Rēzeknes Augstskolas arodorganizācijas Sociālās palīdzības fonda NOLIKUMS

1. Fonda darbības vispārējie noteikumi

Rēzeknes Augstskolas arodorganizācijas Sociālās palīdzības fonda(turpmāk – Fonda) mērķis ir sniegt palīdzību arodbiedrības biedriem.

Fondu veido arodbiedrības biedru naudas gada iemaksas (vai rezerves līdzekļi, ja tādi ir). Tiesības rīkoties ar Fonda līdzekļiem ir arodkomitejai. Tiesības izmantot fonda līdzekļus materiālai palīdzībai ir arodbiedrības biedriem, kuri maksā biedra naudas vismaz divus mēnešus. Par materiālā pabalsta piešķiršanu arodbiedrības biedri raksta arodkomitejas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, kuram pievieno vai nu izdevumus attaisnojošus vai arī citus lūgumu pamatojošus dokumentus.

2.Fonda līdzekļu izmantošana

Uz biedra iesnieguma un pievienoto dokumentu kopiju pamata no Fonda līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

  1. Stihiskas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi u.c) – katru gadījumu arodkomitejā izskata atsevišķi.
  2. Arodbiedrības biedra apbedīšana –100.00Euro; arodbiedrības biedra 1. pakāpes radinieka apbedīšana –70.00Euro.
  3. Arodbiedrības biedra ilgstoša slimība, rehabilitācija– līdz 200.00Eurogadā (iesniedzot ārstējošā ārsta atzinumu un izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas).
  4. Arodbiedrības biedra vai viņa nepilngadīga bērna vienreizēja saslimšana, ko apliecina darba nespējas lapa, kā arī zobu labošana vai protezēšana – ne vairāk kā 50% no ārstēšanās izdevumus attaisnojošo čeku kopijās redzamās summas (nepārsniedzot gada limitu –200.00Euro).
  5. Aizejot pensijā – 25.00 Euro.
  6. Biedriem, kuri piedalās zinātniskā konferencē,dalības maksas pabalsts – līdz 50.00Euro(viena konference studiju gada ietvaros).

3.Bez iesnieguma arodkomitejai ir tiesības izmantot Fonda līdzekļus biedru sveikšanai ar dāvanu kartēm:

1. jubilejās (30, 40 gados –10.00Euro; 50 gados –15.00Euro; 60 gados –20.00Euro; 70 un vairāk gados –25.00Euro);

2. dibinot ģimeni –10 –25.00Euro(atkarībā no Fonda līdzekļiem);

3. bērna piedzimšanas gadījumos – 20.00Euro;

4.studējošo biedru (doktorantūra, maģistratūra, profesionālā augstākā izglītība) godināšanai Valsts svētkos (1 x gadā, bet tikaiakreditētasstudiju programmas realizēšanai noteiktā ilguma (gadu skaita) ietvaros –10.00Euro (ja atļauj Fonda līdzekļi);

5.iegūstot doktora grādu –25.00Euro;

6. uzsākot bērnam skolas gaitas –10.00 –15.00Euro(atkarībā no Fonda līdzekļiem).

4. Lēmumu par pabalstu vai dāvanu karšu piešķiršanu pieņem arodkomiteja, ar rīkojumu to akceptē arodorganizācijas priekšsēdētājs.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv