AIZSTĀVĒŠANA

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2017.gada 17.februārī ALENAM INDRIKSONAM piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

Promocijas darba aizstāvēšana

2017. gada 17.februārī plkst. 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121.telpā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē aizstāvēs ALENS INDRIKSONS par tēmu "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā".

Tiek izsludināta pieteikšanās uz Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto inovatīvo pētniecisko ideju konkursu

2016./2017. studiju gadā Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes Biznesa inkubatoru un Rēzeknes Uzņēmēju biedrību ar mērķi veicināt jaunu dzīvotspējīgu ideju un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latgales reģionā.

PIEŠĶIRTS ZINĀTNISKAIS GRĀDS

Rēzeknes Tehnololoģiju akadēmijas Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē 2016.gada 12.decembrī SERGEJAM KODORAM tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas tehnoloģiju nozarē sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgi biļeteni - nav.

Konkurss uz IZM asignētajām doktorantūras budžeta vietām laika posmam no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Zinātnes padome saskaņā ar „Noteikumiem par Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) asignēto budžeta vietu piešķiršanas kārtību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) realizētajās doktora studiju programmās” izsludina konkursu uz IZM asignētajām doktorantūras budžeta vietām laika posmam no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēde

2016. gada 12. decembrī plkst. 13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105.telpā SERGEJS KODORS aizstāvēs promocijas darbu "Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija".

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases rezultāti

Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas komisija atbalstīja tālākajai projekta sagatavošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” šādus kandidātus (secībā pēc iegūto punktu skaita).

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas Zinātņu padome izsludina konkursu uz budžeta vietu

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas Zinātņu padome izsludina konkursu uz budžeta vietu doktora studiju programmā “Pedagoģija” – 1 vieta

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Atkārtotā Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas zinātniskā granta pētniecībai rezultāti

2016. gada 22. martā noslēdzās RTA projektu atkārtotā konkursa "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai".

Atkārtots Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai

2016. gada 23. februārī noslēdzās RTA projektu konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”. Projektu konkursā tika atbalstīti astoņi projekti par kopējo summu 13320 EUR

The Scientific Council of Rezekne Academy of Technologies announces the competition for state funded study places

The documents must be submitted until March 14 3:00 PM, to the Registry of Rezekne Academy of Technologies (room 321, Atbrivosanas aleja 115.)

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas Zinātņu padome izsludina konkursu uz budžeta vietām

Dokumenti jāiesniedz līdz 14.martam plkst. 15.00 Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas kancelejā (Atbrīvošanas aleja 115, 321. telpa).

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai

Lai sekmētu RTA prioritāro pētniecības virzienu attīstību un zinātniskās kapacitātes pieaugumu, Zinātnes padome izsludina projektu konkursu „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”. Pieteikumi konkursam jāiesniedz RTA Zinātņu daļā līdz 2016. gada 2. februārim plkst. 17.00.

Zinātnes padomes sēde

22.decembrī plkst. 10.00 301.telpā notiks Zinātnes padomes sēde.

Vizīte TuroņasN.Kopernikav.n. universitātē

No 30.novembra līdz 1.decembrim Rēzeknes Augstskolas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāne Mārīte Rozenfelde un Zinātņu daļas vadītāja Svetlana Ušča Erasmus + personāla mācību mobilitātes ietvaros iepazinās ar TuroņasN.Kopernikav.n. universitātes, Polija, Izglītības fakultātes darbu.

Doktora studiju programmas “Pedagoģija” seminārs, kurā notiks četru promocijas darbu priekšaizstāvēšana

4.decembrī plkst. 14.00 215.telpā

Rēzeknes Augstskolas Zinātņu padome izsludina konkursu uz budžeta vietām

Dokumenti jāiesniedz līdz 14.decembrim plkst. 15.00 Rēzeknes Augstskolas kancelejā (321. telpa, Atbrīvošanas aleja 115, 321. telpa).

RA Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētnieki piedalās XII Baltistu kongresā Viļņā

Viļņas Universitātē trīs dienu garumā (28.10.–30.10.) noritēja starptautiskais zinātniskais XII Baltistu kongress ar 14 tematiskām sekcijām, t.sk., REGI vadošo pētnieču Sanitas Lazdiņas un Ilgas Šuplinskas organizēto sekciju „Globalizācija un reģionālisms – valodu un kultūru mijiedarbības glokālais raksturs”.

Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs

16.oktobrī Rīgā Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” ietvaros sadarbībā ar Valsts pedagoģiski medīcīnisko komisiju notika Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs.

21.oktobrī plkst. 13.00 301.telpā notiks Zinātnes padomes sēde

Darba kārtībā: Par RA zinātniskā darba plāna apstiprināšanu 2015./2016.st.g. Par Sociotehnisko sistēmu modelēšanas promocijas padomes nolikumu bibliotēkas darbības atskaite un resursu plānošana Intelektuālā īpašuma pieteikšanas kārtība RA Zinātnieku nakts norises analīze Dažādi: 6.1. Promocijas darba tēmu pieteikumu apstiprināšana 6.2. Par zinātnisko rakstu krājuma un monogrāfiju izdošanu

LangOER seminārs Nīderlandē

Rēzeknes Augstskolas pētnieces Sanita Lazdiņa, Ilga Šuplinska un Solvita Pošeiko piedalās seminārā „Open Education in Minority Languages: Chances and Perspectives” Nīderlandē.
Aktualitāšu arhīvs

RA goda absolventi

Anda Opoļska

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

Protams, ar dokumentu iesniegšanu nekavējos, taču pirmajā gadā studijas uzsākt neizdevās, jo nepietika studētgribētāju. Saņēmu šo ziņu un uzaicinājumu izņemt iesniegtos dokumentus. Biju nolēmusi studēt un pacietīgi gaidīju nākošo gadu, kad vajadzīgais studētāju skaits tomēr nokomplektējās. Es nedomāju, vai programma tiks akreditēta, vai nē. Laikā pirms studiju uzsākšanas apmeklēju astrologu, kurš manā astroloģiskajā kartē saskatīja arī to, ka maģistra studijas būs veiksmīgas un programma tiks akreditēta. To, ka varēja būt arī citādi, sapratu akreditācijas komisijas sēdē otrajā mācību gadā, kurā piedalījos kā darba devēju pārstāve. Par akreditāciju astrologa teiktais piepildījās, tāpat kā tas, ka šī izglītība man dos zināmu prestižu sabiedrībā, bet vairāk gan neko. Jā, tā arī ir. Darba devējs augstāk novērtē darbinieku ar vidējo izglītību un lielāku darba stāžu, nekā darbinieku ar profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un mazāku darba stāžu. Lasīt vairāk..


Gerda Vogule

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, – ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem. Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams, kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu, visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”

Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus, risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā. Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja. Lasīt vairāk..

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv