Zinātniskās un akadēmiskās konferences

 • 17. studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” 28.05.2015.
 • 19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas." 22.04.2015.
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” aprīlis, 2016
 • Starptautiskā akadēmiskā konference „Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā” 11.03.2015.

Rakstu krājumi

 1. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi. Starptautiskās studentu un docētāju zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA, ISBN 978-9984-44-134-4
 2. Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Rēzekne: RA, kopš 2015.gada iekļauts datu bāze EBSCO, ISSN 1691-5828
 3. Inženierzinātņu rakstu krājums Vide. Tehnoloģija. Resursi, Rēzekne: RA, pieejams http://zdb.ru.lv; iekļauti Scopus datu bāzē, ISSN 1691-5402
 4. Scientific research transfer to the study process. International Academic Conference. Abstract. March 11, 2015. Rēzekne: RA, ISBN 978-9984-44-157-3

Nozīmīgākās publikācijas 2014.gadā 

 • Arbidāne I., Mietule I., Brosova I. (2014) The Latvian region of Latgale employee happiness study in the context of the motivation. International Scientific Practical Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 2014. Collection of Scientific Articles 17 April, 2014, 7.-12. ISBN 978-9955-27-430-8
 • Dembovska, I., Silicka, I. (2014) Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latgalē/ Sustainable development of rural tourism in Latgale. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 20.-41.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Krūze, M. (2014) Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana sociālo pakalpojumu jomā Rēzeknes pašvaldībā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 117.-135.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Litavniece, L. (2014) Risk management in provision of city attractiveness. Journal of positive management. Vol. 5, Nr.3, p.3-14, (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Mietule, I., Klodāne, A. (2014)., Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības process. Teorētiskās pamatnostādnes un praktiskā izpēte Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 117.-135.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Mietule, I., Brūna, I. (2014) Review and evaluation of the research methodology in the accounting discipline in Latvia from 2003 until 2013. Proceeding of International conference on Accounting, Auditing and Taxation, DeStech Publications, Inc. ISBN 978-1-60595-204-8, p.288.-298. (Thomson ISI Proceeding datu bāzē)
 • Mietule, I., Silineviča, I. (2014) Socio-economic research of the Latgale region (Latvia). Actual Problems of Economics, Scientific Economic Journal No 1 (155). ISSN 1993-6788, p.251.-260. (SCOPUS datu bāzē)
 • Nikitina V. (2014) Cyclical Changes of Houscholds-Consumers Expenditures and Demograpes Factors in Latvia im the Years 2004-2014/ Циклические изменения расходов домохозяйст-потребителей и демографических факторов в Латвии в 1004-2014 годах // Handel wewnetrzny. Institut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Nr.4 (lipec-sierpien 2014). ISSN 04385403. Warszawa. S.213.-229.
 • Silicka, I., Dembovska, I. (2014) Gastronomiskā tūrisma piedāvājuma izpēte un analīze Latgales reģionā/Research and analysis of gastronomic tourism in Latgales region. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,152-171.lpp. ISSN 1691-5828, (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Silineviča, I. (2014) Rēzeknes novada attīstības stratēģijas ieviešana tūrisma attīstības kontekstā. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers. Rezekne (Latvia). Nr.1(6). p 171-185. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Silineviča, I. Mietule, I., (2014) Problems in the implementation of development strategies in the context of tourism development: the case study of Cibla county. Actual Problems of Economics, Scientific Economic Journal No 1 (151). ISSN 1993-6788, p.289.-296. (SCOPUS datu bāzē)
 • Volkova, J. (2014). The development of the Latvian insurances market in the context of the current processes of economy / The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VI International science-practical conference. North Charleston, USA, 17-18 April 2014. – North Charleston: CreateSpace, 2014. – p.8.-10.
 • Zvaigzne A., Saulāja I., Čerpinska A. (2014),Sieviešu konkurētspēja darba tirgū Latgalē Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 117.-135.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
 • Žubule Ē., Paleja S.(2014), Iespējamie nodokļu modeļi Latgales reģiona ekonomikas stimulēšanai Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 117.-135.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv