Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

bulgakova@inbox.lv
29511421
Pasniedzamie kursi: Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā; Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; Kriminālprocess-I; Kriminālprocess-II.
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Līga Mazure

liga.mazure@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Civiltiesības. Vispārīgā daļa; Civiltiesības. Romiešu civiltiesību pamati; Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības; Medicīnas tiesības; Ievads tiesību socioloģijā; Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas, Medicīnas tiesību problēmas; Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījumu metodika; Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā kultūra; Mediācija tiesību sistēmā; Morāles un bioētikas tiesiskās problēmas
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte; Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību integrācijas process ES; Advokatūras tiesības. Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā. Tiesību normu piemērošanas teorija. Tiesību zinības. ES institūcijas. Darba un komerctiesības. Darba un saistību tiesības. Darba un Sociālās tiesības. Darba tiesības. Bērnu tiesību aizsardzība.
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

mariteo@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Juridiskā svešvaloda I /angļu/ Juridiskā svešvaloda II/angļu/
Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
0000-0001-9859-7850
Pasniedzamie kursi: Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija
Docents, Dr.iur.,
Artūrs Gaveika

arturs.gaveika@rta.lv
29218920
Pasniedzamie kursi: Muitas un robežsardzes kontroles problēmas ES; Tiesību teorija; Eiropas Savienības tiesības; Starptautiskās publiskās tiesības.
Lektors, Mg.hist.,
Pēteris Kivrāns

kivraans@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Tiesību vēsture: Latvijas tiesību vēsture Ārvalstu tiesību vēsture Politoloģija
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Inese Brīvere

medikiesi@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Kultūras vēsture
Viesdocents, Dr.philol.,
Ingars Gusāns

Ingars.Gusans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Latīņu valoda
Vieslektors, Mg.iur.,
Kristaps Gailis

kristaps.gailis@rezekne.lv
20200707
Pasniedzamie kursi: Cilvēktiesības; Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība; Juridisko konsultāciju praktikums; Informācijas tehnoloģiju tiesības, Mediju tiesības
Vieslektore, Mg.iur.,
Valentīna Lohova

vlohova@inbox.lv
29459542
Pasniedzamie kursi: Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija. Civilprocess.
Vieslektore, Mg. paed.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Loģika tiesību zinātnēs
Vieslektors, Mg.iur.,
Aldis Kaļva

aldis.kalva@rta.lv
26197005
Pasniedzamie kursi: Komerctiesības, Bankrota tiesības, Tiesību aizsardzības iestādes, Šķīrējtiesas process
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Vadības teorija (organizācijas psiholoģija) Vadības teorija un prakse
Docents, Dr.phys.,
Aivars Buls

aibu@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Sociālā (saskarsmes) psiholoģija; Juridiskā psiholoģija; Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē; Militārās tiesības
Docente, Mg.iur.,
Aija Jermacāne

aija.jermacane@tiesas.lv
29116276
Pasniedzamie kursi: Krimināltiesības /Sevišķā daļa/; Tiesību normu piemērošanas praktikums; Juridisko kāzusu risināšanas tehnika; Profesionālā ētika.
Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
0000-0002-1460-8864
Pasniedzamie kursi: Vispārējā fiziskā sagatavošana
Docents, Mg.iur.,
Modris Marcinkevičs

m013@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu politika. Policijas tiesību problēmas ES; Kriminālistika; Kriminoloģija; Sodu izpildes tiesības, Policijas tiesības; Krimināltiesības un Kriminālprocess.
Lektore, Mg.iur.,
Ilga Krampuža

ahia@inbox.lv
29808668
Pasniedzamie kursi: Salīdzinošās administratīvās tiesības; Administratīvās tiesības; Administratīvā atbildība, Būvniecības tiesības; Darba un sociālās tiesības; Tiesību normu piemērošanas praktikums; Administratīvā procesa praktikums;
Lektors, Mg.sc.comp.,
Jurijs Musatovs

Jurijs.Musatovs@rta.lv
64623798
Pasniedzamie kursi: Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde
Viesdocents, Mg.iur.,
Staņislavs Linkēvičs

linsta@inbox.lv
26329011
Pasniedzamie kursi: Pašvaldību tiesības; Administratīvais process; Muitas tiesības; Pašvaldību tiesību problēmas
Vieslektors, Mg.oec.,
Aivars Bernāns

abernans@inbox.lv
29425464
Pasniedzamie kursi: Komerctiesības
Vieslektore, Mg.iur.,
Aija Kuzminska

aija.kuzminska@inbox.lv
29474627
Pasniedzamie kursi: Vides tiesības; Starptautiskās privāttiesības; Informācijas tehnoloģiju tiesības; Vides tiesiskās aizsardzības problēmas.
Vieslektore, Mg.iur.,
Inguna Tabore

itabore@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Civiltiesības. Lietu tiesības; Saistību un lietu tiesību piemērošanas praktikums
Vieslektors, Mg.sc.env.,
Ivars Jurčs

Ivars.Jurcs@rta.lv
22038024
Pasniedzamie kursi: Civilā aizsardzība
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv