Informācijas meklētāji

Google Scholar - https://scholar.google.lv/

Google Books - https://books.google.com/

eLibraryUSA

Amerikas kultūras centrs piedāvā bezmaksas e-resursus, kas pieejami no platformas eLibraryUSA

Visi pieejamie resursi ir bezmaksas un pieejami jebkuram interesentam. Lai iegūtu piekļuvi nepieciešams rakstīt ircriga@state.gov norādot, ka vēlaties iegūt piekļuvi eLibraryUSA un savu vārdu, uzvārdu kā arī e-pasta adresi. Aptuveni trīs darba dienu laikā jūs e-pastā saņemsiet atbildi ar piekļuves datiem.

eLibraryUSA apkopo dažādus vērtīgus un noderīgus e-resursus. Kolekcijā pieejami: ebrary, World History in Context, National Geographic Kids, National Geographic Virtual Library, Reaseach in Context, Science In Context, ProQuest Research Library, BookFlix, CQ Researcher un citi. Pilnu pieejamo resursu sarakstu skatīt http://elibraryusa.state.gov/resources.html

Augstskolu zinātniskie izdevumi

The Scientific Journal of Rezekne Academy of Technologies - http://journals.ru.lv/

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti - https://ortus.rtu.lv/science/lv/series

Latvijas Universitātes raksti - http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/

Daugavpils Universitātes zinātniskie izdevumi - http://du.lv/zinatne-un-petnieciba/zinatniskie-izdevumi/

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti - http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-rezultati/rsu-zinatniskie-raksti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais žurnāls "Rural Sustainability Research" - http://www.llu.lv/lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research

Promocijas darbi

Vispārīga satura uzziņu avoti

Ceļvedis e-Latvijā - https://www.latvija.lv/

Karšu pārlūks - https://kartes.lgia.gov.lv/karte/

Cits ģeogrāfijas skatījums: Neogeo.lv - http://neogeo.lv/

Terminoloģijas portāls - http://termini.tilde.lv/DesktopDefault.aspx

Tildes tulkotājs - http://translate.tilde.com/

Vēstures enciklopēdiskā vārdnīca - http://vesture.eu/index.php/S%C4%81kumlapa

Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/

Reliģiju enciklopēdija - http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/

Simbolu enciklopēdija - http://www.symbols.com/

Vārdnīcas internetā - http://goo.gl/f6JMUW

Pasaules tautu un valstu enciklopēdija (Страны мира) - http://www.countries.ru/

Encyclopedia of Earth - http://www.eoearth.org/

Encyclopedia of Life - http://www.eol.org/

Ancient History Encyclopedia - http://www.ancient.eu/

Governments on the WWW - http://www.gksoft.com/govt/en/

Online Dictionary of the Social Sciences - http://bitbucket.icaap.org/dict.pl

Enciklopēdija KRUGOSVET - http://www.krugosvet.ru/

Vārdnīcu pasaule (Мир словарей) - http://gufo.me/

Daba un dabas aizsardzība

Dabas aizsardzības pārvalde - http://www.daba.gov.lv/public/lat/

Dabas dati - http://www.dabasdati.lv/

Latvijas daba - http://www.latvijasdaba.lv/

Latvijas Dabas fonds - http://ldf.lv/lv

Vide

Valsts vides dienests - http://www.vvd.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/par_dienestu/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv/

Žurnāls Vides Vēstis - http://www.videsvestis.lv/

Darba vide. Darba aizsardzība

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Publikācijas - http://osha.lv/lv/publications

Ķīmija

Chemistry journals - http://www.springeropen.com/journals#Chemistry

ChemSpider - http://www.chemspider.com/

LearnChemistry - http://www.rsc.org/learn-chemistry/

PubChem - http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#

Ekonomika

Kompānijas SSI Schaefer žurnāla "update" izdevumi - http://goo.gl/DX4mho

Biznesa portāls: Db.lv - http://www.db.lv/

Latvijas portāls par finansēm un ekonomiku - http://financenet.tvnet.lv/

LR Centrālā statistikas pārvalde - http://www.csb.gov.lv/

LR Ekonomikas ministrija - https://www.em.gov.lv//

LR Labklājības ministrija - http://www.lm.gov.lv/text/80

Valsts reģionālās attīstības aģentūra - http://www.vraa.gov.lv/lv/

EconBiz - https://www.econbiz.de/

Matemātika

The Electronic Library of Mathematics - http://www.emis.de/journals/

Matemātikas portāls (krievu val.) - www.mathnet.ru

ArXiv.org - http://arxiv.org/

swMATH - http://www.swmath.org/

EuDML - https://eudml.org/

Wolfram MathWorld -  http://mathworld.wolfram.com/

Muzeoloģija

Muzeoloģija - http://muzeologija.lv/lv/publications

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs – www.nmkk.lv

Socioloģija

The Socjournal - http://www.sociology.org/

Sociological Research Online - http://www.socresonline.org.uk/

Qualitative Sociology Review - http://goo.gl/0ZIGSo

Tiesību zinātne

Jurista Vārds - http://www.juristavards.lv/

Likumi.lv - http://likumi.lv/

Latvijas Tiesas - https://www.tiesas.lv/

Latvijas Republikas Satversmes tiesa - http://www.satv.tiesa.gov.lv/

EURLEX Eiropas Savienības tiesību akti - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Juridica - http://www.juridica.lv/lv

Duhaime's Encyclopedia of Law - http://www.duhaime.org/

Journal of Open Access to Law  - https://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal

Rechtsgeschichte - Legal History (Journal of the Max Planck Institute for European Legal History) - http://rg.rg.mpg.de/en/

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

LR Patentu valde - http://www.lrpv.gov.lv/lv

Preču zīmju datubāzes - http://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-zimes/datubazes

Dizainparaugu datubāzes - http://www.lrpv.gov.lv/lv/dizainparaugi/datubazes

Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji - http://inventions.lza.lv/proto.php?id=135

Innovaccess (A European Network of National Intellectual Property Offices) - informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību Eiropā - http://www.innovaccess.eu/

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) - https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/

Eiropas Patentu iestāde (EPO) - http://www.epo.org/

Espacenet Patent search (Eiropas Patentu iestādes uzturēta datubāze) - http://worldwide.espacenet.com/

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) - http://www.wipo.int/portal/en/index.html

Eirāzijas Patentu organizācija - http://www.eapo.org/en/

Valodniecība

Latviešu valodas apguve, pētniecība, e-vārdnīcas - http://www.vvk.lv/

Latviešu valodas aģentūra - http://www.valoda.lv/

Lingvistiskā karte - http://www.lingvistiskakarte.lv/

Vietvārdu datubāze - https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www.sakt

Filozofija

E-žurnāls Publiskās Lietas - http://filozofija.lu.lv/

Literatūras un filosofijas portāls. Satori interneta žurnāls - http://www.satori.lv/

Stenforda filozofijas enciklopēdija - http://plato.stanford.edu/

The Internet Encyclopedia of Philosophy - http://www.iep.utm.edu/

Bibliotēka filozofijas nozarē (krievu val.) - http://filosof.historic.ru/

Kultūra

LR Kultūras ministrija - http://www.km.gov.lv/lv/

Izglītība un Kultūra portāls - http://www.izglitiba-kultura.lv/

Digitalizētais kultūras mantojums internetā

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs - www.nmkk.lv

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka

Latvijas filmas - www.filmas.lv

Pārrobežu E-arhīvs - digitalizēti Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrātie dokumenti, kas attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu. E-arhīvā iekļautas kartes, baznīcu grāmatas, dažādi dokumenti, kas attiecas uz augstskolām, studentiem, u.c. www.earchive-estlatrus.eu

Europeana – digitālā bibliotēka ar vairākiem miljoniem digitālo materiālu no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu kultūras institūciju kolekcijām http://www.europeana.eu/portal/

Masu mediji

Eiropas Žurnālistikas observatorija (EJO) - http://lv.ejo-online.eu/

Mans Medijs - http://mansmedijs.lu.lv/

Mediju tilts (sabiedrisko attiecību aģentūra Latvijā) - http://www.medijutilts.lv/

German News Service (GNS) - ziņu dienesta portāls, kas izveidots ar Vācijas starptautiskās raidorganizācijas Deutsche Welle  un valsts vadošās informācijas aģentūras Deutsche Presse-Agentur (DPA) atbalstu (ziņas, galvenokārt, par notikumiem Vācijā).

DPA piedāvātā elektroniskā resursa Germany Today English autorizēta piekļuve RTA bibliotēkas lasītavā

Izglītība

Izglītība Latvijā - http://www.education.lv/

The Journal of Interactive Technology and Pedagogy - https://jitp.commons.gc.cuny.edu/

Daudznozaru e-grāmatas un e-žurnāli

Directory of Open Access books - http://www.doabooks.org/doab

OAPEN Open Access zinātnisko monogrāfiju pilntekstu datubāze humanitārajās un sociālajās zinātnēs - http://oapen.org/home

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Open Access daudznozaru zinātnisko žurnālu pilntekstu datubāze - https://doaj.org/

Zenodo - https://zenodo.org/

CORE (Open access research papers from repositories and journals worldwide) - https://core.ac.uk/

OpenDOAR – apkopo detalizētu informāciju par «Open Access» repozitorijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitorijos vienlaicīgi un katrā repozitorijā atsevišķi -  http://www.opendoar.org/countrylist.php

Open Access eBooks on JSTOR - http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016

Taylor& Francis Online  (Open Access eBooks  and eJournals) -

SpringerOpen - http://www.springeropen.com/journals

Wiley Open Access - http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html

De Gruyter Open - http://www.degruyteropen.com/

Russian Open Electronic Library Cyberleninka - http://cyberleninka.ru/ - brīvpieejas resurss, kurā pieejamas zinātniskās publikācijas dažādās nozarēs, krievu un angļu valodā.

Litportal - http://www.litportal.ru/

Openhumanitiespress - http://openhumanitiespress.org/index.html

Palgraveopen - http://www.palgrave-journals.com/palgraveopen/articles.html

Cogent OA - http://cogentoa.tandfonline.com/

IEEE Open - http://open.ieee.org/

OMICS International Open Access Journals - http://www.omicsonline.org/

Scientific & Academic Publishing (SAP)  (open access zinātniski recenzēti žurnāli daudzās akadēmiskajās jomās) -  http://www.sapub.org/Journal/alljournalslist.aspx

Science Books Online - http://sciencebooksonline.info/

Bibliomania - http://www.bibliomania.com/

Free ebooks by Project Gutenberg - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Bookyards - http://www.bookyards.com/en/welcome#.VqiaoU-sRho

LibriVox free public domain audiobooks - www.librivox.org

Bookboon - http://bookboon.com/

EU Bookshop - Eiropas Savienības Grāmatu veikals ar atvērtu piekļuvi ES publikāciju pilnajiem tekstiem - http://goo.gl/qX7wMg

European Scientific Journal - http://eujournal.org/index.php/esj/index

Innovations and Technologies News - http://innovationsline.com/data3/

Information Research - http://www.informationr.net/ir/

Scientific Journals International (SJI) - http://www.scientificjournals.org/

MDPI - http://www.mdpi.com/

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv