2015./2016. studiju gadā Dr.iur., docents Artūrs Gaveika, piedaloties mobilitātes prorgrammā Erasmus+, Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, lasīja lekcijas Mikolas Romeris Universitātē (Kauņa) 05.-06.05.2016.  

Notiek sadarbība ar partneriem Lietuvā un Polijā studentu apmaiņas programmu un docētāju vieslekciju lasīšanas programmu ietvaros. Akadēmija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Daugavpils Universitāti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbojas ar CILS (The Centre of International Legal Studies) un studiju virziena studentiem ir iespēja katru gadu klausīties lekciju kursus starptautisko tiesību jomā, kā arī par ASV tiesu sistēmu, ko docē vieslektori, pārsvarā no ASV, kuri iziet sagatavošanas kursus CILS (Zalcburgā, Austrijā). 2013./2014. studiju gadā CILS vieslektors John J.Poggi (ASV) vadīja studiju kursu „Tiesvedība un strīdu izšķiršana saskaņā ar ASV likumu”.

Nolūkā veicināt studentu un docētāju apmaiņu un nodrošināt augstu kvalitāti juridiskajā izglītībā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un vispirms uz integrāciju Eiropas juridiskās sistēmā. Studentu un mācībspēku apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz mācību gadam partneru augstskolās.

Docētāji 2013./2014.studiju gadā bija lasījuši lekcijas: Dr.psych. asoc. viesprofesors Aivars Buls no 16. jūnija līdz 22.jūnijam Viļnas Mikolas Romeris unvesitātē (Lietuva); Dr.iur. docente Gaļina Makarova no 30.septembra līdz 5.oktobrim Utenas koledžā (Lietuva); Mg.iur. lektore Karpoviča Kristīne no 28.aprīļa līdz 4.maijam Kauņas koledžā (Lietuva).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv