Zinātniskās konferences

Starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 16.05.2015.

Studējošo rakstu krājums

Mēs laikā, telpā, attīstībā. Studentu zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013., ISBN 978-9984-114-6

Virzienā iesaistīto docētāju jaunākās monogrāfijas

Virziena docētāju zinātniskās publikācijas Latvijas u.c. valstu augstskolu konferenču rakstu krājumos

Nozīmīgākās publikācijas 2014./2015. studiju gadā

 

Docētāja vārds, uzvārds

Publikācijas nosaukums un informācija par pieejamību

Inese Brīvere

Attēla un teksta kodi XX gadsimta trīsdesmito gadu latgaliešu privātajā sarakstē. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014. ISBN 978-9984-14-665-2
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.p

Inese Brīvere

Monogrāfija Vitebskas guberņas latviešu lingvistiskā identitāte privātajā sarakstē. Štuttgart: Globe Editt, 2014. 978-3-639-74778-2

Inese Brīvere

Latgaliskās lingvistiskās identitātes kodi Vitebskas latviešu korespondencē (poļu burtu lietojumā) Krāj: Jāne, A. (red.)National identity: integrity and diversity in the contemporary Europe. Nacionālā identitēte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā. International conference Riga, November 24 – 25, 2011. Konferences tēzes, referāti u.c. materiāli. Julkaistu Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Tartu, 95–96. ISBN 978-9984-624-91-4

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Vai mākslai ir uzdevums? Valsts pasūtījums vs radoša brīvība. Kultūras krustpunkti. Rīga: Nordik, 2014, 6. laidiens, lpp.161 -168.

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Vides un sociālās ekoloģijas apzināšanās Ventspilī: postpadomju telpas pārvērtības. (līdzautors Simo Laakonnen). Ventspils paralēle I-IV. Sastādīt. A. Strabāne. Ventspils: VeA, 2014, 110.-123.lpp.

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Kurzemnieku identitāte zīvesstāstu un kultūras stāstu diskursā. Ventspils paralēle I-IV. Sastādīt. A. Strabāne. Ventspils: VeA, 2014, 169. -188. lpp.

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Latviešu nācija: bailes no pašizpratnes. Nācijas hronikas. Latvija 2014. Debates. Sast. P. Daija, D. Hanovs, I. Jansone. Rīga, 2014, lpp. 171-186.

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Dialogā ar vēsturi. P. Krupņikova dzīvesstāsts. G. Strautmanes teksts pēc D. Beitneres audiointervijām. Pēcvārds – Vēsturnieka dzīvesstāsts. Rīga: Zinātne. 2015, lpp. 301-308.

Valda Čakša

Monogrāfija Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923–1941). Rēzekne: Autorizdevums, 2014., 448. lpp. ISBN 978-9934-14-269-7

Valda Čakša

Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie aspekti konceptualizācijas procesā. Tematiskais rakstu krājums: Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose. Teminis straipsnių rinkinys .Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015 / Viļņa: Lietuviešu literatūras un folkloras institūts/, 117–130.lpp.

Valda Čakša

Reneval of Music Edukation in Rezekne (1945–1950). Abstracts of the 10th International Scientific Conference Music Science Today: the permanent and the changeable. DU: Akademic Press”Saule”, 2015, 40–41.lpp.

Ivanovs, A., Varfolomeyev, A.

„Basic Approaches to Creation of Historical Semantic Networks”. Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVII = Proceedings of the 23rd International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2014. 122.-127. lpp. ISSN 1691-9297.

Aleksandrs Ivanovs

„Reģionu vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā: Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences.” Grām.: Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos. (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli) / Zin. red. I. Feldmanis, J. Taurēns. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 125.-135. lpp. 1,0 autorloksne. ISBN 978-9984-45-831-1.

Ivanovs, A., Varfolomeyev, A

“Some Approaches to the Semantic Publication of Charter Corpora (The Case of the Diplomatic Edition of Old Russian Charters).” In: Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Beiheft 14. (Ambrosio, A., Barret, S., Vogeler, G., eds. Digital Diplomatics. The Computer as a Tool for the Diplomatist?). Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2014. Pp. 149-167. ISBN 978-3-412-22280-2. 1,3 autorloksnes. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. http://portal.dnb.de (1045042234).

Aleksandrs Ivanovs

„Padomju varas seši mēneši: jauna monogrāfija par Padomju Latviju 1918.–1919. Gadā“ atvijas Arhīvi. 2013. Nr. 3/4: 215-221. ISSN 1407-2270. 0,6 autorloksnes. Pieejams internetā: http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/215-228-Recenzija.pdf (13. 03. 2015).

Ivanovs, A, Saleniece, I., Soms, H.

Metodiskie ieteikumi studiju, bakalaura un maģistra darbu noformēšanai studiju virzienā „Vēsture” / DU Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 32 lpp. ISBN 978-9984-14-694-2. 0,75 autorloksnes. http://du.lv/files/000/010/600/Metodiskie_ieteikumi_Vesture.pdf?1415104172 (skatīts 15. 12. 2014).

Varfolomeye v, A. Korzun, D., Ivanovs, A., Petrina, O.

Smart Personal Assistant for Historical Tourism. In: Arapatsakos, Ch., Razeghi, M., Gekas, V., eds. Recent Advances in Environmental Sciences and Financial Development: Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2014). Proceedings of the 2nd International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2014). Athens, Greece, November 28-30, 2014. Athens, 2014. Pp. 9-15. ISBN 978-1-61804-255-2. 0,9 autorloksnes. Indexed in Google Scholar.
http://www.europment.org/library/2014/athens/ENVEC.pdf (15.12. 2014).

Aleksandrs Ivanovs

Latvijas vēsture, 20. gadsimta 50. gadu vidus - 1990. gads: prioritārās tēmas un izpētes perspektīvas Latvijas jaunākajā historiogrāfijā. Grām.: Baltijas valstis PSRS sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei, 1953-1990. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2012. gada 19. aprīlis: Referātu krājums = The Baltic States in the Soviet Union: From Post-Stalinism to Perestroika, 1953-1990 = Страны Балтии в составе СССР: от постсталинизма до перестройки, 1953-1990. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2014. 67.-78. lpp. ISBN 978-9934-14-063-1. 1,0 autorloksne.

Варфоломеев А., Иванов А.

Концепция интеллектуального мобильного приложения для исторического туризма. Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII = Proceedings of the 24th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVIII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2015. 303.-309. lpp. ISSN 1691- 9297. 0,4 autorloksnes. Turpinājumizdevums „Vēsture: Avoti un cilvēki” iekļauts starptautiskajā datu bāzē EBSCO. Pieejams arī Internetā
http://www.du.lv/files/000/010/925/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVIII_2015.pdf  1422348300 (20. 02. 2015).

A. Ivanov un A. Varfolomeyev, A.

Computer Technologies in Local History Studies: Towards a New Model of Regional Research. In: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas. T. 19: The Region: History, Culture, Language / Ed. B. Maskuliūnas. Vilnius: BMK Leidykla, 2014. Pp. 99-110. ISSN 1822-7309. 0,8 autorloksnes. Included in the international databases MLA International Bibliography and Index Copernicus.
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/acta/2014_19/ivanovs_varfolomeyev.pdf (8.03.2015.)

Aleksandrs Ivanovs

Gendera un seksualitātes vēsture Latvija. Latvijas Arhīvi. 2014. Nr. 3/4: 231-235. (Rec. par grām.: Lipša, I. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā, 1914–1939. Rīga, 2014). 0,5 autorloksnes. ISSN 1407-2270.

Aleksandrs Ivanovs

Žurnāls „Latvijas Arhīvi” Latvijas historiogrāfijā. Latvijas Arhīvi. 2014. Nr. 3/4: 7-35. 2,0 autorloksnes. ISSN 1407-2270

Vladislavs Malahovskis

Monogrāfija Mērnieku laiki Latgalē (20.gadsimta 20. gadi). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014. ISBN 978-9984-44-151-1

Vladislavs Malahovskis

Aloizija Broka   Jaunās Derības tulkojums latgaliešu reģionālajā valodā: nozīme un daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 49–60.

Vladislavs Malahovskis

Some Aspects of the Realtions between Catholic Church and the State in nthe Independent Latvia: the Concordat and the Preservation of Principles of Christian Ethics. SOTER (Journal of Religious  Science) 49 (77). Kaunas: Faculty of Theology at Vytautas Magnus University. 2014. 51–62

Vladislavs Malahovskis,

P. Zeile

Komentāri. Francis Trasuns. Runas Latvijas Tautas padomē, Latvijas Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā. Rēzekne: LKCI. 2014. 436.– 470.

Vladislavs Malahovskis

Aloizija Broka Jaunās Derības tulkojums latgaliešu reģionālajā valodā: nozīme un daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 49.–60.

Vladislavs Malahovskis

Substantinal aspects of village life in Latgale and their reflection in the works of Latvian authors (19th century–1980s). Acta humanitarica Universitatis Saulensis. T.19 (2014). 174–184 (ISSN 1822 –7309).

Līga Mazure

Zvērināta tiesu izpildītāja sastādītā akta par fakta fiksēšanu atzīšana par spēkā neesošu. J Jurista Vārds, 13.01.2015., nr.2, 16.-19.lpp. ISSN 1691-2462.

Aina Strode un Laškova, J.

Strode, A. Laškova, J. (2014). Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba meklētājiem nodarbinātības atbalsta programmās. ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. Rēzekne, RA izdevniecība. 397.-411. lpp. Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation IndexThomson Reuters Web of

Aina Strodeun Stikute I.

 

(2014). Logotips kā zīmola vizuālās identitātes daļa. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. (233.-240.lpp.), Rēzekne: RA Izdevniecība. ISBN 978-9984-44-147-4.

Mārīte Opincāne

Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.

Mārīte Opincāne

Cerību ilūziju un   vilšanās sasniegtajā atspoguļojums Džozefa Konrada autobiogrāfiskajās novelēs. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.

Mārīte Opincāne

Development of Discussion Skills for Primary Teachers in Training Students at English Classes. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23- 24.maijs. Rēzekne, 2014

Mārīte Opincāne

Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5, (34) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 2014. EBSCO, ISSN 2255- 9388

Sandra Murinska-Gaile

Reģiona kopiena komunikācijas teorijā. Publicēts Rēzeknes Augstskolas konferenču rakstu krājumā. III starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” . Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. Nr.3., 2014.,35.-43.

Sandra Murinska-Gaile

(2014). Reģiona kopiena komunikācijas teorijā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. Nr.3.35.-43.

Anita Puzule, I.Silicka 

(2015). The importance of self - assessmenet for improvement of the content of study course. Internacional Academic Conference. Scientific research transfer to the study process. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. pp.15-16.

Antonija Vilcāne

 

Arheoloģisko pieminekļu apsekošana Alūksnes un Apes novadā 2013.gadā// Arheologu pētījumi Latvijā 2013. un 2014. gadā. Rīga: Nordik, 2014, 252.-265.lpp

Antonija Vilcāne un I.Doniņa, E. Guščika

Arheoloģiskie pieminekļi Alūksnes un Apes novados/Archaeological sites in the counties of Alūksne and Ape. Rīga, 2014.

Antonij Vilcāne

Rūdolfs Brūzis, Antonija Vilcāne. Kas ir arheoloģija?/What is archaeology? Rīga, 2014.

Antonija Vilcāne

Rediģētie zinātniskie krājumi:

1. Arheoloģija un etnogrāfija. 27. laidiens. Red. A.Vasks, A.Vilcāne (Rīga, 2014.

2. Arheoloģija un etnogrāfija. 28. laidiens. Red. A.Vasks, A.Vilcāne. Arheologam Adolfam Stubavam veltītās starptautiskās zinātniskās konferences (Rīga, 27.–29.09.2013.) “No apmetnēm līdz mūra pilīm: dzīvesvietas cauri laikmetiem. Arheologam Adolfam Stubavam – 100” materiāli. Rīga, 2014.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv