Studiju programma "Pedagogija"

Vārds, uzvārds

Studijas RA doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Promocijas darba nosaukums

Zinātnes nozare,

apakšnozare

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Inamora Zaiceva

2008 - 2012

Asoc.prof., Dr.psych. Larisa Brokāne,
Dr.paed. Rasma Vīgante

Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem

Pedagoģija, Nozaru pedagoģija

2013

Svetlana Ušča

2008 - 2012

Dr.paed. Velta Ļubkina,

Dr.paed. Rasma Vīgante

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Ilga Prudņikova

2008 - 2012

Dr.paed. Emīlija Černova

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Spodra Austruma

2008 - 2012

Dr.phil. Valdis Tēraudkalns,

Dr.paed. Rudīte Andersone

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā

Pedagoģija, Skolas pedagoģija

2012

Ženija  Truskovska

2008 -2013

Prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

2013

Jānis Poplavskis

2009-2013

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē

Pedagoģija, skolas pedagoģija

2013

Studiju programma "Vides inženierzinātne "

Vārds, uzvārds

Studijas RA doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Promocijas darba nosaukums

Zinātnes nozare,

apakšnozare

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Edgars Čubars

2008 - 2011

Prof. Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks

Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums

Vides zinātne, Vides inženierzinātne

2014

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv