Studiju programma: Ražošanas loģistika

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”
Programmas direktors:
Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
Programmas kods: 41345
Akreditācija: 06.07.2016 - 31.12.2021
Licence: 06.07.2016 - 31.12.2021
Kvalifikācija: Loģistikas speciālists
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2,5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Praktiskā svešvaloda, Civilā, darba un vides aizsardzība, Uzņēmējdarbības pamati, Mikroekonomika, Mārketings, Saskarsmes psiholoģija, Statistika, Dokumentu pārvaldība, Darba tiesiskās attiecības

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība, Finanses un grāmatvedības, Datu bāzes veidošana, Nodokļi Latvijā un ārvalstīs, Muitas sistēma, Ražošanas procesu plānošana un organizēšana, Kvalitātes vadība, Ievads loģistikā, Transporta loģistika, Noliktavu loģistika, Loģistikas ķēžu imitācijas, Datorizētā loģistikas uzņēmumu vadība, Krājumu vadīšana un loģistikas procesu optimizācija u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību loģistikas speciālista profesijā, izvēlētajā specializācijā: pārtikas ražošanas loģistika, metālapstrādes loģistika, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika. Strādāt var loģistikas uzņēmumos,  noliktavās, ražošanas uzņēmumos u.c. iestādēs.
  • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv