Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Studiju programma "Pedagogija"

Vārds, uzvārds

Studijas RA doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Promocijas darba nosaukums

Zinātnes nozare,

apakšnozare

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Inamora Zaiceva

2008 - 2012

Asoc.prof., Dr.psych. Larisa Brokāne,
Dr.paed. Rasma Vīgante

Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem

Pedagoģija, Nozaru pedagoģija

2013

Svetlana Ušča

2008 - 2012

Dr.paed. Velta Ļubkina,

Dr.paed. Rasma Vīgante

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Ilga Prudņikova

2008 - 2012

Dr.paed. Emīlija Černova

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Spodra Austruma

2008 - 2012

Dr.phil. Valdis Tēraudkalns,

Dr.paed. Rudīte Andersone

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā

Pedagoģija, Skolas pedagoģija

2012

Ženija  Truskovska

2008 -2013

Prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

2013

Jānis Poplavskis

2009-2013

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē

Pedagoģija, skolas pedagoģija

2013

Studiju programma "Vides inženierzinātne "

Vārds, uzvārds

Studijas RA doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Promocijas darba nosaukums

Zinātnes nozare,

apakšnozare

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Edgars Čubars

2008 - 2011

Prof. Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks

Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums

Vides zinātne, Vides inženierzinātne

2014

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv