 01.02.2017. Studiju daļā, Atbrīvošanas alejā 115, 319. kab.

un no 28.08.2017.  līdz 30.08.2017. (Atbrīvošanas alejā 115, 121.auditorijā, Rēzeknē).

No 03.07.2017. līdz 25.08.2017. studijām iespējams pieteikties elektroniski, reģistrējoties RTA mājas lapā www.ru.lv.

Tālruņi uzziņām:

 • par doktora studiju programmu „Pedagoģija” – 29977436
 • par doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un doktora studiju programmu „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” – 26443015

# Iestājpārbaudījumi

 1. Iestājpārbaudījumi notiks 02.02.2017. un 30.08.2017.
 2. Reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
 3. Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība.
 4. Iestājpārbaudījumu rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas (pozitīvs vērtējums ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10 balles).
 5. Izskatot Iestājpārbaudījumu komisijas rakstiski iesniegto iestājpārbaudījumu rezultātu apkopojumu un novērtējumu, Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātu apstiprināšanu.
 6. Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju RA rektoram par iestājpārbaudījuma rezultātiem līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā.
 7. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
 8. Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu 2017.gada 2.februārī un 2017.gada 30.augustā,  reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek 2017.gada 02., 03.februārī  un 2017.gada 30., 31.augustā.
 9. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RTA rektoram adresētu iesniegumu. Rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā LR Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

# Imatrikulācija

 1. Personas imatrikulē studiju programmā ar RTA rektora rīkojumu.
 2. Imatrikulācija notiek tad, ja:
 • pretendents (studijām par maksu) līdz reģistrēšanās studijām  ir samaksājis 30% no noteiktās gada studiju maksas;
 • līdz Uzņemšanas noteikumos noteiktajam datumam ir reģistrējies studijām un noslēdzis līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par studijām doktorantūrā (reģistrējoties studijām, līdzi jāņem Uzņemšanas komisijā saņemtā studiju pieteikuma izdruka.)

# Reflektanta un RTA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā

 1. Reflektanta pienākumi un tiesības

1.1. Reflektanta pienākumi:

1.1.1. RTA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas nepieciešamo dokumentu kopijas;

1.1.2. izpildīt RTA uzņemšanas noteikumu  prasības;

1.1.3. ievērot RTA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;

1.1.4. RTA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;

1.1.5. RTA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;

1.1.6. RTA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RTA.

1.2. Reflektanta tiesības:

1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju programmām;

1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;

1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RTA;

1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RTA Uzņemšanas komisijai dokumentus, priekšlikumus, ierosinājumus;

1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;

1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RTA Uzņemšanas komisijas lēmumu par atteikumu reflektanta imatrikulācijai;

1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RTA rektoram.

 1. RTA pienākumi un tiesības

2.1. RTA pienākumi:

2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;

2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību RTA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;

2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;

2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;

2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;

2.1.6. veikt imatrikulāciju studiju programmā.

2.2. RTA tiesības:

2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RTA Uzņemšanas noteikumiem;

2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;

2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;

2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

 

Prasības reflektantu uzņemšanai

WORD Uzņemšanas prasības RTA doktora studiju programmās

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Pedagoģija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv