Zinātniskās konferences

 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība”
 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”
 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” 28.05.2015.
 • 5. starptautiski pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”. Kopējā Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Augstskolas konference

Rakstu krājumi

 • Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691-5828, Index-Copernicus, EBSCO.
 • Valsts robežsardzes koledžas un RA V starptautiskās pētnieciskās konferences „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā” rakstu krājums (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.

Studiju virziena docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu docētāji sagatavo publikācijas, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (SCOPUS, EBSCO, Index Copernicus u.c.), kā arī starptautisku konferenču krājumos, regulāri piedalās starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros

Nozīmīgākās publikācijas

 • Amantova-Salmane,L., Igavens,M., Silineviča,I. (2016) Research of new product development process’. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8),p.116-124. .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Amantova-Salmane, L, Igavens,M., Silineviča, I. (2016) A new innovative products portfolio in a market from business incubators in Latvia 2009-2014’ Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers, 2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.93-101 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2016). Management Peculiarities of Rural Tourism Development in Lithuanian and Latvian Regions. Proceedings of the 13th International Scientific Conference ,,Human Potential Development”. June 7-9, 2016. University of Szczecin, Poland, 70-82.pp. ISBN 978-83-7518-782-3.
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Garjāns J, Pokule V. (2016). Possibilities of improvement the preparedness of officers of the border control and immigration control structural units of the State Border Guard for Schengen evaluation on-site visits. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp14-25. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1697
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Livdāns J. (2016). Practical aspects of cooperation between the state border guard of Latvia and federal security service border guardservice of Russian Federation. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp14-25. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1698
 • Arbidane I., Lobanovs A., Pokule V., Liepiņš A. (2016). Effect of Cooperation with the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) on the facilitation of training process of the Latvian State Border Guard officers. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6)  pp25-36. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1704
 • Arbidane I., Tarasova M. (2016). Analysis and Development Possibilities of Business Incubators in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 27-28, 2016. Vol.6  Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 215.-225.pp. ISSN 1691-5887, Databases: Thomson Reuters Web of Science, DOI: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/41
 • Arbidāne I., Mietule I., Klodane A. (2015).The methods for valuation and recognition of the balance sheet items in financial accounting and their impact on calculation of the liquidity ratios. International Scientific Conference "Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies and Business Synthesis" October 15–16, 2015 at Vilnius University, Faculty of Economics, Research paper ISBN 978-609-459-584-4 Vilnius University, 2015.
 • Arbidāne I., Raišiene A.G. (2015). International trade and Implementation and Au-diting of IMS: the Managerial Viewpoint. International Economics Letters Volume: 4,Issue:2, pp. 66–79 ISSN: 1805-7306 .Databases ERIH PLUS, pieejams: http://tplondon.com/journal/index.php/iel/article/viewFile/667/465
 • Āboltiņš A., Kalis H., Kangro I.(2016). On Mathematical Modelling of Heat and Moisture Distribution in Porous Multilayer Media. 15th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, May 25-27, 2016, Jelgava, Latvia, Volume 15, pp. 37-44., Elsevier SCOPUS: (ISSN: 1691-5976).
 • Dembovska I, Silicka I., Ļubkina V., EDUCATIONAL TOURISM IN THE TRAINING OF FUTURE TOURISM PROFESSIONALS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.IV, May 27th-28th, 2016. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 2016. p. 245.-256.              DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol4.1570,               Pieejas veids:              http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1561
 • Dembovska I., Silicka I., Generation methods of creative and innovative idejas in the tourism and hospitality industry/ Kreatīvu un inovatīvu ideju ģenerēšanas metodes tūrisma un viesmīlības nozarē. Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Economics and Management. International Academic Conference. Scientific research transfer to the study process. Abstract. March11, 2015. ISBN 978-9984-44-157-3
 • Dembovska I., Silicka I., Tourism and Hospitality Professionlas Importance of Communicative Competence in Professional Activity. Kauno Kolegija/University of Applied Sciences 1st International Conference „ Innovative (Eco) Technology, Entrepreneurship and Regional Development” . Conference proceedings, ISBN 987-9955-27-479-7 (online)
 • Litavniece L., Silicka I., (2016)Vietējās identitātes pārtikas produkta novērtējums gastronomiskā tūrisma attīstībā Rēzeknes pilsētā un novadā. SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” materiālu krājumā ISSN 1691-5887, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science)  datu bāzē. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol4.1570 Pieejas veids: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1559
 • Mietule I., Lonska J., (2015) The impact of human capital development on the economic and social development of a country: empirical study. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. -180. www.scopus.lv
 • Mietule I., Skėruvienė V., Ubrežiova I., Znotiņa D. (2016) Legal and Financial work Aspects of Academic Staff in Lithuania, Slovakia and Latvia. Proceedings of the international scientific conference. Vol.4. Rezekne Academy of Technologies. 2016, 391.-399., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Mietule I., Zvaigzne A. (2015) Assessment of the Strategy of the Local Action Group „Partnership of Rezekne District Communities”, Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Rural Development 2015, Article DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2015.095, http://web.a.ebscohost.com
 • Mietule I., Zvaigzne A. (2015) Ways of receiving information in the local action group (LAG) territory. 7th International scientific and expert conference of the International TEAM Society : proceedings, Belgrade, Serbia, 14–16th October / Faculty of Mechanical Engineering. University of Belgrade. - Belgrade,  pp. 470-474
 • Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinsla A. (2016). Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the Lag Territory. Proceedings of the international scientific conference. Vol.4. Rezekne Academy of Technologies. 2016, 400-410., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Mietule, I., Znotiņa, D. The role of higher education institutions in cooperation with the labour market: challenges and opportunities (Latvia’s case). Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования : материалы II Междунар. науч.-практ.конф., Полоцк, 20–21 окт. 2016 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; под ред. И. В. Зеньковой. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 2. 152 -157 с.
 • Musayeva,N., Silinevica,I. Tourism development impact on the economy of Azerbaijan. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.61-68 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Puzule, A. (2015). Assessment of Direct Taxation Instruments. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences, 1(7). ISSN 1691-5828 Rezekne: Rezekne Higher Education Institution, pp. 147-163 http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid =6&sid=34bcec2f-78c8-4c1d-8f36-3fd08e6875cf%40sessionmgr107&hid=115&bdata= JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=112570738&db=bsu
 • Puzule, A., Zubule, E. (2015). Problems of financial provision at the Latvian municipalilities in the tax policy context. Applied Economics: Systematic Research, 9.2. ISSN 2335-8742 Kaunas: Vytautas Magnus University, pp. 91 – 105 http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=34bcec2f-78c8-4c1d-8f36-3fd08e6875cf%40sessionmgr107&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=113701128&db=bsu
 • Puzule, A., Zubule, E. (2015). Problems of financial provision at the Latvian municipalilities. Proceedings of  the 13th International Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. ISSN 2029-8072 Kaunas: Vytautas Magnus University, pp. 431 – 444
 • Saulaja I., Zvaigzne, A., Mietule I. (2016). Labour costs and Productivity in Latvia. Proceeding of the 2016 International conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”. No 42, Jelgava,   LLU ESAF. 21.- 22 April 2016. pp 150-156
 • Silicka I., Dembovska I., The change of a university lecturer’s role in a contemporary learning environment/ pasniedzēja lomas maiņa mūsdienu mācību vidē. Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Economics and Management. International Academic Conference. Scientific research transfer to the study process. Abstract. March11, 2015. ISBN 978-9984-44-157-3
 • Silicka I., Ļubkina V., (2015) The theoretical aspects of the building professional competences of the hospitality industry specialists SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” materiālu krājumā ISSN 1691-5887, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science)  datu bāzē. http://apps.isiwebofknowledge.com/
 • Silineviča,I. Competitiveness opportunities of Tourism in Latgale region. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.102.-115 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Silineviča,I.(2015). Opportunities for the Regional University in Decreasing Emigration. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2015.- Rezekne (Latvia).Nr.1(7). p .Indexed: EBSCO, Copernicus
 • Silineviča,I., Slovikova,I. (2015). Research of Some Economical Aspects Related to Emigration: Case of Slovak and Latvia. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2015.- Rezekne (Latvia).Nr.1(7). .Ind: EBSCO, Copernicus ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Žubule, Ē., Puzule, A. (2015). The Conceptual Content of State Budget Process in Economic Theory. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences, 1(7). ISSN 1691-5828 Rezekne: Rezekne Higher Education Institution, pp. 203-216 http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=34bcec2f-78c8-4c1d-8f36-3fd08e6875cf%40sessionmgr107&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=112570742&db=bsu
 • Gaveika, Personality Development, Education and Competence as Basic Elements of Creativity. International Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2016". ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629. pp 10.
 • Gaveika, A. Bulgakova, I. Asylum Law Regulation and Current events of its Application in Latvia. 5th International scientific and practical conference „Border Security and Management". 11. – 12.05.2016. Journal of internal Security and civil Defence Sciences. pp 53 – 63. ISBN 978-9934-8388-4-2.
 • Gaveika, A. The Republic of Latvia within the dimensional Framework of International Legal Subject. In: Rezekne Higher Education International Conference 2015 symposium - social science journal "Latgale national economy research" Nr.1(7),(ISSN 1691–5828), (international scientific publications database Index Copernicus, OBSCE). Rezekne: Rezekne Higher Education Institution publishing, 2015, p 227. pp.58 – 73. http://search.ebscohost.com
 • Gaveika, A. The Operational principles of the State Border Guard within the legal framework. In: The State Border Guard: development, problems, solutions: State Border Guard officials and the State Border Guard College students III scientific - practical conference 21.05.2015. Riga: SIA „Drukātava", 2015. P 252. pp 6 – 16.
 • Gaveika, A. Alien concept deformation in aspect of the Schengen acquis. In: Implementation and application of innovatory ideas in the Latvian legal system: Lawyers day scientific conference proceedings. Rezekne: Rezekne Higher Education Institution, 2015, p 107 pp 25 – 34.
 • Pavlovičs J. (2016) Elektroniskās apmācības attīstība Valsts robežsardzes koledžā. //Valsts policijas koledžas IV starptautiskās zinātniskās konferences "Moderno tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības institūciju darbā un to darbinieku izglītošana" materiāli - Rīga 2015. - 198.-210.lpp.;
 • Pavlovičs J. (2016) Perspectives on developing e-learning at the State Border Guard College of the Republic of Latvia. //Iekšējas drošības un civilas aizsardzības zinātņu žurnāls Nr.1(6) "Robežu drošība un pārvaldība" (ISBN 978-9934-8388-4-2) - Rēzekne 2016. - 112.-122.lpp.
 • Adijāne I. (2016) Ierobežojošo pasākumu nosacījumi patvēruma procedūrā"//Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski-praktiskās konferences "INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS" materiāli (CD formātā). - Rēzekne, 2016.
 • Skorodihins J. (2016) Challenges for public security”, referāts “Actual challenges and events for the National border security of Latvia” Lietuvas Republikas Mikolasa Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte Kauņā
 • Skorodihins J. (2016) VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Border security and management”, uzstāšanās ar referātu “Topicalities and problems of implementing foreseen measures and proposals in the Integrated border management concept of the Republic of Latvia for 2013-2018
 • Zuzeviciute, V., Ruibytė, L., Adamonienė, R., Pranevičienė, B. & Dobržinskienė, R. Problematic aspects of teachers' competence education: Lithuanian case; EDULEARN16: Conference proceedings: 8th International conference on Education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016. IATED Academy, p. 6914-6920  
 • Zuzeviciute, V., Ruibytė, L., Adamonienė, R., Stepanovienė, A., Pranevičienė, B. & Dobrzinskiene, R. The problem of using open educational resources in the Lithuanian language as a less widespread language in the world In : Society, integration, education. 2016, 4, p. 204-212
 • Ruibytė, L., Adamonienė, R., Zuzeviciute, V., Pranevičienė, B., Stepanovienė, A. & Dobržinskienė, R. Values of school organization in the context of learning organization (experience of the LangOERproject), 2016 In : Human resources management and ergonomics (HRM & E). 10, 2, p. 97 107 p.
 • De Diego Angeles, P. Radicalism and Terrorism. Book (article about financial issues), Peter Lang Edition, 2017.
 • Ramos, M.H. Breach by the Constitutional Court of the Fair Administration of Justice within the Admission process of the recurso de amparo. The European Court of Human Rights Case Arribas Anton v. Spain. Constitutional Law Spanish Journal (Revista Espanola de Derecho Constitutional) (108, 2016)
 • Ramos, M.H. The right of access to public information in the Spanish legal system. Transparency & Society Journal (Revista Transparencia & Sociedad), 2016
 • Ramos, M.H. A step further in the relationship between the European Union and the United States of America regarding personal data. The invalidation of the Safe Harbour decision, European Law General Journal (Revista General de Derecho Europeo), 39, 2016.
 • Duric, Dž. Zbornik povzetkov [Elektronski vir]: prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji, 18.maj 2016/urednika Dž. Duric, A.K.Oberčkal; [organizator posveta Center za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji na Generalni policijski upravi]
 • Duric, Dž. Transformacijsko vodenje v policijski hierarhiji. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/Prvi_posvet_o_raziskovalni_dejavnosti_v_policiji.pdf
 • Duric, Dž. Razvoj vodenja v policijskih organizacijah. https://www.fvv.um.si/dv2016/DV-2016-povzetki.pdf 
 • Donati, S., Zappala, S., Gonzales-Roma, V. (2016) The influence of friendship and communication network density on individual innovative behaviours: a multilevel study. European Journal of Work and Oganizational Psychology, 25 (4), p. 583 - 596
 • Kravchenko, E., Zappala, S. (2017) Collective Organizational Efficancy and Collective Work Engagement in Internationalized Companies: The Moderating Role of Specific Collective Organizational Efficancy. Psicologia Sociale, 1/2017, p, 57 - 75
 • Link, M. Virtual Learning Environments for Crises management training. Proceedings of Estonian Academy of Security Sciences. "Sustained Security"- A Framework for Training Internal Security Officers to Manage Joint Response Events in a Virtual Learning Environment Firefighter Magazine (2015, Vol 2)
 • Op den Buijs, T. Can PTSD be prevented? In: NL Arms (Netherlands Annual Review of Military Studies), 2016.

Monogrāfija

Arbidāne, I., Mietule, I., Silineviča, I. (2014) Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu izpēte. Rēzekne. RA Izdevniecība.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv