Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI)

RTA struktūrvienība, kuras sastāvā ir bijušais Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts (LIAPI), Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts (LTPI), Reģionālistikas institūts (REGI) un Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI).

REGI ir izveidots izmantojot apvienoto institūtu materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus. REGI darbojas no 2011. gada 1.marta.

REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju. REGI veic zinātnisko, pētniecisko un pedagoģisko darbību, kā arī piedalās doktora studiju programmu īstenošanā.

REGI vīzija

REGI ir Latgales, Latvijas un Eiropas pētniecības telpā konkurētspējīgs zinātnisko un inovatīvo pētījumu centrs reģionālistikā. REGI veic reģionālistikas pētījumus un iesaistās reģiona jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO un izstrādājot ieteikumus reģionālās plānošanas un politikas īstenošanai.

REGI misija

REGI misija ir izstrādāt reģionālistikas teoriju un metodoloģiju un pielietot to Latgales un citu reģionu teritoriālās kohēzijas izpētē un nostiprināšanā. Kāpinot zinātnisko kapacitāti, REGI dot ieguldījumu Latgales reģiona ilgtspējīgā attīstībā.

REGI mērķis

Veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus un izglītošanas darbu sociālajās, humanitārajās, vides un inženierzinātnēs, reģiona ilgtspējīgai attīstībai respektēt Eiropas Savienības attīstības politiku un nodrošināt zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāti un komercializāciju.

REGI darbojas četros zinātniski pētnieciskās darbības virzienos: Vides un inženierzinātnē, Humanitārajās zinātnēs, Sociālajās zinātnēs un Personības socializācijas pētījumu virzienā.

REGI kontaktinformacija

Juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, LV-4601, e-pasts: regi@ru.lv

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@ru.lv
26121040
Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa
0000-0002-8127-1325

Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede

Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

anitapuzule@inbox.lv
26413185
Atbrīvošanas aleja 115, 104.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv