Studiju programma „Pedagoģija”

Vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Prom. d. vadītājs

Laškova Jeļena

2010

Darba meklētāju karjeras vadības prasmes nodarbinātības atbalsta programmās

Dr.paed. Aina Strode

Kepule Iveta

2011

Skolēna pašrealizācijas prasmes veidošana mūzikas mācībās

Dr.paed. Aina Strode

Kolendoviča Indra

2011

Pedagoga palīdzība sociālā riska ģimeņu bērnu patstāvības veidošanai pusaudžu vecumā

prof. Dr.paed. Velta Ļubkina

Urtāne Olga

201

1

Pusaudžu ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem gatavības veidošanās karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā

prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Burceva Rita

2012

Pedagoģiskā darbība muzeja vidē

Dr.paed. Rasma Garleja

Indriksons Alens

2012

Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā

Dr.paed. Velta Ļubkina

Silagaile Ligita

2012

Svešvalodas izmantošana komunikatīvās prasmes attīstīšanai valsts nacionālajos bruņotajos spēkos

Dr.paed. Svetlana Ušča

Jankovska Jekaterina

2013

Metodika vājredzīgu un neredzīgu bērnu pēctecīgai pārejai mācībām 1.klasē

Dr.paed. Ilga Prudņikova

Keišs Kristaps

2013

Nevalstisko organizāciju atbalsts sociālo pedagogu darbā

prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Apsāne Iveta

2014

Speciālistu atbalsta tīkla izveide agrīnās pedagoģiskās palīdzības (intervences) organizēšanai

Dr.paed. Svetlana Ušča

Švalbe Valentīna

2014

Sociālā darbinieka profesionālās kompetences pilnveide darbam ar sociāli atkarīgiem jauniešiem

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Purne Iveta

2014

Sociālā darbinieka profesionālā veidošanās

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Silicka Inese

2014

Profesionālo kompetenču pilnveides teorijas un prakses kopsakarības

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Mocevičiene Aldona

2014

Adult person with moderate to profound intellectual disability optimization though music therapy techniques

Dr.paed. Ilga Prudņikova

Studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

Doktoranta vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba vadītājs

Krasons Egils

2011

Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija

Profesors Dr.sc.ing. Artis  Teilāns

Valbahs Edvards

2011

Optimizācijas metodes sarežģītu sistēmu modelēšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Krasovskis Viktors

2012

Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas sistēmu projektēšanas un modelēšanas metodoloģijas izstrāde

Profesors Dr.sc.ing. Artis  Teilāns

Samusenko Ivans

2012

Lēmumu pieņemšanas problēmas ātri mainīgos apstākļos

Profesors Dr.sc.ing. Oļegs  Užga -Rebrovs

Radionovs Andrejs

2013

Riska novērtēšanas metožu analīze un pielietošana sākotnējās informācijas nepietiekamības apstākļos

Profesors Dr.sc.ing. Oļegs Užga -Rebrovs

Kodors Sergejs

2013

Objektu atpazīšana 3D lāzerskenēšanas punktu mākonī

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Zarembo Imants

2013

3d ģeotelpiskās informācijas ontoloģijas

Profesors Dr.sc.ing. Artis  Teilāns

Larionovs Aleksandrs

2014

Ontoloģijās balstītu sociālo tīklu draudu analīze

Profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Bērziņš Ansis Ataols     

2014

Dabisko valodu automatizētā salīdzināšana  

Profesors Dr.sc. ing. Artis Teilāns

Rasis Kārlis

2014

GPS vadāmas robotu sistēmas vadības procedūras izstrāde

Profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Studiju programma „Vides inženierzinātne”

Doktoranta vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba vadītājs

Filipenko Marina

2010

Virszemes ūdeņu eitrofikāciju izraisošo faktoru – fosfora un slāpekļa savienojumu – izplūdes samazināšanas metožu izstrāde

Profesors Dr.habil.geol.

Gotfrīds Noviks

Vaļģis Gundars

2010

Elektrofizikālo procesu izpēte pastāvīgas strāvas avotu ilglaicīgas darbības nodrošināšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

Barkāns Andris

2011

Vēja dinamisko parametru un potenciālo resursu izpēte Latgales reģionā elektroenerģijas ražošanas procesa optimizācijai

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Edmunds  Teirumnieks

Treijs Juris

2011

Feromagnētiskie sorbenti un to pielietošanas iespējas naftas produktu savākšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Edmunds  Teirumnieks ,

profesors Dr.habil.sc.ing.

Viktors Mironovs, RTU

Semjonova Indra

2012

Noturīgo organisko piesārņotāju avotu identificēšana un piesārņojuma mazināšanas metožu izstrāde

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Edmunds  Teirumnieks

Pleikšnis Staņislavs

2012

Jauni ekoloģiski būvmateriāli ēku energoefektivitātes paaugstināšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Siniciņa Natālija

2013

Mākslīgas apzaļumošanas tehnoloģija cilvēkam optimālas aerojonu koncentrācijas nodrošināšanai

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Pužule Valentīna

2014

Katlešu svītas mālu izmantošana ekoinovatīvu materiālu izstrādes tehnoloģijās

Profesors Dr.habil.geol.

Gotfrīds Noviks

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv