Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija ar tiesībām mācīt angļu valodas skolotāja kvalifikācijai radniecīgas nozares mācību priekšmetu (vai pielīdzināma augstākā izglītība).

Papildu prasības: nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 – C1 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm. Pretendenti (izņemot pedagogi ar angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikāciju) kārto angļu valodas zināšanu pārbaudījumu.

Programmas moduļi un tēmas:

 • Aktuālais vispārējās vidējās izglītības pedagoģijā un psiholoģijā:
 • pedagoģijas paradigmas un  mūsdienu izglītības filozofijas attīstības tendences;
 • vecumposmu pedagoģijas pamatjautājumi;
 • motivācija un mācīšanās motīvi;
 • komunikācijas loma socializācijā un personības pašrealizācijā;
 • grupas dinamika un komandas veidošana.
 • Angļu valodas un kultūras studiju paradigmas:
 • angliski runājošo valstu kultūras studijas;
 • mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā;
 • komunikatīvā angļu valodas gramatika;
 • starpkultūru kompetence angļu valodas apguves kontekstā.
 • Mācību priekšmeta metodikas un didaktikas modulis:
 • mācību saturs un mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana;
 • mācību procesa un rezultātu novērtēšana;
 • digitālie rīki svešvalodu mācīšanā un  apguvē;
 • praktikums (angļu valodas mācīšanas metodika vidējās vispārējās izglītības iestādē).
 • Prakse un tās izvērtējums.
 • Noslēguma darba (skolotāja portfelis angļu valodas mācīšanas metodikā vispārējās vidējās izglītības iestādē) sagatavošana un prezentācija.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 320 akadēmiskās stundas (no tām apmācība angļu valodā – 200 akadēmiskās kontaktstundas), klātienes pilna laika programma. Mācību valodas: latviešu, angļu.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Maksa par kursiem: 750.00 EUR (ja grupā ir vismaz 7- 10 personas);  650.00 EUR (ja grupā ir 11 – 15 personas).

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuri uzsāk darbu speciālajās skolās.

Programmas mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmes veidiem un traucējumu korekcijas vai mazināšanas iespējām izglītības procesā speciālās izglītības iestādē, izstrādāt prasmes veidot un realizēt individuālas izglītības un korekcijas programmas, kā arī pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes bērna attīstības veicināšanai.

Programmas saturs:

 • Bērnu ar attīstības traucējumiem izglītības ieguves jautājumi Latvijā un ES.
 • Bērnu ar garīgās attīstības  traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskās īpatnības izglītības procesā un holistiskā pieeja  to korekcijā.
 • Mācību process speciālās izglītības iestādēs, tā realizācijas pamatnoteikumi un prasības.
 • Mācību priekšmetu mācīšanas metodikas speciālajā izglītības iestādē.
 • IT tehnoloģiju pielietojums attīstības traucējumu korekcijā un vispārējās attīstības veicināšanā..
 • Bērns ar vidēji smagiem un smagiem attīstības traucējumiem speciālajā klasē.
 • Individuālo un korekcijas programmu izstrāde un īstenošana. Bērnu sasniegumu novērtēšana.
 • Montesori pedagoģijas pielietojums bērna attīstības traucējumu korekcijā.
 • Noslēguma darbs.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

Programmas mērķauditorija: personas, kuras strādā vai vēlas strādāt par jaunatnes lietu speciālistiem un ir ieguvušas augstāko izglītību (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).

Uzņemšanas prasības: augstākā izglītība (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).

Programmas anotācija: Programmas mērķis ir sagatavot kompetentus jaunatnes lietu speciālistus, kuri spēj, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu, jauniešu personības attīstību, veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pasākumu, projektu un programmu izstrādē un īstenošanā un kuri ir orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 80 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma (70% - teorētiskās nodarbības, 30% - praktiskās nodarbības). Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 10 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 15 personas).

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu skolotāji un personāls, kuri strādā ar 56, 57, 58, 59 programmu skolēniem.

Programmas anotācija: Atbilstoši šī laika perioda normatīvajiem aktiem un valstiskajām pamatnostādnēm  izglītības jautājumos, kas paredz iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijas izglītības sistēmā, kā vispārējās, tā speciālajās izglītības iestādēs kopā mācās dažādu  attīstības traucējumu (speciālo vajadzību) skolēni, jo tiek realizētas dažādas mācību programmas. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas 58, 59), skolēni ar garīgās veselības traucējumiem (programma 57), skolēni ar mācīšanās traucējumiem (programma 56) ir visbiežāk pārstāvēti izglītības iestādēs, visbiežāk rada grūtības skolotājiem, klases biedriem izglītības procesa īstenošanā, pastāv vislielākais risks šo skolēnu sociālai izolācijai un zemiem mācību sasniegumiem. Skolotājiem ir svarīgi apgūt  kompetenču pieejā balstītas pamatzināšanas, pamatmetodes darbam ar šiem skolēniem.

Šīs programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, skolēnu ar garīgās veselības traucējumiem, skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē, mācīt pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes skolēnu attīstības un mācību sasniegumu veicināšanai, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

Programmas mērķauditorija: pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja kvalifikāciju.

Programmas mērķis: nodrošināt zināšanas un izpratni par mājturības un tehnoloģiju mācību organizēšanas teorētiskajiem principiem, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, metožu un satura izvēli. Klausītāji iegūst prasmes izveidot un īstenot mācību programmas, izvēlēties un lietot efektīvas mācību metodes mājturības un tehnoloģiju apguvei.

Programmas tēmas:

 • Pedagogu kompetences mācību procesa organizēšanā un priekšmeta didaktikā.
 • Pedagoģijas paradigmas un mūsdienu izglītības filozofijas attīstības tendences.
 • Kultūras mantojums mājturības un tehnoloģiju mācību saturā.
 • Pedagogu kompetences projektu vadībā un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām pedagoģiskā procesa nodrošināšanai.
 • Uzturzinību mācīšanas aspekti mūsdienās. Pilnvērtīga uztura rādītāji, uztura režīma galveno principu apguve.
 • Ēdiena gatavošanas un pasniegšanas noteikumi. Galda kultūra un galda klājumu daudzveidīgās iespējas mācību saturā.
 • Skolēnu radošās darbības pilnveide mājturībā un tehnoloģijās 5.-9. kl. ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās.
 • Skolēnu radošās darbības pilnveide mājturībā un tehnoloģijās 5.-9.kl. ar izvēli tekstila tehnoloģijās.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 160 akadēmiskās stundas, klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts. Mācību valodas: latviešu.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Maksa par kursiem: 320.00 EUR.

Programmas mērķauditorija: Izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi,  jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagoga karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai.

Programmas saturs:

 • karjeras jēdziens un karjeras attīstības atbalsta teorijas;
 • karjeras vadības prasmes un to attīstīšana;
 • karjeras attīstības atbalsta metodes;
 • pedagoga karjeras konsultanta profesionālā ētika;
 • tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā;
 • Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un nodarbinātības mijiedarbība;
 • darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes;
 • vecumposmiem atbilstīga karjeras izglītības īstenošanas plānošana izglītības iestādē;
 • karjeras izglītības īstenošanas organizēšana;
 • dalībnieku noslēguma pārbaudes darbu izvērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 80 akadēmiskās stundas (51% - lekcijas un semināri, 49% - praktiskās nodarbības).

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 10 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 15 personas).

Programmas mērķauditorija: vispārējās izglītības iestāžu skolotāji.

Programmas mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem, mācību grūtībām, atbalsta sistēmas veidošanas, vispārējās attīstības veicināšanas un izglītības ieguves nodrošināšanas iespējām vispārējās izglītības iestādes iekļaujošā izglītības procesā, izstrādāt prasmes veidot un realizēt individuālās izglītības un korekcijas programmas, kā arī pielietot dažādas mācību metodes, atklājot katra bērna spējas un attīstot tās.

Programmas saturs:

 • Sociālā modeļa īstenošana iekļaujošas izglītības iestādē.
 • Bērni ar attīstības traucējumiem izglītības procesā.
 • Bērnu uzvedības traucējumu mazināšanas iespējas mācību procesā.
 • Individuālo un korekcijas programmu izstrāde un realizācija.
 • Mācību priekšmetu mācīšanas īpatnības darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi vieglā, vidējā un smagā pakāpē.
 • IT tehnoloģiju pielietojums attīstības traucējumu korekcijā un vispārējās attīstības veicināšanā.
 • Noslēguma darbs.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

Programmas mērķauditorija: personas, kurām nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības programmu realizēšanai.

Programmas mērķis: pilnveidot pedagoga profesionālās kompetences, apgūstot pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodikas  pamatus.

Programmas saturs:

 • Psiholoģija.
 • Ieskats pieaugušo izglītībā.
 • Pedagoģiskās paradigmas un mūsdienu izglītības attīstības tendences.
 • Motivācija un mācīšanās motīvi.
 • Mācīšanās process.
 • Pozitīvas mācību vides veidošana.
 • Izglītības sistēma Latvijā.
 • Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa.
 • Mācību saturs.
 • Mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana.
 • Mācību procesa un rezultātu novērtēšana.
 • IKT pielietojums mācību procesā.
 • Kultūras un izglītības projektu darba organizēšana.
 • Grupas dinamika un komandas veidošana.
 • Karjeras izglītība.
 • Dalībnieku sasniegumu novērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

Programmas mērķauditorija: pedagogi ar sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju vai pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijā, lai iegūtu tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē.

Programmas mērķis:

Nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi pamatojoties uz pedagoģisko, psiholoģisko un humānistiskās mijiedarbības didaktisko modeli.

Programmas uzdevumi:

 • Sniegt izpratni par bērnu attīstību un tās iespējamiem traucējuma veidiem pirmsskolas vecumā.
 • Iepazīstināt ar pedagoģiskā procesa organizēšanas pamatprincipiem pirmsskolas iestādēs un izglītojamo grupās.
 • Attīstīt pedagoģiskās prasmes vadīt un organizēt pedagoģisko procesu pirmsskolā, ievērojot mācību jomu apguves pamatprincipus, izmantojot dažādas darba formas.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.

Uzņemšanas prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze.

Programmas anotācija: Programma ir vērsta uz skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi mentordarbības veikšanai izglītības iestādē. Tā satur trīs moduļus: „Ievads mentordarbībā” (18 h), kur tiek veidota mentordarbības būtības, galveno jēdzienu, pedagoģiskā potenciāla  izpratne; „Atbalsta sniegšana studentam-praktikantam, jaunajam un esošajam skolotājam” (18 h), kur tiek aktualizēta atbalsta nodrošināšanas nozīme pedagoģiskās prakses vietā un mentora darbības uzdevumi darbā ar attiecīgajām mērķgrupām; „Prakse un tās izvērtējums” (36 h), kas satur labās prakses iepazīšanu, mentordarbības praksi darba vietā, pieredzes apkopojumu un analīzi mentora mapē, pieredzes prezentāciju un izvērtējumu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Maksa par kursiem:

 • 114.00 EUR (Rēzeknē, ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 130.00 EUR (ārpus Rēzeknes, ja grupā ir vismaz 20 personas).

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas

"Lasītmācīšana viegli un ar prieku" (40 h)

WORD Programmas anotācija

“Iekļaujoša klases kolektīva veidošana mācību procesā”(36 h)

 WORD Programmas anotācija

Tematiskā supervīzija profesionālās kompetences pilnveidošanā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Sociālā gleznošana, sociālās spēles - sociālā pedagoga un pedagoga profesionālās darbības  efektivitātes paaugstināšanai” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Konfliktsituāciju risināšana mediācijas ceļā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Profesionālās kompetences pilnveidošanās supervīzijā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Latviešu apģērba vēsture" (36 h)

WORD Programmas anotācija

INTEGRĀCIJA SĀKAS AR MĀCĪŠANOS:kā strādāt ar imigrantiem un viņu bērniem (36 stundas)

WORD Programmas anotācija

"Bērna ar attīstības traucējumiem izglītošana iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas kontekstā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Bērni ar attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Pedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Bērnu interešu aizsardzības juridiski psiholoģiskais aspekts" (24 h vai 12 h)

WORD Programmas anotācija

"LEGO robotika pedagogiem I" (12 h).

WORD Programmas anotācija

"Projekti izglītībā - ES finansējuma piesaiste pedagoga darbā" (12 h)

WORD Programmas anotācija

„Skolēnu komunikatīvās kompetences pilnveide  pedagoģiskajā procesā” (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Rotaļdarbība mazbērnu vecumā pirmskolas izglītības iestādē" (24 h)

WORD Programmas anotācija

"Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem" (12 h)

WORD Programmas anotācija

Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Skolotāja darbs iekļaujošas izglītības īstenošanas aspektā vispārējās izglītības iestādē" (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Jaunietis darba tirgū" (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana, to traucējumu korekcija un profilakse" (12 h)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

"Interaktīvo mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un attīstīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām" (12 h)

WORD Programmas anotācija

 

 

Ievads CNC un lāzertehnoloģijās

 Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst pamatiemaņas CNC tehnoloģijās (metālapstrādes CNC virpas uzbūve, darbības princips, griežamie instrumenti, vadības programmas sastādīšana G-kodos pēc dotā rasējuma, CNC virpas iestatīšana un saprogrammētās detaļas izgatavošana) un lāzertehnoloģijās (lāzeriekārtu uzbūve un darbības princips, sagatavošanas darbu veikšana, detaļas lāzergriešana un lāzermarķēšana).

Programma piemērota: CNC darbagaldu operatoriem bez pieredzes vai ar darba stāžu līdz 1 gadam; koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem bez priekšzināšanām CNC un lāzertehnoloģijās; interesentiem, kuri vēlētos strādāt par CNC darbgaldu vai lāzeriekārtu operatoriem.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

 

Mehatronisko sistēmu piedziņa un automātiskā vadība 

Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst mehatroniskās sistēmas izmantojamo piedziņas veidu (elektriskā, hidrauliskā, pneimatiskā) uzbūvi, darbību un automātisko vadību.

Programma piemērota: mehatronisko iekārtu tehniķiem; koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem; interesentiem, kuri vēlētos strādāt par mehatronisku iekārtu operatoriem

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

 

PLC programmēšanas pamati

 Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst PLC  Siemens S7-300 konfigurēšanas un programmēšanas pamatus SIMATIC STEP 7 vidē, frekvenču pārveidotāja Sinamics G110 instalēšanu un programmēšanu, PLC  Siemens S7-300 digitālo un analogo ieeju/ izeju izmantošanu mehatronisko iekārtu automātiskai vadībai, tai skaitā, temperatūras mērīšanai, dzinēja rotācijas ātruma regulēšanai, Festo MPS (Modular Production System) staciju programmēšanai.

Programma piemērota: mehatronisko iekārtu tehniķiem; koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem; interesentiem, kuri vēlētos strādāt par mehatronisku iekārtu operatoriem.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv