Zinātniskās konferences

 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”
 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” 28.05.2015.
 • 5. starptautiski pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”. Kopējā Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Augstskolas konference

Rakstu krājumi

 • Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691-5828, Index-Copernicus, EBSCO.
 • Valsts robežsardzes koledžas un RA V starptautiskās pētnieciskās konferences „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā” rakstu krājums (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.

Studiju virziena docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu docētāji sagatavo publikācijas, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (SCOPUS, EBSCO, Index Copernicus u.c.), kā arī starptautisku konferenču krājumos, regulāri piedalās starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros

Nozīmīgākās publikācijas 2014. gadā

 • Volkova, J. (2014) The development of the latvian insurances market in the context of the current processes of economy. The strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VI International scientific-practical conference. North Charleston, USA.
 • Arbidane I., Mietule I., Brosova I., (2014). The Latvian region of Latgale employee happiness study in the context of the motivation. International Scientific Practical Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 2014. Collection of Scientific Articles 17 April, 2014, 5-12 lpp. ISBN 978-9955-27-430-8
 • Buls A., (2014.) RA Zinātniski praktiskā konference „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā”,Izņēmuma stāvokļa regulējuma problemātikas Latvijā psiholoģiski tiesiskais aspekts (kontekstā ar notikumiem Ukrainā) Publicēta RA 2014.g. konferences rakstu krājumā
 • Gaveika A., (2014) Latvijas valsts teritorijas kā valsts suverenitātes elementa tiesiskais regulējums. No: Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā: Rēzeknes Augstskolas zinātniski - praktiskās konferences 03.04.2014. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2014. 172 lpp. ISSN 978-9984-44-139-9. 21.-29.lpp.
 • Adijāne I., (2014)„Starptautiskās aizsardzības nepieciešamības izpratnes veidošana” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Pavlovs J., (2014)„Fiziskās sagatavotības prasības Valsts Robežsardzē, to problemātika” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Skorodihins J., (2014)„Tiesību normu interpretēšana Valsts Robežsardzes drošību jomā, piemērojot iztulkošanas metodi” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Madžuls J., (2014)„The development of Border Guards Professional training system in the field of stolen vehicle identification” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Prikulis A., (2014)„Perrsonāla profesionālās sagatavošanas īpatnības robežpārbaužu struktūrvienībās” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Pavārnieks Dz., (2014) „Taktisko elementu integrācija praktiskās šaušanas vingrinājumos un to nozīme robežsargu praktisko iemaņu paaugstināšanā” Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robežsardzes koledžas V starptautiskās pētnieciskās konference (2014.gada 7.-8.maijs).-Rēzekne, 2014. ISBN 978-9934-8388-2-8.
 • Silineviča, I. (2013) Implementation problems of Development Strategies: case study of Dagda county. Integrated and Sustainable Regional Development., Jelgava (Latvia). No.31. ISSN 1691-3078 (AGRIS, EBSCO datu bāzēs)
 • Silineviča, I. (2014) Rēzeknes novada attīstības stratēģijas ieviešana tūrisma attīstības kontekstā. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers. Rezekne (Latvia). Nr.1(6). p 171-185. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Silineviča, I. (2013) Ludzas novada attīstības stratēģijas ieviešanas izpēte tūrisma attīstības kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Journal of Social Sciences. Research papers. Rezeknes Augstskola (Latvia) Nr.1 (5). p.202-212. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Mietule, I., Klodāne, A. (2014) Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības process. Teorētiskās pamatnostādnes un praktiskā izpēte. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,135.-152.lpp. ISSN 1691-5828, (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Silicka, I., Dembovska, I, (2014) Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latgalē/ Sustainable development of rural tourism in Latgale. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 20.-41.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Silicka, I., Dembovska, I. (2014) Gastronomiskā tūrisma piedāvājuma izpēte un analīze Latgales reģionā/Research and analysis of gastronomic tourism in Latgales region. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,152-171. ISSN 1691-5828, (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Čerpinska, A. (2014) Sieviešu konkurētspēja darba tirgū Latgalē. Latgales Tautsaimniecības pētījumi: sociālo zinātņu žurnāls. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Reģionālistikas zinātniskais institūts. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2014., Nr. 1(6) 186.- 198..lpp (līdzautori Anda Zvaigzne, Inese Saulāja) (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Gaveika, A.,(2014) Sabiedriskās kārtības un citu apdraudējumu jēdzienu saturs un loma robežšķērsošanā. No: Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi: Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences 10.04.2014. rakstu krājums - sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” (ISSN 1691–5828, starptautiskajā zinātnisko izdevumu datu bāzē Index Copernicus). Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2014. 216 lpp. ISSN1691-5828. 67.-76.lpp. Publicēts. Pieejams: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/rakstu_krajumi/latv_tauts_petijumi/Nr_1(6).pdf.
 • Gaveika A., (2014) Schengen acquis States in aspect of Border Regime. In: CGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism: international scientific conference: 1-10 September, 2014. Papers will be indexed in ISI WEB OF KNOWLEDGE, THOMSON REUTERS SCOPUS, ELSEVIER, CROSSREF, EBSCO Host, Pro Quest, GOOGLE SCHOLAR, CROSSREF CITEDBY LINKING, BRITISH LIBRARY. Bulgaria, Albena: Published „Andrey Lyapchev”, 2014. 974 p. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-569. p.787-792. Publicēts.
 • Adijāne I., (2013). „Patvēruma procedūras un ar to saistīto jēdzienu izpratne mūsdienās” Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” materiāli (2013.gada 10.-12.oktobris) II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas. – Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-688-1. Datu bāzes: GESIS SocioGuide http://sowiport.gesis.org/nc/en/search/search-form. Electronic Journals Library of University of Regensburg http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA7colors=7&lang=en&&jq_type1=QS&jq_term1=2255-8853.

Monogrāfija

Arbidāne, I., Mietule, I., Silineviča, I. (2014) Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu izpēte. Rēzekne. RA Izdevniecība.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv