Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas Reģionālā attīstības fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” darbības jomās:

 • Mehānika, elektrotehnika, elektronika-2 vietas
 • Robotu vadības sistēmu izstrāde, robotu programmēšana-1 vieta

Prasības kandidātiem un atlases kritēriji:

 1. personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 2. personas, kurām ir doktora grāds   inženierzinātnes nozarē vai dabaszinātnēs;
 3. personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze attiecīgajā zinātnes nozarē;
 4. angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos).

Darba samaksa no 500 EUR.

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 20.decembris

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 1. pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  
 2. CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu),
 3. doktora grāda diploma kopija,
 4. Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 5. un citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:

 1. e-pasts:  rta@rta.lv   vai
 2. pa pastu: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 ar norādi "Atklātai  ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei"

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akademija izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Rēzeknes Tehnoloģiju akademija, reģistrācijas Reģ. Nr. 90000011588, 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (1 vieta; darbības jomas: finanses un grāmatvedība)

Kandidāta prasības un atlases kritēriji:

 • personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 • personas, kurām ir doktora grāds ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozarē vai citā sociālo zinātņu jomā;
 • personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze attiecīgajā zinātnes nozarē;
 • personas, kuras var vadīt  kursus studiju virziena “ Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” bakalaura un maģistra programmās;
 • angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos).

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 20.decembris

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu),
 • doktora grāda diploma kopija,
 • Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 • un citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:

 • e-pasts: rta@rta.lv   vai
 • pa pastu: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 ar norādi "Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei"

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina atklātu konkursu uz rektora amata vietu

Pretendents uz rektora amatu var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • ir doktora zinātniskais grāds;
 • ir pieredze vadošā amatā;
 • ir vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredze augstākās izglītības iestādē pēdējos 10 gados;
 • nav sodāmības par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārpārkāpumu un nodarījumu, kas nav savienojams ar personas godu, cieņu un sabiedrības morāli.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektora vēlēšanu komisijai adresēts pieteikums;
 • darba un dzīves gājums (CV) (arī elektroniskā formā);
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadības un attīstības koncepcija - ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes datorsalikumā (arī elektroniskā formā);
 • doktora grādu apliecinoša dokumenta notariāli apstiprināta kopija;
 • rakstisks apliecinājums par to, ka nav sodāmības par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārpārkāpumu un nodarījumu, kas nav savienojams ar personas godu, cieņu un sabiedrības morāli;
 • izraksts no sapulces protokola ar lēmumu par pretendenta izvirzīšanu izsludinātajām rektora vēlēšanām, ja rektora amata pretendentu izvirza Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas fakultātes akadēmiskais personāls, Senāts, Studējošo pašpārvalde;
 • saraksts, kur fiksēti vismaz 30 pretendenta kandidatūru atbalstoši Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla pārstāvji, norādot viņu vārdu, uzvārdu, amatu, personas kodu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Personāla daļā apliecinātu parakstu, ja rektora amata pretendents izvirza pats sevi vai piekrīt pretendēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektora vēlēšanu nolikuma 6.punktā minētajā kārtībā;
 • cita informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

Ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektora vēlēšanu nolikumu var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājaslapā http//www.rta.lv (sadaļā: Akadēmija/Dokumenti).

Dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Rektora vēlēšanu komisijai” no 2018.gada 26.novembra līdz 2018.gada 18.decembrim plkst.17.00. personiski iesniedzami Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 115, 326.kabinetā, Rēzeknē, LV-4601.

Informācija pa tālr. 26539353.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz pētnieka amatu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, zinātnes nozare: 6.Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.2. Valodniecība un literatūrzinātne (apakšnozare – salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) – 1 vieta.

Pretendentiem uz pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv