RĒZEKNES AUGSTSKOLAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI STUDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2016. GADĀ

# Vispārīgie uzņemšanas noteikumi

 1. Šie uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā 2016. gadā reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmās.
 2. Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Ministru kabineta pieņemtajiem noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RA Satversmei, šiem noteikumiem.
 3. Uzņemšanu nodrošina RA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas komisijas nolikumam.
 4. Tiesības studēt RA ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības   uz LR izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RA augstākā līmeņa studijas ir iespējamas uz līguma pamata. Ārzemnieku uzņemšana RA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RA notiek saskaņā ar RA rektora apstiprinātajiem noteikumiem “Par ārzemnieku pieteikšanos un reģistrāciju studijām Rēzeknes Augstskolā” un „Kārtība ārzemju studentu studiju uzsākšana Rēzeknes Augstskolā”.
 5. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem.
 6. RA piedāvā doktora studijas, kuru mērķis ir sagatavot  konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu ar zinātņu doktora grādu  zinātniskajam un akadēmiskajam darbam ar zinātņu doktora grādu.
 7. Doktorantūrā studējošie padziļināti apgūst mūsdienu zinātnes attīstībai atbilstošus attiecīgo zinātņu nozaru studiju kursus, nokārto promocijas eksāmenus un veic patstāvīgu pētniecisko darbu, kura rezultāts ir promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana, iegūstot zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē.
 8. Uzņemšanai doktora studiju programmās RA rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošus pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

# Pieteikšanās konkursam

1. Piesakoties studijām, dokumenti tiek iesniegti personīgi.

2. Reflektantam RA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartiņa (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • kvīts par reflektanta reģistrācijas maksu RA kontā (EUR 20,00);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

3. Personai, kura ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic akadēmisko grādu vai citu augstāko izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV 1050, tālr.: 67225155, 67212317, fakss: 67221006, mājas lapa: http://www.aic.lv, e‑pasts: aic@apa.lv)

4. Dokumentu pieņemšana notiek no 04.01.2016. līdz 15.01.2016. Studiju daļā, Atbrīvošanas alejā 115, 319. kab. un no 29.08.2016. līdz 30.08.2016. (Atbrīvošanas alejā 115, 121.auditorijā, Rēzeknē).

Tālruņi uzziņām:

 • par doktora studiju programmu „Pedagoģija” – 26480404, 22044621
 • par doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un doktora studiju programmu „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” – 26443015, 22044621

# Iestājpārbaudījumi

 1. Iestājpārbaudījumi notiks 18.01.2016. un 31.08.2016.
 2. Reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
 3. Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība.
 4. Iestājpārbaudījumu rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas (pozitīvs vērtējums ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10 balles).
 5. Izskatot Iestājpārbaudījumu komisijas rakstiski iesniegto iestājpārbaudījumu rezultātu apkopojumu un novērtējumu, Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātu apstiprināšanu.
 6. Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju RA rektoram par iestājpārbaudījuma rezultātiem līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā.
 7. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
 8. Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu 2016.gada 18.janvārī un 2016. gada 31.augustā,  reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek 2016.gada 18. un 19. janvārī  un 2016.gada 31.augustā.
 9. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RA rektoram adresētu iesniegumu. Rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā LR Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

# Imatrikulācija

 1. Personas imatrikulē studiju programmā ar RA rektora rīkojumu.
 2. Imatrikulācija notiek tad, ja:
 • pretendents (studijām par maksu) līdz reģistrēšanās studijām  ir samaksājis 30% no noteiktās gada studiju maksas;
 • līdz Uzņemšanas noteikumos noteiktajam datumam ir reģistrējies studijām un noslēdzis līgumu ar Rēzeknes Augstskolu par studijām doktorantūrā (reģistrējoties studijām, līdzi jāņem Uzņemšanas komisijā saņemtā studiju pieteikuma izdruka.)

# Reflektanta un RA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā

 1. Reflektanta pienākumi un tiesības

1.1. Reflektanta pienākumi:

1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas nepieciešamo dokumentu kopijas;

1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu  prasības;

1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;

1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;

1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;

1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.

1.2. Reflektanta tiesības:

1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju programmām;

1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;

1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;

1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RA Uzņemšanas komisijai dokumentus, priekšlikumus, ierosinājumus;

1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;

1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par atteikumu reflektanta imatrikulācijai;

1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RA rektoram.

 1. RA pienākumi un tiesības

2.1. RA pienākumi:

2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;

2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību RA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;

2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;

2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;

2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;

2.1.6. informēt par konkursa rezultātiem rakstiskā veidā RA mājas lapā, studējošo pašpārvaldē, dekanātos un katedrās ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc pārbaudījumu kārtošanas dienas;

2.1.7. veikt imatrikulāciju studiju programmā.

2.2. RA tiesības:

2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem;

2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;

2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;

2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

Prasības reflektantu uzņemšanai

WORD Uzņemšanas prasības RA doktora studiju programmās

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne

WORD Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Pedagoģija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv